11.03.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-5/gem-408/2013

Katowice, dnia 22.03.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 5/2013 śm.

w sprawie wypadku zbiorowego (1 śmiertelny i 1 ciężki), zaistniałego w dniu 11.03.2013 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju, któremu ulegli kierowcy Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowo-Usługowego „Bielaszka” Stanisław Bielaszka z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, lat 58 i 46, pracujący w tym przedsiębiorstwie od 2012r.

Wypadek zaistniał na placu czasowego gromadzenia urobku zakładu przeróbki mechanicznej węgla w ZPMW KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos, będącym obiektem budowlanym zakładu górniczego. Załadunek i transport węgla z placu czasowego gromadzenia urobku. Od 2.01.2013 r. prowadzony był przez pracowników firmy PTHU „Bielaszka” Stanisław Bielaszka.

W dniu 11 marca 2013 r. załadunek węgla prowadzono przy pomocy ładowarki typu ZL-50G na samochody samowyładowcze. Na teren zakładu górniczego o godzinie 555 i 600 wjechali dwaj kierowcy, samochodami samowyładowczymi wraz z operatorem ładowarki. Jeden z samochodów podjechał w miejsce ustalonego załadunku, znajdujące się w odległości ok. 4,30 m, do skarpy węgla, a drugi w oczekiwaniu na załadunek, ustawił samochód równolegle do krawędzi skarpy w odległości około 2,15 m. Operator ładowarki przystąpił do załadunku pierwszego samochodu. W tym czasie, kierowcy opuścili kabiny samochodów i znajdowali się pomiędzy skarpą węgla oraz drugim samochodem. Po załadowaniu pierwszego samochodu operator ładowarki nadał umówiony sygnał dźwiękowy o zakończeniu załadunku. W związku z brakiem reakcji ze strony kierowcy załadowanego samochodu, po kilku minutach wyszedł z kabiny ładowarki i usłyszał wołanie o pomoc dochodzące od strony drugiego samochodu. Około godziny 650 za drugim samochodem zauważył wystającą z obsypanej skarpy węgla głowę i rękę wołającego o pomoc, który został dociśnięty do bocznej krawędzi samochodu. Natychmiast przystąpił do ręcznego uwalniania poszkodowanego, który poinformował, że został zasypany także drugi kierowca. Około godziny 655 w rejon załadunku węgla przyjechały dwa kolejne samochody samowyładowcze. Kierowcy tych samochodów włączyli się do uwalniania przysypanych. Telefonicznie wezwano pomoc, wybierając numer alarmowy 112 oraz telefonicznie poinformowano o zdarzeniu obsługę wagi samochodowej, a ta o godzinie 659 o zdarzeniu powiadomiła dyspozytora ZPMW, który następnie powiadomił dyspozytora ruchu zakładu górniczego. Około godziny 715 na miejsce wypadku przybyła Państwowa Straż Pożarna (PSP), i karetka pogotowia ratunkowego. Do czasu przybycia PSP zdołano uwolnić jednego poszkodowanego oraz głowę i klatkę piersiową drugiego poszkodowanego. Reanimację rozpoczęła straż, a potem przejął zespół ratunkowy karetki pogotowia. Poszkodowani zostali przewiezieni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. O godz. 830 lekarz szpitala stwierdził zgon jednego z poszkodowanych. Miejsce wypadku zostało naruszone w trakcie udzielania pierwszej pomocy, a także poprzez wyjechanie ładowarki i jednego z samochodów.

Do przebiegu akcji ratowania poszkodowanego nie wnosi się uwag.
W opiniach lekarskich stwierdzono:

  • w zakresie wypadku śmiertelnego - „uraz wielonarządowy, pacjent w trakcie reanimacji, akcja prowadzona przez lekarza – stwierdzono zgon o godzinie 830”,
  • w zakresie wypadku ciężkiego - „złamanie kości biodrowej prawej z przemieszczeniem, złamanie kości krzyżowej po stronie lewej, rozejście spojenia łonowego, stłuczenie głowy, skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa”.

O zaistniałym wypadku, Dyrektor OUG w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o godzinie 815.

Przyczyną wypadku zbiorowego (1 śmiertelny i 1 ciężki) było przysypanie poszkodowanych węglem z obsypanej skarpy, w wyniku ich przebywania w miejscu niedozwolonym oraz utrzymywania skarpy składowanego węgla o nadmiernym nachyleniu i wysokości.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku decyzją z dnia 11.03.2013 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos, w części dotyczącej użytkowania placu czasowego gromadzenia urobku.

Wznowienie użytkowania ww. placu uwarunkował:

  • doprowadzeniem wysokości składowanego urobku oraz kąta nachylenia skarp, do zgodności z dokumentacją budowlaną, w oparciu o technologię bezpiecznego wykonania tych prac, zatwierdzoną przez KRZG,
  • zweryfikowaniem obowiązujących instrukcji, w zakresie przebywania osób, podczas prowadzenia załadunku węgla,
  • określeniem zasad wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego przez Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo-Usługowe „Bielaszka” Stanisław Bielaszka z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie szczegółowego podziału obowiązków, między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a ww. podmiotem.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry