10_09_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 20 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 42/2020/EW

o wypadku (wstępnie zakwalifikowanym jako powodujący czasową niezdolność do pracy) - porażenia prądem elektrycznym, do którego doszło w dniu 10.09.2020 r., o godz. 1115, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, któremu uległ elektromonter-pomoc warsztatowa p/z, pracownik Przedsiębiorstwa Usług Górniczych i Budowlanych - BUD Sp. z o.o.

Do wypadku doszło w przecince P-ka 4, pomiędzy chodnikami W-269 i W-630, w polu XVII/4 oddziału górniczego G-5 (rejon LG), na poziomie 610 m, podczas rozbudowy sieci 500 V wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych - BUD Sp. z o.o. w Częstochowie (dalej w tekście „PUGiB-BUD”). Firma PUGiB-BUD wykonywała w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone w ruchu zakładu górniczego OZG „Lubin” na podstawie umowy cywilno-prawnej. Granica eksploatacji sieci 500 V zasilającej urządzenia elektryczne PUGiB-BUD w polu LU‑XVII/2 została ustalonao na odpływie rozdzielnicy typu RSU-2 zasilanej z dwóch stacji transformatorowych typu INS, zabudowanych w chodniku WS-1, pomiędzy przecinkami P-6/P-7. W dniu 10.09.2020 r. na zmianie trwającej od godziny 600 do godziny 1200 do wykonania prac w przecince P-ka 4, pomiędzy chodnikami W-269 i W-630, wyznaczony został sztygar zmianowy elektryczny oraz zespół trzech pracowników: elektromonter p/z (posiadający upoważnienie KRZG do wykonywania czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych), elektromonter-pomoc warsztatowa p/z (bez wymaganego upoważnienia) oraz ślusarz-robotnika transportowy p/z (bez wymaganych kwalifikacji i upoważnienia). Zakres prac do wykonania obejmował rozbudowę sieci 500 V będącej własnością PUGIB-BUD o kolejne urządzenia elektryczne oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych. Do zabudowania przeznaczono miedzy innymi skrzynkę łączeniowo-rozdzielczą typu SLR-B-05/300.3 (dalej „skrzynka SLR”), która miała zostać zasilona poprzez przewód elektryczny OnG 3x70+3x16 mm2 z odpływu nr 1 istniejącej już rozdzielnicy elektrycznej 500 V typu BPP-0606 (dalej „rozdzielnica BPP”). Około godz. 1115 podczas wykonywania końcowych czynności łączeniowo-montażowych przez elektromontera-pomoc warsztatową przy skrzynce SLR, ślusarz- robotnik transportowy, z nieznanych powodów, bez uprzedniego upewnienia się o zakończeniu prac oraz bez zgody nadzorującego bezpośrednio prace sztygara, załączył napięcie 500 V w odpływie nr 1 rozdzielnicy BPP, co doprowadziło do porażenia prądem elektrycznym elektromontera-pomoc warsztatową p/z wskutek dotknięcia lewą ręką obwodów elektrycznych rozdzielnicy SLR, na których pojawiło się napięcie. Powyższe spowodowało zadziałanie zabezpieczenia upływowego oraz wyłączenie napięcia w stacji transformatorowej typu INS. Poszkodowany natychmiast poinformował stojącego nieopodal sztygara zmianowego o porażeniu prądem elektrycznym. Sztygar podjął decyzję o zakończeniu pracy i udaniu się z pracownikami pojazdem transportowym pod szyb L-I. W czasie drogi pod szyb poszkodowany był przytomny.

Po wyjeździe na powierzchnię oraz umyciu się i przebraniu w łaźni, poszkodowany udał się do punktu pomocy medycznej, w którym poinformował pielęgniarkę o doznanym porażeniu prądem elektrycznym. Po wykonanych badaniach (ciśnienie, EKG) sztygar poinformował o wypadku dyspozytora górniczego. Z punktu pomocy medycznej poszkodowany został odwieziony samochodem prywatnym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, gdzie stwierdzono zaburzenia pamięci dotyczące około godziny po zdarzeniu. W badaniu fizykalnym nie wykazano odchyleń poza niewielkimi oparzeniami w obrębie dłoni lewej. Po wykonaniu kolejnych badań i hospitalizacji w dniu 14.09.2020 r. został wypisany do domu. Obecnie brak jest opinii lekarskiej ze szpitala RCZ w Lubinie.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 10 września 2020 r. około godziny 1355. Nie prowadzono akcji ratowniczej.

Przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym było dotknięcie przez elektromontera-pomoc warsztatową p/z, obwodów elektrycznych w skrzynce łączeniowo-rozdzielczej 500 V będących pod napięciem.

Do wypadku przyczyniły się:

 1. Załączenie napięcia 500 V w odpływie nr 1 rozdzielnicy BPP, bez uprzedniego upewnienia się o zakończeniu prac łączeniowych przy skrzynce SLR.
 2. Niewłaściwa organizacja pracy polegająca na:
  • wykonywaniu czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych przez pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji,
  • wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektrycznych przez pracowników nieposiadających upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • niezabezpieczeniu odpływu nr 1 w rozdzielnicy BPP zasilającego skrzynkę SLR przed niedozwolonym lub przypadkowym podaniem napięcia.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu:

Wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji:

 • rozdzielnicy 500 V typu BPP-0606 o numerze fabrycznym C-6061 (własność PUGIB-BUD), zabudowanej w przecince P-ka 4 pomiędzy chodnikami W-629 i W-630, oddziału górniczego PUGiB, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny rozdzielnicy,
 • skrzynki łączeniowo-rozdzielczej SLR-B-05/300.3 o numerze fabrycznym 1111/SLR (własność PUGIB-BUD), zabudowanej w przecince P-ka 4 pomiędzy chodnikami W-629 i W-630, oddziału górniczego PUGiB, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny rozdzielnicy,

Ponowna eksploatacja urządzeń: rozdzielnicy 500 V typu BPP-0606 o numerze fabrycznym C-6061 (własność PUGIB-BUD) oraz skrzynki łączeniowo-rozdzielczej SLR-B-05/300.3 o numerze fabrycznym 1111/SLR (własność PUGIB-BUD) może zostać wznowiona po:

 • przeprowadzeniu przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego wyżej wymienionych urządzeń, na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów,
 • usunięciu nieprawidłowości w odniesieniu do stanu technicznego wyżej wymienionych urządzeń, ujawnionych podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku, a także nieprawidłowości wskazanych podczas przeprowadzenia oceny przez właściwą jednostkę
 • dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”.

Nakazał Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie:

 • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu:
 1. rozdzielnicy 500 V typu BPP-0606 o numerze fabrycznym C-6061 (własność PUGIB-BUD), zabudowanej w przecince P-ka 4 pomiędzy chodnikami W-629 i W-630, oddziału górniczego PUGiB,
 2. skrzynki łączeniowo-rozdzielczej SLR-B-05/300.3 o numerze fabrycznym 1111/SLR (własność PUGIB-BUD), zabudowanej w przecince P-ka 4 pomiędzy chodnikami W‑629 i W-630, oddziału górniczego PUGiB,

w aspekcie zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową, oraz ewentualnego wpływu stanu technicznego wyżej wymienionych urządzeń elektrycznych,

 • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności w terminie bezzwłocznym.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry