11 12 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                          Katowice, dnia  4 stycznia 2024 r.

INFORMACJA Nr 49/2023/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - osuwisku na północnym zboczu wyrobiska, zaistniałym w dniach pomiędzy 11.12.2023 r., a 14.12.2023 r. w odkrywkowym zakładzie górniczym „Małogoszcz”, należącym do przedsiębiorcy - Lafarge Cement S.A.

Zdarzenie miało miejsce w północno-zachodnim rejonie wyrobiska górniczego, w zboczu północnym zaliczonym do pierwszego stopnia zagrożenia osuwiskowego, w którym eksploatowano złoże margli i wapieni pierwszym piętrem eksploatacyjnym do rzędnej + 270 m n.p.m. W tym rejonie eksploatacja złoża prowadzona jest systemem ścianowym, jednym poziomem wydobywczym. Ruch zakładu górniczego prowadzono na podstawie planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego „Małogoszcz”, zatwierdzonego decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. W północno-zachodniej części wyrobiska górniczego złoże mogło być urabiane mechanicznie i przy użyciu materiałów wybuchowych. Roboty strzałowe w tym rejonie wykonywane były w dniu 29.09.2023 r., natomiast ostatnie roboty górnicze polegające na załadunku i transporcie surowca z poziomu I prowadzono w dniu 1.12.2023r. 

W dniu 11.12.2023 r. około godziny 800, podczas porannego objazdu wyrobiska, zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego w trakcie prowadzonej kontroli stwierdził, że w rejonie punktu nr 48 załamania granic obszaru górniczego „Małogoszcz I” w północno-zachodnim rejonie wyrobiska, pojawiły się pionowe szczeliny w górnej części skarpy piętra pierwszego. Poinformował o zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego oraz służbę geologiczną. Zalegający śnieg uniemożliwił służbom zakładu górniczego dokładną weryfikację występowania spękań. W dniu 14.12.2023 r. stwierdzono, że nastąpiło odspojenie i przemieszczenie mas ziemnych i skalnych, które swym zasięgiem objęło: fragment północnego zbocza wyrobiska górniczego - docelową skarpę piętra pierwszego w jej górnej części wraz z wałem ziemnym, o wysokości około 1 m, usypanym wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska i częścią niezagospodarowanych gruntów, nienależących do przedsiębiorcy położonych poza granicami obszaru górniczego „Małogoszcz I”. Ponadto na powierzchni terenu, poza granicami obszaru górniczego powstała pionowa szczelina o długości dochodzącej do 8 m i głębokości około 4 - 5 m. Osuwisko objęło swym zasięgiem narożnik wewnętrzny wyrobiska na odcinku o długości około 40 m w kierunku północno-zachodnim oraz około 21 m w kierunku północno-wschodnim. Łączna powierzchnia, na której powstały ruchy osuwiskowe wyniosła 1 112,27 m2, przy czym powierzchnia osuwiska na działkach znajdujących się poza obszarem górniczym „Małogoszcz I” wyniosła około 487 m2. Ruch osuwiskowy nastąpił w kierunku południowym, do wyrobiska.

Rejon osuwiska od strony wyrobiska górniczego został zabezpieczony poprzez ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych. Dostęp do osuwiska od strony północnej tj. od strony działek niebędących własnością przedsiębiorcy został zabezpieczony poprzez odgrodzenie taśmą ostrzegawczą oraz ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych poza obszarem górniczym.Zdarzenie nie spowodowało uszkodzenia maszyn, urządzeń i obiektów zakładu górniczego. 

Wstępne ustalenia nie dają podstaw do sformułowania przyczyn niebezpiecznego zdarzenia.

W związku z zaistniałym zdarzeniem w dniu 14.12.2023 r., Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch odkrywkowego zakładu górniczego  „Małogoszcz” w północnym rejonie wyrobiska (w rejonie punktu załamania nr 48 obszaru górniczego „Małogoszcz I”) w całości do czasu:

  • zabezpieczenia rejonu osuwiska w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • dokonania analizy stanu zagrożenia osuwiskowego przez zespół do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu górniczego lub na podstawie opinii niezależnego eksperta, ze szczególnym uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia,
  • ustalenia - na podstawie opinii wyżej wymienionego zespołu lub opinii niezależnego eksperta, warunków bezpiecznego usuwania skutków osuwiska, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • sporządzenia przez służbę geologiczną ponownej opinii w zakresie parametrów skarp i zboczy wyrobiska górniczego, na podstawie której kierownik ruchu zakładu górniczego ponownie określi parametry skarp i zboczy wyrobiska górniczego w północnej jego części w rejonie punktu nr 48 załamania granic obszaru górniczego „Małogoszcz I”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kiecach. 

do góry