10 11 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                              

Katowice, dnia 22 listopada 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 16/2018śm./EW 

w sprawie tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego – 5 wypadków, w tym  1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek ciężki, zaistniałych w dniu 10.11.2018 r. o godzinie 1026, w wyniku wstrząsu o energii 6x107J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, w rejonie ściany 03Aw w pokładzie 510 na poziomie 665 m.

 Wypadek zbiorowy zaistniał w wyrobiskach przyścianowych ściany 03Aw na poziomie 665 m, prowadzonej systemem poprzecznym z zawałem stropu w przystropowej warstwie pokładu 510, zaliczonego do czwartej kategorii zagrożenia metanowego i trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. Ściana 03Aw przewietrzana była opływowym prądem powietrza, systemem na „U”. Eksploatacja prowadzona była pomiędzy pochylnią 03a, stanowiącą wyrobisko odstawcze - doprowadzające powietrze z chodnika odstawczego Aw, a pochylnią 03b, odprowadzającą powietrze ze ściany do chodnika wentylacyjnego Aw. W dniu 9 listopada 2018 r., eksploatacja prowadzona była do godziny 1700. W dniu 10 listopada 2018 r. front ściany 03Aw znajdował się w odległości około  474,0 m na północ od planowanej linii zatrzymania oraz w odległości około 549 m na północ od chodnika odstawczego Aw i w odległości 599,0 na północ od chodnika wentylacyjnego Aw, usytuowanych równolegle do linii zatrzymania. Na zmianie rannej wydobycia nie prowadzono, w rejon ściany skierowanych zostało w sumie 15 pracowników do robót pomocniczych, w tym: 12 pracowników oddziałów kopalnianych, w celu skrócenia trasy przenośnika taśmowego typu Pioma 1200, zabudowanego w pochylni 03a oraz 3 pracowników Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. w Rybniku, w celu kontroli układu odmetanowania. O godzinie 1026 nastąpił wstrząs górotworu o energii wstępnie oszacowanej na 9x106J, a po weryfikacji przeprowadzonej przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach określonej na 6x107J. Epicentrum wstrząsu zlokalizowane było w zrobach ściany 565 w pokładzie 510 usytuowanych na północ od chodnika wentylacyjnego Aw, w odległości około 825 m od frontu ściany 03Aw oraz  276 m od chodnika odstawczego Aw i 226 m od chodnika wentylacyjnego Aw. Skutkami wstrząsu objętych zostało 5 pracowników, tj.: 2 pracowników zatrudnionych w pochylni 03a w odległości około 60 m na południe od skrzyżowania z chodnikiem odstawczym Aw oraz 3 pracowników zatrudnionych w pochylni 03b w rejonie skrzyżowania z chodnikiem odstawczym Aw, z których jeden doznał obrażeń śmiertelnych. Po zaistnieniu zdarzenia czterech poszkodowanych opuściło rejon o własnych siłach. Rejon ściany 03Aw został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

W dniu 14.11.2018 r. przeprowadzono oględziny rejonu i stwierdzono, że wstrząs spowodował tąpnięcie w chodniku odstawczym Aw, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z pochylnią 03a i pochylnią 03b (w tzw. „pasie ściany”) oraz odprężenie w chodniku wentylacyjnym Aw, na odcinku około 40 m na zachód od skrzyżowania z pochylnią 03b (również w tzw. „pasie ściany”).

Według wstępnych ustaleń:

 • przyczyną tąpnięcia w chodniku odstawczym Aw i doprężenia w chodniku wentylacyjnym Aw był wstrząs górotworu o energii 6x107J,
 • przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 6x107J na pracowników zatrudnionych w wyrobiskach korytarzowych w rejonie ściany 03Aw.

 W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

 • Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w rejonie ściany 03Aw w pokładzie 510, w partii A wschód na poziomie 665 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego.
 • Bezzwłocznie podjąć działania organizacyjno-techniczne, w oparciu o ustalenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dokonane na podstawie opinii odpowiedniego kopalnianego zespołu ds. zagrożeń, w okresie wstrzymania prac w rejonie ściany 03Aw w pokładzie 510, do czasu przeprowadzenia oględzin. Działania powinny polegać na:
 1. skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu ściany 03Aw w pokładzie 510, w partii Aw,
 2. ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie.
 • Kierownikowi ruchu zakładu górniczego ustalić, na podstawie opinii odpowiedniego kopalnianego zespołu ds. zagrożeń, warunki i zasady wejścia do wyrobisk w rejonie ściany 03Aw w pokładzie 510, w partii Aw na poziomie 665 m w sytuacji szczególnej konieczności wykonania prac zabezpieczających, badawczych lub dodatkowych kontroli.
 • Kierownikowi ruchu zakładu górniczego ustalić warunki bezpieczeństwa umożliwiające dokonanie oględzin w przedmiotowym rejonie, na podstawie analizy stanu zagrożenia metanowo -wentylacyjno - pożarowego oraz tąpaniami w rejonie ściany 03Aw w pokładzie 510, na poziomie 665m, przeprowadzonej przez kopalniany zespół opiniodawczy do spraw rozpoznawania i zwalczania zagrożeń.
 • Polskiej Grupie Górniczej S.A. w Katowicach skierować do Komisji do spraw Zagrożeń
  w Zakładach Górniczych wniosek, o uzyskanie opinii, w zakresie poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, dotychczas określonych dla prowadzenia robót górniczych oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, występującego w zakładzie górniczym PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, podczas prowadzenia robót górniczych, związanych z eksploatacją pokładu 510 ścianą 03Aw oraz drążeniem wyrobisk górniczych w tym pokładzie w partii A wschód.
 • Wstrzymać ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła w Mysłowicach, w części dotyczącej wykonywania robót górniczych związanych z eksploatacją pokładu 510 ścianą 03Aw oraz drążeniem wyrobisk górniczych w tym pokładzie w partii A wschód, do czasu uzyskania opinii Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.
 • Do czasu uzyskania opinii Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, w zakresie poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, dotychczas określonych dla prowadzenia robót górniczych oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, występującego w zakładzie górniczym PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach, podczas prowadzenia robót górniczych, związanych z eksploatacją pokładu 510 ścianą 03Aw oraz drążeniem wyrobisk w tym pokładzie w partii A wschód:
 1. usuwanie skutków tąpnięcia zaistniałego w chodniku odstawczym Aw i odprężenia zaistniałego w chodniku wentylacyjnym Aw,
 2. prace niezbędne do wykonania w rejonie partii A wschód prowadzić na podstawie ustaleń kierownika ruchu zakładu górniczego, określających zakres prac oraz opracowanych w oparciu o opinię kopalnianego zespołu ds. tąpań poszerzonego o specjalistów z dziedziny tego zagrożenia.
 • Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry