10 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 18 czerwca 2019 r.

INFORMACJA Nr 31/2019/EW

w sprawie awarii zasilania w energię elektryczną urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybie nr 5, zaistniałej w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 2338, w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o. o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

 Awaria zaistniała na powierzchni w rejonie szybu nr 5 z powodu uszkodzenia mufy na linii kablowej 6 kV typu NKGby 3x185 mm2 relacji: z pola nr 13 rozdzielni głównej 6 kV R-1 do pola nr 2 rozdzielni 6 kV R-5 (zasilającej urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie nr 5).

 W Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o. o.  Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach wyrobiska przewietrzane są prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory zabudowane w stacjach wentylatorów głównych przy szybach nr 1 i nr 5. Stacja wentylatorów głównych przy szybie nr 5 przewietrza wyrobiska partii wschodniej zakładu górniczego. Urządzenia stacji zasilono z rozdzielni 6 kV R-5, posiadającej dwa niezależne zasilania w energię elektryczną. Zasilanie pierwsze rozdzielni 6 kV R-5 zrealizowano linią kablową typu NKGby 3x185 mm2 z pola nr 13 rozdzielni głównej 6 kV R-1 do pola nr 2, natomiast zasilanie drugie linią kablowo-napowietrzną z pola nr 12 rozdzielni 6 kV R-2 do pola nr 9. Ponadto istnieje możliwość zasilania dodatkowego (awaryjnego) rozdzielni 6 kV R-5 ze stacji STR 15/6 kV poprzez rozdzielnię 6 kV RA-1 i rozdzielnię 6 kV R-4 do pola nr 10.

W dniu 10 czerwca 2019 r. rozdzielnia 6 kV R-5 zasilana była linią kablową z pola nr 13 rozdzielni głównej 6 kV R-1. Druga zasilająca linia kablowo-napowietrzna była pod napięciem od strony rozdzielni 6 kV R-2. W stacji wentylatorów głównych przy szybie nr 5 pracował wentylator nr 2, natomiast wentylator nr 1 stanowił rezerwę. 

O godzinie 2338 nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w polu nr 13 rozdzielni głównej 6 kV R-1 spowodowane zwarciem doziemnym w mufie kablowej, zabudowanej na linii kablowej 6 kV, zasilającej rozdzielnię 6 kV R-5. W wyniku powstałego zakłócenia rozdzielnia 6 kV R-5 została wyłączona spod napięcia i wyłączony został z ruchu pracujący wentylator główny nr 2 przy szybie nr 5. W związku z zaistniałą awarią służby elektryczne zakładu górniczego przystąpiły do przełączania zasilania rozdzielni 6 kV R-5 na zasilanie z rozdzielni 6 kV R-2. O godzinie 2355 wyłączono i wytoczono człon ruchomy w polu nr 2 rozdzielni, a następnie o godzinie 005 załączono pole nr 9 na zasilaniu z rozdzielni 6 kV R-2. Po przełączeniu zasilania o godzinie 008 załączono do ruchu wentylator nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie nr 5.

Postój stacji wentylatorów głównych przy szybie nr 5 trwał od godziny 2338 do godziny 008 w dniu 11 czerwca 2019 r. (30 minut).

W związku z postojem wentylatorów głównych przy szybie nr 5 dyspozytor ruchu zakładu górniczego o godzinie 2356 rozpoczął wycofywanie załogi w kierunku szybu wdechowego nr 3. Z zagrożonych rejonów wycofano łącznie 261 osób oraz wstrzymano zjazd załogi zatrudnionej na zmianie rozpoczynającej o godzinie 2400.         

Po przywróceniu przewietrzania wyrobisk wznowiono zjazd załogi. Część wycofanych pracowników powróciła do pracy, a pozostali wyjechali na powierzchnię. Załogę z zagrożonych rejonów wyprowadzono bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. W związku z zaistniałą awarią nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu w wyrobiskach oraz nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych. Wentylatory główne przy szybie
nr 1 pracowały bez zakłóceń.

Przyczyną awarii było uszkodzenie linii kablowej 6 kV relacji: z pola nr 13 rozdzielni głównej 6 kV R-1 do pola nr 2 rozdzielni 6 kV R-5 (zasilającej urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie nr 5), spowodowane zwarciem doziemnym w mufie kablowej w rejonie szybu nr 5.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w dniu 11 czerwca 2019 r. wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w części dotyczącej linii kablowej 6 kV relacji: z pola nr 13 rozdzielni głównej 6 kV R-1 do pola nr 2 rozdzielni 6 kV R-5, oraz określił warunki wznowienia ruchu ww. linii.

W dniu 12 czerwca 2019 r., po wcześniejszym zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia i wykonaniu naprawy, przedmiotową linię kablową 6 kV załączono do ruchu na warunkach określonych w decyzji Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Linia kablowa R-1GSZ pole 13, R-5 pole 2 w czasie trwania awarii posiadała dodatkowe (awaryjne) zasilanie z rozdzielni 6 kV RA-1, poprzez rozdzielnię 6 kV R-4.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry