11 05 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                       

 Katowice, dnia 19 maja 2020 r.

INFORMACJA Nr 13/2020/EW

w sprawie awarii w rozdzielni 6 kV R-S, zaistniałej w dniu 11 maja 2020 r. o godzinie 800 w SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki”.

 Awaria zaistniała w polu nr 2 rozdzielni 6 kV R-S budowy otwartej, zlokalizowanej na powierzchni zakładu górniczego.

Rozdzielnia 6 kV R-S, wybudowana jako dwusystemowa, ze sprzęgłem podłużno-poprzecznym oraz sekcjonowanymi systemami szyn zbiorczych, zasilana jest z linii 110 kV Szombierki-Miechowice Tor 2, poprzez transformator T II 16 MVA, 110/6 kV (pierwsze zasilanie) oraz z linii 6 kV z GPZ „Łagiewniki” (drugie zasilanie). Pierwsze zasilanie jest doprowadzone do pola dopływowego nr 4, a drugie do pola nr 2. Z rozdzielni 6 kV R-S zasilane są miedzy innymi: górniczy wyciąg szybowy zabudowany w szybie „Ewa” oraz rozdzielnie 6 kV RD-601 i RD-708 zasilające urządzenia i układy głównego odwadniania odpowiednio na poziomie 630 m i 790 m.

W dniu 11 maja 2020 r. system I rozdzielni zasilany był z linii 110 kV Szombierki-Miechowice Tor 2, a system II z linii 6 kV z GPZ „Łagiewniki”. W związku z planowanym przeglądem okresowym transformatora T II 110/6 kV przystąpiono do prac związanych z przełączeniem zasilania rozdzielni 6 kV R-S na zasilanie z linii 6 kV z GPZ „Łagiewniki” i odłączeniem zasilania z linii 110 kV Szombierki-Miechowice Tor 2. O godzinie 800, w czasie wykonywania czynności łączeniowych w polu nr 2 nastąpiło zwarcie łukowe pomiędzy szynami zbiorczymi i stykami odłącznika szynowego systemu I, a następnie pożar aparatury zabudowanej w ww. polu. W wyniku zwarcia nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia zwarciowego w GPZ „Łagiewniki” oraz zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego w polu dopływowym nr 4 rozdzielni 6 kV R-S, pozbawiając ją pierwszego i drugiego zasilania. Pracownicy gasili pożar gaśnicami proszkowymi znajdującymi się na wyposażeniu rozdzielni do czasu przybycia wezwanej jednostki państwowej straży pożarnej. Pożar ugaszono o godzinie 904. W związku z zaistniałą awarią żaden z pracowników nie zgłosił urazów.

W wyniku zwarcia i pożaru całkowitemu zniszczeniu uległo wyposażenie pola nr 2, między innymi: odłączniki szynowe typu OW III 10/12 1250A systemu I i II, wyłącznik mocy typu WMGP 10/10/3,5, odłącznik kablowy typu OW III 10/12 UD oraz izolatory wsporcze i przepustowe.

Przyczyną awarii było zwarcie łukowe pomiędzy szynami zbiorczymi i stykami odłącznika szynowego systemu I w polu nr 2 rozdzielni 6 kV R-S.

Wyrobiska w rejonie pompowni głównego odwaniania na poziomie 630 m i 790 m należące do Pompowni „Szombierki” przewietrzane są przez prądy powietrza wytwarzane przez wentylatory główne eksploatowane w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum”.

W wyniku awarii i braku zasilania rozdzielni 6 kV R-S, rozdzielnie 6 kV RD-601 na poziomie 630 m i RD-708 na poziomie 790 m pompowni głównego odwadniania zasilono z rozdzielni 6 kV RD-702 zlokalizowanej na poziomie 774 m w KWK „Centrum”.

W dniu 11 maja 2020 r. o godzinie 2000 przywrócono zasilanie rozdzielni 6 kV R-S z linii 110 kV Szombierki-Miechowice Tor 2, a o godzinie 2020 górniczego wyciągu szybowego zabudowanego w szybie „Ewa”.

Aktualnie brak jest drugiego zasilania rozdzielni 6 kV R-S z linii 6 kV z GPZ „Łagiewniki” – trwają prace związane z usuwaniem skutków awarii w polu dopływowym nr 2.

W związku z zaistniałą awarią, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w dniu 11 maja 2020 r. wydał decyzję nr 1/KH/Szombierki wstrzymującą ruch urządzeń zabudowanych w polu nr 2 w rozdzielni 6 kV R-S w SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla pracowników tego zakładu i środowiska oraz określił, że wznowienie ruchu ww. urządzeń może nastąpić po usunięciu skutków ich awarii, na podstawie zezwolenia na oddanie do ruchu, wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, w oparciu o pozytywne wyniki komisyjnego obioru technicznego przeprowadzonego przez komisję przez niego powołaną.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry