11.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.07.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 51/2009/EW

o zawale stropu zaistniałym w dniu 11 lipca 2009r. o godz. 1225, w polu eksploatacyjnym G-4/8 w oddziale G-23 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna” w Polkowicach.

Zawał miał miejsce w likwidowanej parceli K-5/P-11, w polu G-4/8, w rejonie szybów północnych kopalni. Przedmiotowa parcela obejmowała filary, przyległe do zrobów, zawarte między komorami K-4 i K-6. Samoistny zawał stropu o wymiarach około 15 m x 15 m, na wysokość do około 2,5 m, objął skrzyżowania komory K-5 z pasami P-11 i P-12. Opadłe ze stropu skały uniemożliwiły wyjazd z likwidowanej parceli ładowarce łyżkowej typu TORO LP400, Operator maszyny został uwięziony w kabinie. Akcja ratunkowa, polegająca na zabezpieczeniu stropu obudową tymczasową oraz przebieraniu urobku, zakończyła się uwolnieniem operatora.

W polu tym wybierano złoże rudy miedzi na poziomie 1100 m, systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu (R-UO). Złoże rudy miedzi występuje w tym rejonie w stropie piaskowca i w skałach węglanowo-łupkowych cechsztynu, a jego miąższość wynosi od 0,6 m do 2,9 m. Złoże zaliczono do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz częściowo do pierwszego i drugiego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej, a spągu do klasy drugiej. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano kotwie wklejane, o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano drewniane stojaki i stosy podporowe oraz stropnice płytowe typu SP i stojaki hydrauliczne.

Decyzją Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu przeprowadzenia oględzin.

Po oględzinach przeprowadzonych w dniu 11.07.2009 r., na zm. III i IV, Dyrektor OUG nakazał decyzją wstrzymać ruch zakładu górniczego w polu G-4/8 oddziału G-23 do czasu bezpiecznego usunięcia skutków zawału, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionej pod gruzowiskiem zawałowym ładowarki, przeanalizowania przez Zespół O/ZG „Rudna" ds. Tąpań i Zawałów sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu G-4/8 oddziału G-23, ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót likwidacyjnych w oddziale G-23 z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy oraz dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu G-4/8. Ponadto uzależniono wznowienie robót w polu G-4/8 oddziału G-23 od uzyskania zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry