10 05 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                              

 Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 35/2018/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 2219 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu.

Pożar zaistniał w Pochylni transportowej N – 803 w pokładzie 203/3 na poziomie 500 m, przewietrzanej prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny. Niemetanowy i nieskłonny do tąpań pokład 203/3 o miąższości od 3,7 m do 4,2 m i upadzie od 2o do 6o, w rejonie Pochylni transportowej N – 803 zaliczony został do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, pierwszego stopnia zagrożenia wodnego oraz czwartej i piątej grupy skłonności węgla do samozapalenia. W dniu 10 maja 2018 r. od godziny 2219 czujnik gazometrii automatycznej zabudowany w prądzie powietrza odprowadzanym z pochylni N – 803 zarejestrował sukcesywny wzrost stężeń tlenku węgla powyżej 26 ppm. Dyspozytor ruchu zakładu górniczego skierował do rejonu sztygara oddziału robót przygotowawczych GRP – 2, celem wykonania szczegółowych pomiarów składu atmosfery kopalnianej. Pomiary ręczne wykazały występowanie tlenku węgla w Pochylni N – 803 w ilości powyżej 25 dm3/min, w rejonie przebiegu uskoku o zrzucie około 1,0 m. O godzinie 030, w związku z utrzymywaniem się w opływowym prądzie powietrza ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, niepochodzących z procesów technologicznych, dyspozytor ruchu zakładu górniczego rozpoczął prowadzenie akcji przeciwpożarowej. Ze strefy zagrożenia wycofano załogę, a do rejonu skierowano kopalniane zastępy ratownicze.  Następnie kierowanie akcją przejął kierownik ruchu zakładu górniczego. W ramach akcji prowadzono aktywne gaszenie pożaru, tj. wykonano 23 otwory o średnicy 42 mm i długości do około 3 m w rejonie miejsca samozagrzania się węgla, poprzez które wtłaczano wodę oraz środki antypirogenne. Po ustabilizowaniu się ilości tlenku węgla w atmosferze kopalnianej na poziomie poniżej 25 dm3/min oraz spenetrowaniu wyrobisk strefy zagrożenia, w dniu 13 maja 2018 r. o godzinie 710 Kierownik Akcji zakończył jej prowadzenie. Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, było samozagrzanie się węgla pokładu 203/3 w stropie Pochylni transportowej N – 803.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry