11 10 2021

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia               Katowice, dnia  26 lipca 2022 r.

INFORMACJA Nr 9s/2021/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 11 października 2021 r., o godzinie 1100, w m. Rasząg, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „RASZĄG”, należącym do Przedsiębiorcy, Zakładów Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY Spółka Jawna, któremu uległ operator maszyn sortująco-kruszących, lat 30, pracujący w górnictwie 4 lata.

Ruch zakładu górniczego prowadzony jest na dwóch zmianach roboczych na podstawie Planu ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego „RASZĄG” zatwierdzonego decyzją Dyrektora OUG w Warszawie, z terminem obowiązania do dnia 05.11.2023 r. 

W dniu 11.10.2021r. w zakładzie górniczym na pierwszej zmianie prowadzono, pod nadzorem osób dozoru ruchu, eksploatację kopaliny - kruszywa naturalnego, jej przeróbkę oraz załadunek kruszywa na samochody ciężarowe z przeznaczeniem dla odbiorców. 

Zdarzenie miało miejsce na placu magazynowania (teren zakładu górniczego) wyrobów gotowych, gdzie przy użyciu dwóch ładowarek Volvo L180H odbywał się załadunek poszczególnych frakcji kruszywa ze składowisk na samochody ciężarowe. 

Na zmianie rozpoczynającej się o godz. 600 dwóch operatorów maszyn sortująco-kruszących obsługiwało maszyny ciągu technologicznego przeróbki i uszlachetniania kruszyw w zakładzie. Około godz. 900 osoba dozoru ruchu, będąca jednocześnie operatorem ładowarki, przekazała operatom polecenie zatrzymania maszyn i dokonanie wymiany sit na przesiewaczu WPB-521 węzła kruszyw. 

Około godz. 1055 osoba dozoru ruchu podjechała ładowarką do przesiewacza, w którym wymieniano sita i poleciła obu operatorom przejście do hali warsztatowej, znajdującej się po drugiej stronie placu magazynowania wyrobów gotowych, w celu sprawdzenia czy są tam nowe sita. Po wydanym poleceniu, osoba dozoru, kontynuowała prace przemieszczając się po placu ładowarką pomimo że po jego terenie przechodzili operatorzy skierowani do magazynu. Jeden z operatorów widząc jadącą ładowarkę zszedł z toru jej jazdy, natomiast drugi, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, pozostał w zasięgu ruchu maszyny. Operator ładowarki w trakcie przemieszczania się uderzył w tego pracownika łyżką ładowarki, przewracając go, a następnie przejeżdżając po jego głowie lewym przednim kołem. Widząc co się stało zatrzymał pojazd. 

Po zatrzymaniu ładowarki operator zawiadomił o zaistniałym wypadku zastępcę kierownika zakładu oraz osobę dozoru ruchu, odpowiedzialną za prowadzenie ruchu na zmianie. 

Widząc stan poszkodowanego nie podejmowano żadnych działań ratowniczych natomiast zawiadomiono pogotowie ratunkowe oraz policję.

Po przyjeździe, tj. po około 40 minutach pracownicy Pogotowia Ratunkowego stwierdzili zgon przejechanego operatora oraz podjęli czynności związane z udzielaniem pomocy operatorowi ładowarki, który w wyniku zaznanego szoku, ze względu na stan zdrowia, został zabrany do Szpitala w Biskupcu. Zwłoki z miejsca wypadku zostały zabrane przez zakład pogrzebowy, przed przyjazdem inspektorów OUG w Warszawie. 

W trakcie oględzin sprawdzono stan techniczny ładowarki - była sprawna technicznie i posiadała działającą sygnalizację świetlną i dźwiękową. 

Przyczyną wypadku było przejechanie operatora maszyn sortująco-kruszących przez przemieszczającą się ładowarkę. Przyczyna ta wynikała z nieprawidłowego zachowania się operatora ładowarki, który poruszał się pojazdem ze zbyt wysoko podniesioną łyżką ograniczającą widoczność.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie wydał decyzję nakazującą zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku oraz przeprowadzić ponowne przeszkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów, zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu zakładu górniczego. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Warszawie.

do góry