10 03 2023

     Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia 9 listopada 2023 r.

INFORMACJA Nr 4s/2023/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 10 marca 2023 r. około godziny 227 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń p/z (operator wywrotu wozów), lat 33, pracujący w zakładzie górniczym 2 lata.

Do wypadku doszło na nadszybiu szybu SW-1, w rejonie wywrotu wozów kopalnianych, podczas rozładunku wydawanych szybem wozów z solą kamienną.

Wywrót wozów kopalnianych urobkowych typu WSUS o ładowności 9,5 tony, zabudowany jest na poziomie rozładowczym +16,9 m wieży szybu SW-1, w obiegu wozów i służy do rozładunku wozów z urobkiem. Po stronie wyciągania wozów z klatki w ciągu transportowym do wywrotu zabudowane są: wyciągacz, zapora ustalająca, hamulec torowy, popychak, zapychak, zapora ustalająca przed wywrotem. Przed i za koszem wywrotu zabudowane są drzwi wlotowe i wylotowe, otwierane przemieszczającym się wozem. Bezpośrednio przy drzwiach wlotowych znajduje się kabina sterowania kosza wywrotu wyposażona w pulpit sterowniczy.

W dniu 10 marca 2023 r. na zmianie III w przedziale klatkowym górniczego wyciągu szybowego szybu SW-1 prowadzono m. in. transport wozów z solą. Urządzenia sygnalizacji szybowej i przyszybowe po stronie zapychania wozów obsługiwał sygnalista szybowy a urządzenia wywrotu wozów kopalnianych po stronie wyciągania operator wywrotu. Około godziny 230 sygnalista po ustawieniu klatki na poziomie +16,9 m, wybił pełny wóz z piętra klatki na hamulec torowy. 

Operator wywrotu zluzował hamulec torowy i popychakiem przepchnął wóz na zaporę przed wywrotem. Po wycofaniu popychaka zahamował hamulec torowy i opuścił zaporę przed wywrotem a następnie uruchomił zapychak do przodu w celu zapchnięcia wozu do kosza wywrotu. W trakcie ruchu zapychaka nastąpiło jego zatrzymanie, wóz nie dojechał do położenia skrajnego i nie został zablokowany w koszu. Operator wycofał zapychak. Drzwi wlotowe wywrotu pozostawały w pozycji pośredniej, krawędzie pionowe uszczelniaczy oparte były na powierzchni tylnej skrzyni wozu. Operator nie mogąc uruchomić zapychaka do przodu wezwał telefonicznie sygnalistę i powiadomił o zaistniałej nieprawidłowości elektryka. Z niewyjaśnionych przyczyn operator wywrotu wszedł na zderzak wozu, w tym momencie nastąpiło niekontrolowane cofnięcie się wozu i dociśnięcie operatora drzwiami wlotowymi do konstrukcji wywrotu. Sygnalista poinformował o wypadku sztygara oddziału szybowego. Podjęto próby uwolnienia poszkodowanego. Przed wywrotem wepchnięty został kolejny wóz i po zablokowaniu jego kół, z wykorzystaniem podnośnika przemieszczono wóz w wywrocie i uwolniono poszkodowanego. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce lekarz ratownik z Jednostki Ratownictwa Górniczego-Hutniczego stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyna wypadku: 

 • awaria w układzie sterowania urządzeniami transportowymi,
 • nie poinformowanie osoby dozoru o awarii i nie zabezpieczenie wozu z solą przed przemieszczeniem,
 • wejście ślusarza, w obecności sygnalisty, na zderzak wozu,
 • niekontrolowane stoczenie się wozu z solą w kierunku szybu i zamykanie się skrzydeł drzwi osłony przeciwpyłowej wspartych na skrzyni wozu.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje nakazujące wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej eksploatacji:

 1. kosza wywrotu wagonów typu WSUS o numerze fabrycznym 01/L/05, rok budowy 2005, m. in. do czasu: 
  • udokumentowania miejsca wypadku przez mierniczego górniczego,
  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny stanu technicznego powyższego wywrotu oraz zgodności jego wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową, celem określenia przyczyny i okoliczności wypadku,
  • i uzależnił ponowną eksploatację urządzenia od usunięcia nieprawidłowości ujawnionych podczas wyżej wymienionych badań i oględzin oraz po uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. 
 2. wozu kopalnianego typu WSUS, numer fabryczny LW-30, rok budowy 2004, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny jego stanu technicznego oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową, celem określenia przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku, uzależniając ponowną eksploatację wozu od usunięcia ujawnionych podczas badań nieprawidłowości oraz uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice.

Ponadto przedsiębiorca zobowiązany został do:

 • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu na wypadek stanu technicznego kosza wywrotu wagonów, numer fabryczny 01/L/05, w aspekcie zgodności jego wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową, 
 • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego wozu kopalnianego typu WSUS, numer fabryczny LW-30, na wypadek, w aspekcie zgodności jego wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową, a w szczególności poprawności zabudowy układu jezdnego,
 • przedłożenia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry