1_12_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 3 sierpnia 2021 r.


INFORMACJA Nr 54/2020/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 1.12.2020 r., o godzinie 2106, w PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G-4. 

Wypadek zaistniał w ścianie IIIa-S, w pokładzie 501, w polu S, na poziomie 900 m, na końcowym odcinku ściany, przyległym do pochylni Va-S.
Pokład 501, w rejonie ściany IIIa-S, zaliczony został do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  Ścianę IIIa-S, o wysokości 3,6 m, prowadzono systemem poprzecznym z zawałem stropu pomiędzy pochylnią IVa-S,a pochylnią Va-S i przewietrzano sposobem na ,,U”. Obudowę ściany IIIa-S, eksploatowanej z użyciem kombajnu ścianowego typu FS-800/3,3, stanowiły 4 sekcje obudowy zmechanizowanej typu BW 26/46 POz/S i 98 sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW 26/46 POz. Do dnia 1.12.2020 r., ściana IIIa-S, uzyskała średni postęp około 501 m, a jej front znajdował się w odległości około 550 m od planowanej linii zatrzymania.
W dniu 1.12.2020 r., na zmianie E1 rozpoczynającej się o godzinie 1800, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego G-4, skierowała 13 osobową brygadę do robót eksploatacyjnych. W ramach prowadzonych prac, na końcowym odcinku ściany przyległym do Pochylni Va-S, czteroosobowa brygada pracowników, w skład której wchodził między innymi górnik przodowy górnej wnęki, przystąpiła do wprowadzania stropnicy stalowej na sekcje nr 99,100 i 101. W trakcie wykonywania tej czynności, z niezabezpieczonego ociosu ścianowego nastąpiło odspojenie bryły węgla o wymiarach 1,5 m x 0,9 m x 0,5 m, która uderzyła przodowego górnej wnęki, stojącego na ramieniu kombajnu, powodując jego upadek, w wyniku którego pracownik doznał obrażeń. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy zatrudnieni w ścianie. Po przetransportowaniu poszkodowanego na noszach pod szyb, przewieziono go do Szpitala Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.
W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej.

Według ustaleń przyczyną wypadku było uderzenie i przygniecenie pracownika bryłą węgla odspojoną z niezabezpieczonej części przystropowej ociosu ściany.

Do wypadku przyczyniło się przebywanie pracownika w miejscu niedozwolonym.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 501, w polu S, na poziomie 900 m, do czasu:
  1. zweryfikowania zapisów „Technologii dotyczącej: sposobu bezpiecznego wykonywania prac oraz przebywania pracowników w rejonie skrzyżowania ściany IIIa-S z Pochylnią Va-S, uwzględniając występujące w tym rejonie zmienne warunki geologiczno-górnicze”,
  2. zabezpieczenia przestrzeni powstałej w wyniku opadu węgla w miejscu wypadku, 
  3. wykonania zabudowy skrzyżowania ściany IIIa-S z Pochylnią Va-S, zgodnie z ustaleniami ,,Projektu technicznego eksploatacji  pokładu 501 ścianą IIIa-S w polu „S” na poziomie 900 m w Kopalni Węgla Kamiennego Murcki - Staszic”, prowadząc prace na podstawie szczegółowych ustaleń kierownika ruchu zakładu górniczego, opracowanych z uwzględnieniem opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań i obudowy w składzie poszerzonym o specjalistów z tego zakresu.
 2. Wstrzymać ruch załogi w rejonie skrzyżowania ściany IIIa-S z Pochylnią Va-S, do czasu zapewnienia bezpiecznego przejścia załogi w rejonie skrzyżowania ściany IIIa-S z Pochylnią Va-S oraz doprowadzenia obudowy skrzyżowania do zgodności z projektem technicznym. 
 3. Przeszkolić załogę w zakresie bezpiecznego wykonywania prac oraz przebywania pracowników w rejonie skrzyżowania ściany IIIa-S z Pochylnią Va-S.
 4. Dokonać przez zespół ds. wentylacyjno - pożarowych analizy stanu zagrożenia pożarowego i wentylacyjnego, w zakresie profilaktyki niezbędnej do zastosowania w ścianie IIIa-S, w czasie prac związanych z doprowadzeniem rejonu wykonywanych robót na skrzyżowaniu z Pochylnią Va-S do zgodności z ustaleniami projektu technicznego.
 5. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.


Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach

do góry