10.05.2012.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 15.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 30/2012/EW

o awarii – przełamaniu ramienia wysięgnika urządzenia dźwigowego typu Derrick 2DEP 25E60, nr fabryczny 2300, nr ewidencyjny UDT N3226000452, zaistniałej w dniu 10 maja 2012 r. ok. godziny 1225, w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Żbik” w Strzegomiu, należącym do przedsiębiorcy „Granit Strzegom” S.A. W wyniku awarii żaden z pracowników zakładu górniczego nie został poszkodowany.

Zakład górniczy Kopalnia Granitu „Żbik” prowadził eksploatacje granitu w wyrobisku wgłębnym. Złoże eksploatowane było systemem ścianowym i zabierkowym. Głównym celem eksploatacji było pozyskiwanie bloków i brył granitowych.

W dniu 10.05.2012 r., około godziny 1225, przy transporcie bryły granitowej oznakowanej przez producenta numerem 1/746/12 o masie 13,1 Mg urządzeniem dźwigowym typu Derrik, produkcji Giacomini Włochy, rok budowy 1995, posiadającym udźwig 25 Mg i masie 13,1 Mg, z poziomu +190 m n.p.m. na poziom +235 m n.p.m., zaistniała awaria urządzenia, polegająca na złamaniu ramienia wysięgnika żurawia masztowego, przy połączeniu pierwszego i drugiego członu. Awaria została spowodowana niekontrolowanym przemieszczeniem się transportowanej bryły, w zawiesiu pętlowym, skutkiem czego nastąpiło gwałtowne szarpnięcie liny, wzrost obciążeń dynamicznych przeniesionych na konstrukcję ramienia wysięgnika i połączeń śrubowych oraz wypadnięcie bryły z zawiesia pętlowego. Działanie sił dynamicznych spowodowało zerwanie połączenia śrubowego, pomiędzy pierwszym i drugim członem konstrukcji wysięgnika oraz skręcenie i złamanie jego konstrukcji. Ramię wysięgnika wsparło się na ociosie wyrobiska, od poz. +235 m n.p.m. do poziomu + 213 m n.m.p., natomiast bryła opadła na poziom +213,0 m n.p.m, co w konsekwencji spowodowało jej rozbicie.

W wyniku awarii wystąpiło: złamanie konstrukcji wysięgnika, uszkodzenie olinowania żurawia masztowego, zniekształcenie zblocza hakowego i krążników prowadzących linę podnoszenia zblocza oraz nieznaczne wgniecenie ramy zębatki obrotu żurawia. Nie stwierdzono widocznych śladów uszkodzenia fundamentów.

Urządzenie dźwigowe typu Derrick zostało dopuszczone do eksploatacji decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 02.11.2011 r. Operator urządzenia dźwigowego posiadał stosowne uprawnienia do obsługi dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Wałbrzychu. W wyniku zdarzenia żaden z pracowników nie został poszkodowany.

W związku z awarią Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego „Żbik” w Strzegomiu, w części dotyczącej eksploatacji urządzenia dźwigowego typu Derrick 2DEP 25E60 nr ewid. UDT N3226000452, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową oraz ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznego sposobu usunięcia skutków zaistniałej awarii. Ponadto, uzależnił ponownie oddanie do ruchu urządzenia dźwigowego typu Derrick 2DEP 25E60, nr ewid. UDT N3226000452, od uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Wałbrzychu zezwalającej na jego eksploatację.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry