11 08 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                              

  Katowice, dnia 17 lutego 2020 r.

 INFORMACJA Nr 18/2019śm./EW

W sprawie wypadku śmiertelnego – porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 11.08.2019 r., około godziny 1635  w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, któremu uległa osoba dozoru ruchu specjalności elektrycznej – sztygar zmianowy oddziału ED-2.

Wypadek zaistniał w wyrobisku „Komora rozdzielni 6kV R-30A”, zlokalizowanym przy szybie Janina III na poziomie 300 m. Komora rozdzielni o wysokości 2,5 m, szerokości 3,0 m wykonana była w obudowie betonowej.

Rozdzielnię 6kV R-30A wykonano jako dwusekcyjną, składającą się z 17 pól rozdzielczych typu RSK 6/1. Pierwszą sekcję stanowiły pola rozdzielcze o nr od 1 do 9, drugą sekcję stanowiły pola rozdzielcze o nr od 10 do 17. Pola rozdzielcze nr 6 i 12 były polami sprzęgłowymi, składającymi się z wyłącznika i odłącznika, którego rolę pełnił człon ruchomy pola. Zasilanie rozdzielni R-30A realizowano z rozdzielni głównej GSZ-1, zlokalizowanej na powierzchni zakładu górniczego. W dniu 11.08.2019 r., w związku z planowanym przeglądem okresowym sekcji I rozdzielni 6kV R-30A na poziomie 300 m, zostało wydane polecenie pisemne, w którym poleceniodawca – osoba dozoru ruchu elektrycznego oddziału ED-2 wyznaczył: koordynującego – osobę dozoru ruchu elektrycznego oraz trzech pracowników oddziału ED-2, tj. kierującego zespołem i dopuszczającego oraz innego pracownika.

W dniu 11.08.2019 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400,  zgodnie z warunkami określonymi w poleceniu pisemnym z dnia 11.08.2019 r., w rejon rozdzielni R-30A został skierowany zespół pracowników oddziału ED-2 (w tym kierujący zespołem i dopuszczający), który był dozorowany przez poleceniodawcę.

Około godziny 1530  wyłączono spod napięcia zasilanie sekcji I rozdzielni R-30A i wytoczono człony ruchome pól rozdzielczych od 1 do 9 do pozycji odłącznikowej oraz założono uziemiacze przenośne w polach nr 1, 2 i 9. Nie wyłączono spod napięcia kabla zasilającego pole nr 6 sekcji I rozdzielni R-30A z pola nr 12 sekcji II tej rozdzielni. Kierujący zespołem i dopuszczający, przystąpili do czynności związanych z przeglądem sekcji I. W trakcie prac osoba dozoru ruchu elektrycznego, przy otwartym przedziale przyłączeniowym pola rozdzielczego nr 6, wykonując nieustalone czynności, około godziny 1635 spowodowała zwarcie na zaciskach przyłączeniowych, będącego pod napięciem 6kV kabla elektroenergetycznego podłączonego w tym przedziale i doznała porażenia prądem elektrycznym o napięciu 6kV, w wyniku czego doznała obrażeń.

Pomimo akcji reanimacyjnej prowadzonej w rozdzielni oraz dalszym jej prowadzeniu na podszybiu szybu III, lekarz stwierdził zgon o godzinie 1825.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było porażenie prądem elektrycznym w wyniku zwarcia powstałego podczas wykonywania nieokreślonych czynności, przy otwartej komorze kablowej pola rozdzielczego i będącym pod napięciem 6kV kablu elektroenergetycznym podłączonym w tej komorze.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pól rozdzielczych typu RSK 6/1 nr 6 i 12, eksploatowanych rozdzielni 6kV R-30A na poziomie 300 m do czasu:
  • usunięcia skutków zwarcia powstałego w przedziale przyłączeniowym pola nr 6,
  • przeprowadzenia niezbędnych pomiarów rezystancji izolacji aparatury, będącej na wyposażeniu pola nr 6, potwierdzających możliwość jej eksploatacji,
  • przeprowadzenia sprawdzenia stanu technicznego i w oparciu o wyniki tego sprawdzenia, uzyskania ponownego zezwolenie na oddanie do ruchu pola rozdzielczego nr 6,
  • przeprowadzenia niezbędnych pomiarów stanu technicznego oraz poprawności działania aparatury będącej na wyposażeniu pola nr 12 w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia podczas jego eksploatacji.
  1. Sprawdzenie, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stanu i parametrów technicznych oraz poprawności działania sterownika polowego typu multiMUZ 3, zabudowanego w rozdzielni 6kV GSZ-1 w polu nr 11, zabezpieczającego linię kablową zasilającą sekcję II rozdzielni 6kV R-30A na poziomie 300 m.

Zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić elektromonterów i osoby dozoru ruchu zatrudnione w ruchu ZG Janina, w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z przeglądem i kontrolą okresową pól rozdzielczych 6kV.
  2. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

  Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry