10.01.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.01.2014 r.

 I N F O R M A C J A Nr 1/2014/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu, podejrzeniu porażenia prądem elektrycznym, zaistniałym w dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 0402 w KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ górnik oddziału górniczego G-5, lat 33, pracujący w zakładzie górniczym 9 lat

Zdarzenie miało miejsce w dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 0402 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, w chodniku W-527 przy przecince P-5b, w polu XVII/2 oddziału wydobywczego G-5, w Rejonie LG, w odległości ok. 5240 m od szybu L-I, na zmianie czwartej WSP.

W miejscu zdarzenia wyrobisko miało szerokość ok. 5,7 m i wysokość ok. 2,8 m; strop zabezpieczony był obudową kotwiową. W chodniku W-527, w rejonie przecinki P-5b, powstała niecka o wymiarach ok. 11 m x . 17 m, zalana wodą o głębokości od ok. 0,2 m do ok. 0,6 m w osi chodnika.

W zawodnionym chodniku W-527, została zabudowana pompa wodna. Górnik stojąc w wodzie, przystąpił do podłączania wtyczki przewodu zasilającego pompkę do gniazda adaptera. Podczas tych czynności odczuł „mrowienie”, które przypisał działaniu prądu elektrycznego. Górnik został odwieziony karetką pogotowia do szpitala w Lubinie. W badaniu fizykalnym nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. W trakcie pobytu w oddziale stan pacjenta był dobry, bez dolegliwości. Wypisany do domu w stanie dobrym. Zalecenia lekarskie: kontrola w poradni medycyny pracy; L-4 za pobyt [w szpitalu].”

Dokładne okoliczności, charakter i przyczyny zdarzenia zostaną ustalone w toku podjętych przez OUG czynności wyjaśniających.
 
W związku ze zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji:

  • rozdzielnicy 500 V typu RS-05.4/4/N/U o numerze fabrycznym 146/09, zabudowanej w chodniku W-527 przy przecince P-5b, oddziału górniczego G-5, pole XVII/2, 
  • adaptera typu AZ-125/G (125/63 A) o numerze fabrycznym 29/11 podłączonego do wyżej wymienionej rozdzielnicy, 
  • pompki typu BS-2066 MT wraz z przewodem zasilającym i wtyczką 63 A, zabudowanej w chodniku W-527 przy przecince P-5b, oddziału górniczego G-5, pole XVII/2,

do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań i oceny stanu technicznego wyżej wymienionych urządzeń, w aspekcie zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową, a także określeniem prawidłowości doboru zabezpieczeń elektroenergetycznych zabudowanych w wyżej wymienionych urządzeniach i ich nastaw, poprawności ich działania, oraz wpływu stanu technicznego na zaistniałe zdarzenie.

Zakres dalszych działań Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostanie ustalony po zakończeniu postępowania.
Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry