08 01 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                            

Katowice, dnia 18 stycznia 2019 r

INFORMACJA Nr 2/2019śm./EW 

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 8 stycznia 2019 r. około godz. 1200 w odkrywkowym zakładzie górniczym „WIKLINO III” w miejscowości Wiklino, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie, w firmie Usługowo-Handlowej Basarab Jarosław, któremu uległ operator koparki, lat 51, pracujący w górnictwie około 1 roku i 6 miesięcy.

Do wypadku doszło w centralnej części ściany eksploatacyjnej w zachodniej części wyrobiska zakładu górniczego „WIKLINO III”, w zasięgu pracy koparki kołowej jednonaczyniowej VOLVO EW 160, w odległości 3,6 m od czoła koparki, na wysokości 1,5 m od poziomu transportowo-wydobywczego założonego na spągu piętra eksploatacyjnego.

W dniu 8 stycznia 2019 r. około godziny 700 operator koparki, będący jednocześnie kierowcą samochodu ciężarowego marki SCANIA, wraz z drugim pracownikiem, kierowcą samochodu ciężarowego marki RENAULT stawił się w siedzibie przedsiębiorcy w miejscowości Wrzeście, gdzie przedsiębiorca który pełni w zakładzie górniczym funkcję osoby dozoru, rozdysponował pomiędzy podległych pracowników zadania na ten dzień.

Około godziny 730   zgodnie z poleceniem przedsiębiorcy operator koparki rozpoczął pracę w zakładzie górniczym „WIKLINO III”. Do jego obowiązków w tym dniu należała obsługa koparki kołowej jednonaczyniowej VOLVO EW 160 i załadunek kruszywa ze ściany eksploatacyjnej na naczepę samochodu, którego był kierowcą oraz na naczepę samochodu, którego kierowcą był drugi pracownik.

Na całej szerokości ściany eksploatacyjnej brak było wyprzedzenia robót związanych ze zdejmowaniem nadkładu przed frontem eksploatacyjnym, ponadto na całej szerokości tej ściany znajdowały się nawisy i osuwiska. W osuwiskach widoczne było przemieszanie materiału skalnego z nadkładem. Na przedpolu eksploatacyjnym zlokalizowane były zwałowiska nadkładu, które nie były odsunięte od górnej krawędzi ściany eksploatacyjnej. Zwałowiska umieszczone na północ i południe od miejsca zdarzenia były częściowo osunięte do wyrobiska.

Pracownicy wozili wydobyte kruszywo do odbiorców od godziny 730 do około godziny 1200. Przedsiębiorca od godzin rannych dokonywał na terenie zakładu górniczego „WIKLINO III” naprawy spycharki gąsienicowej DT, około godziny 1200 opuścił teren zakładu górniczego. Po około 20 minutach powrócił na teren zakładu i kontynuował naprawę spycharki z pomocą kierowcy samochodu RENAULT. W trakcie, gdy dokonywali naprawy, na teren zakładu górniczego przyjechał klient zainteresowany zakupem kruszywa. Kierowca samochodu RENAULT udał się w kierunku koparki i samochodu marki SCANIA, pozostawionego w miejscu do załadunku. Zauważył, że drzwi kabiny samochodu ciężarowego SCANIA są otwarte, ale nikogo nie ma w środku. Silnik samochodu nie pracował.

Kierowca sprawdził stan załadunku naczepy samochodu ciężarowego marki SCANIA, po czym na polecenie przedsiębiorcy zajął miejsce operatora koparki i dokonywał dalszego załadunku kruszywa na naczepę SCANII. W trakcie tych czynności odsłonił fragment ciała operatora koparki o czym natychmiast powiadomił przedsiębiorcę i razem z nim ręcznie odkopali poszkodowanego.

Poszkodowany nie dawał oznak życia, przedsiębiorca przystąpił do udzielania mu pierwszej pomocy, ale ten nie reagował na bodźce. Kierowca samochodu ciężarowego w tym czasie wezwał pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jako pierwsza na miejsce wypadku przyjechała karetka pogotowia ratunkowego. Lekarz pogotowia ratunkowego po zbadaniu pracownika, stwierdził zgon poszkodowanego. Załoga karetki wezwała na miejsce policję, po kilkunastu minutach na teren zakładu górniczego „WIKLINO III” przyjechała policja i straż pożarna.

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego, było przysypanie operatora koparki materiałem skalnym wymieszanym z nadkładem w wyniku osunięcia się tego materiału do wyrobiska.

Dotychczas nie ustalono przyczyn, z powodu których operator koparki znalazł się poza maszyną w zasięgu osuwiska.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wstrzymał w całości ruch odkrywkowego zakładu górniczego „WIKLINO III” i określił następujące warunki wznowienia ruchu: dostosowanie parametrów wyrobiska do warunków wskazanych w Koncesji nr 609/2016 udzielonej przez Starostę Słupskiego decyzją z dnia 28 grudnia 2016 r., znak: ŚR-IV.6522.1.6.2016, zmienionej decyzją nr 171/2018  tego Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: ŚR-IV.6522.1.1.2018, dotyczących zachowania minimalnego 15 m wyprzedzenia w zdejmowaniu nadkładu przed frontem eksploatacyjnym oraz zlokalizowania tymczasowych zwałowisk nadkładu na zewnątrz granic projektowanej eksploatacji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gdańsku.

do góry