10 05 2021

Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                  Katowice, dnia  5  sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 15/2021/EW

o pożarze ładowarki jednonaczyniowej, zaistniałym w dniu 10.05.2021 r. ok. godz. 1230 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. - ruch Kopalnia Bazaltu „Męcinka”, należącym do przedsiębiorcy Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o.

Do pożaru ładowarki jednonaczyniowej Volvo 150F doszło w południowo-wschodniej części wyrobiska górniczego, w obrębie składowiska półproduktu, na pochylni transportowej z poziomu +206 m na +217 m.

Eksploatacja złoża bazaltu i kopaliny towarzyszącej bentonitu w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. - ruch Kopalnia Bazaltu „Męcinka” (dalej „ZG Męcinka”) prowadzona jest w wyrobisku wgłębnym, wielopiętrowym systemem ścianowo-zabierkowym z równoległym postępem frontów eksploatacyjnych. Złoże urabiane jest przy użyciu środków strzałowych. Zgodnie z zatwierdzonym Planem ruchu ZG Męcinka, w południowo-wschodniej części zakładu górniczego zlokalizowane są tymczasowe składowiska kruszyw.

W dniu 10.05.2021 r., na zmianie I rozpoczynającej się o godz. 600, operator ładowarki jednonaczyniowej (dalej „operator ładowarki”), pracownik podmiotu VWV Sp. z o.o. (podmiotu wykonującego powierzone czynności w ruchu ZG Męcinka) wykonywał, przy użyciu ładowarki jednonaczyniowej Volvo 150F, prace polegające na odstawie materiału skalnego z mobilnego zakładu przeróbczego na składowiska urobku w południowo-wschodniej części wyrobiska górniczego. Około godziny 1230 podczas przejazdu maszyną (z łyżką załadowaną urobkiem) pochylnią z poziomu +206 m na poziom +217 m operator ładowarki zauważył dym oraz płomienie wydostające się z komory silnika ładowarki. Po zatrzymaniu maszyny operator ładowarki opuścił samodzielnie kabinę maszyny i przystąpił do gaszenia pożaru podręczną gaśnicą stanowiącą wyposażenie ładowarki. Po chwili dołączyli do niego operatorzy innych ładowarek i wozideł technologicznych pracujących w pobliżu miejsca zdarzenia. Z uwagi na nieskuteczne próby ugaszenia ognia gaśnicami podręcznymi osoba dozoru ruchu specjalności górniczej prowadząca zmianę wezwała telefonicznie straż pożarną, a pracownikom poleciła odsunięcie się od palącej się maszyny. Przybyłe na miejsce (ok. godziny 1300) jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawora przystąpiły do gaszenia pożaru i godziny 1341 zakończyły prowadzoną akcję. W wyniku zdarzenia żaden z pracowników nie uległ wypadkowi, zaś ładowarka uległa całkowitemu spaleniu. Po zakończeniu akcji pożarowej ładowarkę zabezpieczono przed niekontrolowanym przemieszczaniem się klinując koła, ponadto opuszczono łyżkę ładowarki na spąg. Maszynę ogrodzono taśmą ostrzegawczą. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze w dniu 10.05.2021 r. o godz. 1620.

Przyczyna pożaru:

Prawdopodobną przyczyną pożaru ładowarki było rozszczelnienie przewodów paliwowych w wyniku czego powstała mieszanina paliwa z powietrzem, która uległa zapłonowi od rozgrzanych elementów znajdujących się w komorze silnika.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji ładowarki jednonaczyniowej Volvo L150F do czasu:

  • doprowadzenia ładowarki do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznych zasad i sposobu przetransportowania  ładowarki jednonaczyniowej Volvo L150F do wyznaczonego miejsca umożliwiającego doprowadzenie jej do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową.

Ponowne oddanie ładowarki do ruchu uzależnił od zgody kierownika ruchu zakładu górniczego wydanej na podstawie protokołu komisyjnego odbioru technicznego maszyny.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry