10.03.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.03.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2014/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 1200,
w KW S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, w pochylni transportowej w pokładzie 503-504, poziom 400m, któremu uległ ładowacz pod ziemią,
lat 24, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni transportowej w pokładzie 503-504, na trasie kolejki spągowej zębatej spalinowej typu KSZS-650/900/130, w odległości około 4 m od chodnika głównego, poziom 400 m.

Pochylnia transportowa w pokładzie 503-504, w miejscu wypadku, wykonana była w obudowie ŁP-10/V29/A. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,8 m, a szerokość 6,15 m, nachylenie 80. Pochylnia transportowa przewietrzana była wentylacją obiegową.

Trasa kolejki spągowej zabudowana była w chodniku głównym na poziomie 400 m w pokładzie 503-504 i 503 oraz w pokładzie 504, pochylni transportowej, pochylni badawczej C-2, przecince transportowej II, chodniku badawczym C-1b, chodniku badawczym C-3a i przecince badawczej C-3a. Długość trasy kolejki wynosiła 2668 m. Po trasie poruszały się dwa zestawy transportowe kolejek spągowych spalinowych zębatych typu KSZS-650/900/130 z napędem DZ 2000, jedna była przeznaczona do transportu materiałów, a druga do transportu materiałów i do prowadzenia jazdy ludzi. Zestaw transportowy kolejki, przeznaczonej do transportu materiałów, składał się z: woza hamulcowego z kabiną główną, z części silnikowej, woza napędowego, platformy z kabiną pomocniczą oraz dwóch platform o nośności 100kN i 220kN.

W dniu 10.03.2014 r., na zmianie „A”, sztygar oddziałowy oddziału GTD 2 skierował 4 pracowników (w tym maszynistę kolejki i ładowacza) do prac związanych usuwaniem awarii, zaistniałej na trasie kolejki na zmianie poprzedniej, a następnie do konserwacji trasy i transportu materiałów.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych, rozpoczęto transport materiałów do stacji materiałowo-osobowej początkowej, zlokalizowanej w chodniku głównym na poziomie 400m. Około godziny 1200 w czasie transportu w pochylni transportowej, ładowacz oddziału GTD 2, został najechany wozem hamulcowym z zabudowaną kabiną główną, umiejscowionym na początku zestawu transportowego.

Poszkodowanego po udzieleniu pierwszej pomocy wytransportowano na powierzchnię. W rejonie nadszybia akcję ratowania poszkodowanego przejął lekarz. Poszkodowany zmarł w szpitalu w dn. 16.04.2014 r. o godz. 1958.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 1230.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było najechanie wozem hamulcowym kolejki spągowej ładowacza, przebywającego na trasie prowadzonego transportu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 10.03.2014 r., nakazał:

  1. Zapoznać zainteresowane osoby kopalni z warunkami bezpiecznego prowadzenia prac transportowych z wykorzystaniem kolejek.
  2. Z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry