10 01 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia  26  lutego 2024 r.

INFORMACJA Nr 2/2024/EW

w sprawie uszkodzenia obiektu budowlanego zakładu górniczego tj. podpory pomostów przenośników taśmowych PT-608 i PT-709, zaistniałego w dniu 10 stycznia 2024 r. o godzinie 1110 w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach.

Zdarzenie zaistniało na powierzchni głównej kopalni Mysłowice-Wesoła, w rejonie bocznicy kolejowej na torze nr 115.

Na powierzchni w rejonie położonym na południe od szybów „Piotr” i „Bronisław” nad torem nr 115 bocznicy kolejowej wybudowane zostały na wspólnych podporach słupowych, pomosty przenośników taśmowych oznaczone jako: PT-709 i przebiegający nad nim PT-608. Pomosty od strony wschodniej połączone zostały z budynkiem załadunku miałów i od strony zachodniej ze stacją przesypową oznaczoną jako 708/608. Stalowe podpory słupowe pomostów przenośników taśmowych PT-709 i PT-608 oraz budynek załadunku miałów i stacja przesypowa 708/608 posadowione zostały na fundamentach żelbetowych. Pomosty przenośników taśmowych PT-608i PT-709, składające się z 5 przęseł, wsparto od wschodu na budynku załadunku miału, czterech kolejnych podporach ramowych i na zachodnim krańcu o konstrukcję stacji przesypowej 708/608. Podpory ramowe oznaczone kolejnymi numerami od 1 do 4 począwszy od stacji przesypowej 708/608, składały się z 2 belek podłożyskowych zamocowanych do 2 słupów posadowionych na żelbetowych fundamentach znajdujących się po północnej i południowej stronie toru nr 115. Na górnych belkach podłożyskowych oparto 5 przęseł pomostu przenośnika taśmowego PT-608, a na dolnych, pomostu przenośnika taśmowego PT-709. Przęsła pomostu przenośnika taśmowego PT-608 wykonano w konstrukcji stalowej kratowej obudowanej blachami, a pomostu przenośnika taśmowego PT-709 w konstrukcji stalowej kratowej otwartej. Dolna krawędź konstrukcji przęseł pomostu przenośnika taśmowego PT-709 znajdowała się około 7,5m nad torem nr 115. Na pomostach przenośników taśmowych PT-608 i PT-709 zabudowano trasy przenośników taśmowych i kable elektryczne. Zabudowanymi na tych pomostach przenośnikami taśmowymi transportowano urobek pomiędzy zakładem przeróbki mechanicznej węgla a placem składowym.

W dniu 10 stycznia 2024 r. na zmianie rannej na bocznicy kolejowej w rejonie pomostów przenośników taśmowych PT-608 i PT-709 pracownicy firmy CTL Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu wykonywali prace związane z przetaczaniem pustych wagonów. Do tych prac wykorzystywali lokomotywę manewrową typu SM42. Około godziny 1110, podczas pchania lokomotywą po torze nr 115 składu pustych wagonów nastąpiło wykolejenie ostatniego wagonu, który uderzył w północny słup podpory ramowej nr 1 pomostów przenośników taśmowych PT-608 i PT-709. Uderzenie spowodowało odkształcenie i przemieszczenie słupa ramowej podpory w wyniku czego ugięły się 2 przęsła pomostu przenośnika taśmowego PT-608 oraz z belki podpory ramowej nr 1 zrzucone zostało wsparte o budynek stacji przesypowej 708/608 przęsło pomostu przenośnika taśmowego PT-709, które oparło się na konstrukcji przenośnika taśmowego i zawisło nad torowiskiem.

Uszkodzenie podpory pomostów przenośników taśmowych PT-608 i PT-709 spowodowało konieczność wyłączenia z użytkowania przenośników taśmowych zabudowanych na tych pomostach oraz wyłączenia spod napięcia kabli umieszczonych na pomostach i zasilających przenośniki oraz urządzenia zakładu przeróbczego.

O godzinie 1230 o zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Dyrektora OUG w Katowicach.

Przyczyną uszkodzenia podpory nr 1 pomostów przenośników taśmowych PT-608 i PT-709, było uderzenie wykolejonego pustego wagonu w północny słup podpory podczas pchania lokomotywą po torze nr 115 składu pustych wagonów.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, w dniu 10 stycznia 2024 r. Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzję nakazującą:

  1. Wyznaczenie i wygrodzenie w sposób trwały strefy niebezpiecznej, wokół pomostów przenośników PT-608 i PT-709. Termin wykonania - niezwłocznie.
  2. Wyłączenie spod napięcia wszystkich kabli elektrycznych przebiegających po pomostach przenośników PT-608 i PT-709. Termin wykonania - niezwłocznie.
  3. Wykonanie opinii techniczną w zakresie sposobu podparcia pomostów przenośników PT-608 i PT709 obok uszkodzonej podpory. Termin wykonania - niezwłocznie.
  4. Zabudowanie podparć pomostów przenośników PT-608 i PT-709, w zakresie zgodnym z opinią techniczną o której mowa w pkt 3 decyzji. Termin wykonania - niezwłocznie.
  5. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pomostów przenośników PT-608 i PT-709 w terminie do 31.03.2024 r.
  6. Bezzwłoczne przeprowadzenie, dodatkowego szkolenia pracowników zatrudnionych w rejonie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, placów składowych urobku oraz bocznicy kolejowej w zakresie zakazu poruszania się i przebywania w rejonie uszkodzonych pomostów przenośników PT-608 i PT-709.
  7. Zapoznanie pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami uszkodzenia podpory pomostów przenośników PT-608 i PT-709.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry