11 09 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  18 września 2018 r.

INFORMACJA Nr 62/2018/EW

o pożarze samojezdnego wozu transportowego typu SWT-TEAM 10, do którego doszło w dniu 11.09.2018 r. o godz. 234, w zakładzie górniczym KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Pożar samojezdnego wozu transportowego typu SWT-TEAM 10 o numerze zakładowym 365 (dalej „SWT”) miał miejsce w dniu 11.09.2018 r. o godz. 234, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w upadowej H-27 przy przecince P-84, na poziomie 1100 m, w polu RU-XXIII/2 oddziału górniczego G-24, w odległości ok. 3000 m od szybu R-IX.

W dniu 11 września 2018 r., na zmianie IV WSP, trwającej od godz. 2230 dnia 10.09.2018 r. do godz. 600 dnia 11.09.2018 r., operator SWT wraz z wyznaczonym górnikiem otrzymał, od sztygara prowadzącego zmianę w oddziale G-24, polecenie wygrodzenia wyłączonego z ruchu odcinka upadowej H-26, od przecinki P-83, do przecinki P-84. W czasie jazdy upadową H-26, operator zauważył na pulpicie sterowniczym opadnięcie wskazówki poziomu paliwa i sygnalizację jego niskiego poziomu (pomimo obecności połowy ilości paliwa w zbiorniku), a następnie, jadąc przecinką P-84, poczuł drażniące dymy. Skręcił w upadową H-27, wyłączył silnik i wraz z górnikiem opuścił kabinę operatora. Po wyjściu z kabiny, zauważył płomień wydostający się z tylnej części pojazdu na wysokości zbiornika paliwa, pod platformą pasażerską. Nie uruchomił stałej instalacji gaśniczej z uwagi na usytuowanie dysz instalacji gaśniczej wyłącznie w komorze silnika. Następnie podjął bezskuteczną próbę ugaszenia ognia dwiema gaśnicami podręcznymi. Widząc rozprzestrzeniający się pożar nawiązał kontakt z pracującymi w pobliżu górnikami strzałowymi. Powiadomił ich o pożarze i polecił poinformować o nim dyspozytora, a następnie, razem z górnikiem, podjął kolejną próbę ugaszenia ognia dwiema gaśnicami podręcznymi z wozu strzałowego. Po zużyciu gaśnic, ogień nadal się rozprzestrzeniał, wobec czego operator i górnik wycofali się do komórki górniczej G‑24. Powiadomiony przez strzałowego dyspozytor zawiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego, wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie i rozpoczął akcję ratowniczą zgodnie z Planem Ratownictwa. Określił strefę zagrożenia, ustalił liczbę osób znajdujących się w strefie i rozpoczął wycofanie załogi ze strefy zagrożenia drogami ucieczkowymi w kierunku szybów R-VII i R-IX. Wezwane trzy zastępy ratownicze z JRGH przybyły do zakładu górniczego około godz. 310 i udały się wraz z trzema zastępami ratowniczymi z KSRG na miejsce pożaru. Gaszenie płonącego SWT prowadzone było podręcznym sprzętem gaśniczym, a następnie wodą (z węży podłączonych do rurociągu wody technologicznej), którą schładzano także wyrobisko. Po ugaszeniu pożaru i otrzymaniu meldunku o uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów w prądzie wylotowym powietrza z miejsca pożaru, Kierownik Akcji zakończył akcję ratowniczą o godz. 525. Następnie, zgodnie z przyjętymi zasadami, kontynuowano schładzanie SWT wodą.

W strefie zagrożenia znalazły się 174 osoby z O/ZG „Rudna”, które samodzielnie wycofały się ze strefy zagrożenia. Użyto pięciu aparatów ucieczkowych. Nie było poszkodowanych.

W czasie oględzin miejsca pożaru przeprowadzonych w dniu 11 września 2018 r. na zmianie I stwierdzono, że pożar doszczętnie strawił wszystkie elementy wozu oprócz konstrukcji metalowej. Podczas wykonywanych pomiarów stężeń gazów i warunków mikroklimatu nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących parametrów atmosfery kopalnianej. W miejscu zaistniałego pożaru wyrobisko miało szerokość ok. 6,7 m i wysokości ok. 2,6 m. Spąg był nierówny, pofałdowany i częściowo mokry od wody użytej podczas gaszenia pożaru, która spłynęła do lokalnego zagłębienia w przecince P-84. Strop skrzyżowania upadowej H-27 z przecinką P-84 zabudowany był obudową kotwową w siatce kotwienia 1,5m x1,5m i w całości pokryty był sadzą oraz spękany wskutek przegrzania. Na szkielecie spalonego SWT zalegał drobny rumosz skalny odspojony od stropu. Miejsce pożaru tj. skrzyżowanie upadowej H-27 z przecinką P-84 przewietrzane było prądem powietrza świeżego płynącego od szybu R-IX chodnikami T/W-149, upadowymi H-22, H-23, H-24, H-25 i H-26 przez komorę maszyn ciężkich C-11, następnie upadowymi H-23 i H-24 do węzła z chodnikami T/W-159 i dalej upadowymi H-24, H-25, H-26 do przecinki P-83. Z przecinki P-83 część powietrza kierowana była do upadowej H-27 i przez skrzyżowanie upadowej H-27 z przecinką P-84 dalej – w kierunku pola eksploatacyjnego RU-XXIII/2 oddziału G-24. Powietrze zużyte kierowane było wiązkami chodników w kierunku szybu wydechowego R-XI.

Prawdopodobną przyczyną pożaru wozu transportowego typu SWT-TEAM 10 mogło być zwarcie instalacji elektrycznej w pobliżu przewodów paliwowych. Bezpośrednia przyczyna pożaru wozu zostanie ustalona w toku prowadzonego postępowania.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w zakresie eksploatacji przedmiotowego wozu transportowego oraz eksploatacji wyrobiska tj. upadowej H-27, od skrzyżowania z przecinką P-84, do skrzyżowania z przecinką P-85.
  2. Zbadanie przez uprawnioną jednostkę stanu technicznego wyżej wymienionego wozu transportowego oraz jego wpływu na zaistniały pożar.
  3. Ustalenie przez KRZG bezpiecznego sposobu przetransportowania wozu do miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego.
  4. Przedstawienia sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających określonych w w/w punkcie, w terminie bezzwłocznym.
  5. Skontrolowanie w miejscu pożaru stanu wyrobiska i jego obudowy oraz wykonanie niezbędnych prac celem przywrócenia jego bezpieczeństwa i pierwotnej funkcjonalności.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

 

do góry