11 02 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                              

Katowice, dnia 7 sierpnia 2020 r

INFORMACJA Nr 3/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 11 lutego 2020 r. około godziny 108 w Zakładach Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY Sp. J., 18-305 Szumowo, ul. Przemysłowa 28, Zakład górniczy „DRAHLE III”, w którym eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona jest metodą odkrywkową ze złoża „Drahle III” położonego na gruntach wsi Bohoniki i Drahle, gmina Sokółka, powiat sokólski, woj. podlaskie, któremu uległ pracownik własny zakładu, pracujący w górnictwie 1 rok i 9 miesięcy.

Wypadek zaistniał na terenie zakładu przeróbki mechanicznej kruszywa, w tunelu nr 2 (zachodnim) półproduktu ciągu technologicznego produkcji żwirów okrągłych, w którym zabudowany był przenośnik taśmowy typu PT 200 wraz z trzema wysypami wyposażonymi w podajniki wibracyjne elektromagnetyczne. Tunel o długości 87 m, szerokości 2,8 m i wysokości 2,7 m wykonany był z prefabrykatów żelbetowych o długości 1,2 m każdy. Trasa przenośnika taśmowego PT 200 zabudowana była w odległości 0,45 m od ściany wschodniej tunelu, natomiast przy ścianie zachodniej wyznaczone było przejście dla ludzi o szerokości 1,05 m. Na długości tunelu w jego stropie zabudowane były 3 kanały wysypowe umożliwiające dozowanie kruszywa ze składowiska półproduktu, zlokalizowanego bezpośrednio nad tunelem poprzez podajniki wibracyjne elektromagnetyczne typu PWP-43 na przenośnik taśmowy. Podajniki wibracyjne zawieszone były w osi przenośnika taśmowego pomiędzy blachami przesypu wzdłużnego stałego przenośnika w taki sposób, że dolna część wibratora znajdowała się 0,22 m od krawędzi taśmy i 0,3 m od środka taśmy. W dniu wypadku użytkowany był środkowy wysyp, natomiast pozostałe 2 były zablokowane blachami stalowymi.

W dniu 11 lutego 2020 r. na zmianie 2, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar prowadzący zmianę skierował dwóch pracowników, w tym poszkodowanego, do zakładu przeróbki mechanicznej żwirów do prac związanych z wymianą bębna stacji zwrotnej przenośnika taśmowego, transportującego kruszywo na płuczkę 8-16, wykonaniem regulacji biegu taśmy tego przenośnika oraz uruchomieniem całego zakładu przeróbczego. Powyższe prace zakończono około godziny 2100. Dalsze prace wykonywane przez poszkodowanego oraz pracownika, który rozpoczął zmianę o godzinie 2200, polegały na obsłudze urządzeń zakładu przeróbki i wykonaniu kontroli stanu technicznego przenośnika taśmowego zabudowanego w tunelu nr 1 (wschodnim) półproduktu ciągu technologicznego produkcji żwirów okrągłych. Po godzinie 2300 obaj pracownicy udali się do tunelu nr 1 celem przeprowadzenia kontroli przenośnika. W tym czasie cały zakład przeróbczy, jak również przenośniki taśmowe w obu tunelach były uruchomione. Kontrola przenośnika wykazała konieczność dokonania regulacji biegu dolnej taśmy przenośnika w okolicy jego stacji zwrotnej. W celu wykonania powyższego, poszkodowany udał się po klucz w nieznanym kierunku. Współpracownik poszkodowanego po około pół godzinie oczekiwania wyszedł z tunelu nr 1 udał się na obchód zakładu przeróbczego celem odnalezienia kolegi. W trakcie obchodu próbował bezskutecznie skontaktować się z nim przy pomocy radiotelefonu i telefonu komórkowego o godzinie 047. W związku z zauważonym przez niego znacznym zmniejszeniem się ilości kruszywa transportowanego na taśmie przenośnika taśmowego zabudowanego w tunelu nr 2 (zachodnim), wyłączył ten przenośnik wyłącznikiem znajdującym się na pulpicie sterowniczym ustawionym przed tunelem i udał się do tunelu, aby sprawdzić co było tego powodem. Po dojściu do drugiego z kolei wysypu stwierdził, że element podajnika wibracyjnego elektromagnetycznego typu PWP-43 zrzucony był z zaczepów, a tylna jego część oparta była na taśmie przenośnika. Po zaciągnięciu linki bezpieczeństwa połączonej z krańcówką i podejściu do wysypu zauważył poszkodowanego leżącego na taśmie i częściowo na konstrukcji przenośnika. Jego ciało ułożone było w poprzek przenośnika pod rynną podajnika wibracyjnego w taki sposób, że nogami był zaparty o blachę stałego przesypu przenośnika od strony przejścia, natomiast tułowiem o drugą blachę tego przesypu od strony ściany wschodniej tunelu. Głowa poszkodowanego oparta była o konstrukcję przenośnika od strony ściany tunelu. W związku z tym, że sam nie mógł go wydostać wezwał do pomocy operatora ładowarki, z którym razem wyciągnęli poszkodowanego, ułożyli go na górnej taśmie i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przeciągnięcie pracownika znajdującego na górnej taśmie przenośnika taśmowego pod wibratorem podajnika wibracyjnego.

Przyczyna ta była następstwem znalezienia się poszkodowanego z nieustalonych przyczyn na taśmie górnej przenośnika taśmowego PT 200 pomiędzy 2 i 3 kanałem wsypowym w tunelu 2 (zachodnim).

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie wydał decyzję z dnia 11 lutego 2020 r., znak: LUB.6531.1.2020.PC, wstrzymującą przedsiębiorcy ruch odkrywkowego zakładu górniczego „DRAHLE III”, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu PT200 i podajnika wibracyjnego elektromagnetycznego typu PWP-43 oznaczonego numerem fabrycznym 10130/2010, eksploatowanych w tunelu nr 2 półproduktu ciągu technologicznego produkcji żwirów okrągłych.

Jednocześnie określając warunki wznowienia ruchu tego przenośnika nakazał:

  • Podwiesić i wyregulować podajnik wibracyjny elektromagnetyczny typu PWP-43 oznaczony numerem fabrycznym 10130/2010 zgodnie z ustaleniami odpowiedniej DTR oraz według odrębnej technologii wykonania prac zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego;
  • Wymienić uszkodzony kozioł górny przenośnika taśmowego znajdujący się bezpośrednio pod podajnikiem wibracyjnym elektromagnetycznym;
  • Zabudować osłonę bębna stacji zwrotnej przenośnika taśmowego typu PT200;
  • Wyczyścić z zalegającego urobku przejście wzdłuż trasy przenośnika taśmowego typu PT200;
  • Zlikwidować rozlewisko wodne znajdujące się wzdłuż przejścia przenośnika taśmowego typu PT200;
  • Po usunięciu wszystkich nieprawidłowości uzyskać zgodę kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu przenośnika taśmowego oraz podajnika wibracyjnego elektromagnetycznego w obowiązującym trybie.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry