10 05 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

 Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 34/2018/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, znalezienia niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałego w dniu 10.05.2018 r. około godz. 840 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Kruszywa „Brzegi III” w Krakowie należącym do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S. A. w Krakowie.

Eksploatacja kruszywa naturalnego w Kopalnia Kruszywa „Brzegi III” prowadzona jest jednym piętrem spod lustra wody z użyciem pogłębiarki ssąco – refulującej. Wydobyty urobek transportowany jest rurociągiem tłocznym ułożonym na pływakach na ląd, skąd zespołem przenośników taśmowych lądowych transportowany jest do stacjonarnego zakładu przeróbczego, zlokalizowanego poza granicami zakładu górniczego.

W dniu 10.05.2018 r. na zmianie I rozpoczynającej się o godz. 600 osoba dozoru ruchu górniczego skierowała operatora spycharki typu TD 25 do prowadzenia robót udostępniających, polegających na zdejmowaniu nadkładu w południowej części obszaru górniczego Brzegi III. Pracownik zdejmował spycharką kolejne warstwy nadkładu, przepychając je w kierunku wschodnim. Ok. godz. 830 podczas kolejnego przejazdu zauważył wystający z odkładu metalowy przedmiot. Wycofał spycharkę i wyłączył silnik. Wyszedł  z maszyny w celu rozpoznania zauważonego przedmiotu i stwierdził, że przypomina on pocisk artyleryjski. Miejsce znalezienia niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) kaliber 100 mm prawdopodobnie pochodzącego z okresu II wojny światowej znajdowało się przy południowej granicy obszaru górniczego Brzegi III w odległości ok. 100 m od krawędzi basenu eksploatacyjnego. Telefonicznie powiadomił o znalezisku kierownika kopalni. Po zgłoszeniu, odjechał spycharką na odległość około 200 m od znaleziska. Kierownik kopalni skierował w rejon zdarzenia dwóch pracowników, którzy oznakowali miejsce lokalizacji pocisku palikami i taśmą ostrzegawczą. Następnie poinformował o zaistniałym zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego, który zawiadomił Komendę Miejską Policji i Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Wycofano 2 pracowników z zagrożonego rejonu. Przybyli funkcjonariusze policji przejęli nadzór nad terenem i dokonali jego zabezpieczenia do czasu przybycia saperów. Z uwagi na znaczne oddalenie miejsca znalezienia niewypału od rejonu prowadzenia innych robót oraz od obiektów, w których mogą przebywać ludzie nie zachodziła konieczność ewakuacji.

W dniu 10.05.2018 r. o godz. 17:30 saperzy patrolu saperskiego 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa usunęli pocisk z terenu wyrobiska w celu jego zdetonowania na poligonie.

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie:

  • na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wstrzymał ruch zakładu górniczego Kopalnia Kruszywa „Brzegi III” w części dotyczącej prowadzenia robót udostępniających w południowej części obszaru górniczego Brzegi III do czasu usunięcia zagrożenia przez wyspecjalizowane służby,
  • na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nakazał przeprowadzenie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu objętego zakresem zdejmowania nadkładu prowadzonego w ramach robót udostępniających złoża Brzegi III do głębokości min. 100 cm oraz przeprowadzenie szkoleń wszystkich pracowników zakładu górniczegoi pracowników podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy przy zdejmowaniu nadkładu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry