11 10 2015

 Wyższy Urząd Górniczy

 Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                        

Katowice, dnia 23 października 2015 r.

      

INFORMACJA Nr  57/2015/EW

w sprawie wypadku lekkiego – porażenia prądem elektrycznym i oparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 11.10.2015 r., o godz. 1115, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ elektromonter p/z, oddziału elektrycznego E-10, lat 38, pracujący w górnictwie 10 lat.

Wypadek zaistniał w elektrycznej rozdzielni dołowej 6 kV Rd-9.2 zlokalizowanej w przecince 11 upadowej N-6, na poziomie 1110 m, w rejonie GG-3, w odległości ok. 1700 m od szybu R-IX. Do wypadku doszło podczas wykonywania przeglądu okresowego sekcji A rozdzielnicy jednosystemowej, dwusekcyjnej (sekcje A i B) typu PREM-G1dM o numerze fabrycznym 283/2013, oznakowanej znakiem dopuszczenia WUG GE-100/11. Sekcja A zasilana była z pola o nr 5W rozdzielni 6 kV Rd-9.1 poprzez pole o nr 2W, a sekcja B z pola o nr 17W rozdzielni 6 kV Rd-9.1 poprzez pole 13W. Komora rozdzielni miała długość ok. 36 m, spąg był równy i wybetonowany, podzielony na dwie części położone na różnych poziomach, o różnicy poziomów ok 0,7 m. Komora rozdzielni była oświetlona, strop i ociosy były zabezpieczone obudową kotwową i siatkami typu MM. Komora rozdzielni przewietrzana była świeżym prądem powietrza płynącym z szybu R-IX.

W dniu 11.10.2015 r. na zmianie I zaplanowane były m.in. kontrola okresowa stacji transformatorowej typu INS oraz sekcji A w rozdzielni dołowej 6 kV Rd-9.2.

Roboty związane z wykonaniem przeglądu okresowego sekcji A rozdzielnicy typu PREM-G1dM prowadzone były na podstawie polecenia pisemnego o numerze 277/E-10/15/ZG z dnia 11.10.2015 r. Zakres robót obejmował przegląd okresowy sekcji A w rozdzielni 6 kV Rd-9.2 wraz z pomiarami rezystancji izolacji kabli 6 kV i mostu szynowego. Polecenie pisemne wydał sztygar zmianowy oddziału E-10, kierującemu zespołem, elektromonterowi z oddziału E-10. Do wyżej wymienionych robót wyznaczył on zespół czteroosobowy, składający się z trzech elektromonterów oddziału E-10 i elektromontera (pomiarowca) z oddziału E-2, którym przydzielił odpowiednie funkcje. W wydanym  pisemnym poleceniu, określono, że dopuszczający elektromonter, po przygotowaniu wyznaczonego miejsca pracy w rozdzielni Rd-9.2 i dopuszczeniu do pracy z przekazaniem miejsca pracy kierującemu zespołem, zostanie włączony w skład zespołu. W poleceniu określono miejsce wykonywania prac w polach sekcji A  oraz wymagane środki i warunki bezpiecznego wykonania pracy, w tym oznaczenie strefy pracy wraz z wywieszeniem tablic ostrzegawczych. Członkowie zespołu wraz z kierującym zespołem oraz dopuszczającym zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i jej bezpośrednim sąsiedztwie. Dopuszczający – elektromonter oddziału E-10, po uzyskaniu zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych na przygotowanie miejsca pracy od koordynującego (dyspozytora ruchu ds. energetycznych), przygotował strefę pracy i przekazał ją kierującemu zespołem. Kierujący zespołem przejął strefę pracy, pomimo braku oznakowania strefy pracy od strony sekcji B tej rozdzielni. O godz. 835 rozpoczęto pracę. Podczas wyżej wymienionych prac zachodziła konieczność demontażu tylnych osłon pól sekcji A, przedziałów dekompresyjnych oraz przedziałów odpływowych poszczególnych pól. W czasie trwania prac, elektromonter pełniący wcześniej funkcję dopuszczającego, w polu sprzęgłowym o nr 8Ł sekcji B rozdzielni Rd-9.2, od strony tylnej pola, zdemontował osłony zewnętrzne w części dolnej (odpływowej) i górnej (dekompresyjnej - mostu szynowego) tego pola. Przy wyżej wymienionych osłonach, od wewnątrz, zabudowane były łączniki krańcowe, które, po zdjęciu osłon powinny spowodować otwarcie wyłączników zasilających. Łączniki te, po zdemontowaniu osłon przez elektromontera,  nie spowodowały zadziałania wyłączników w polach zasilających rozdzielnię 6 kV Rd-9.2. Następnie elektromonter, pomimo znaku ostrzegawczego z napisem „Pod napięciem”, umieszczonego na osłonie wewnętrznej w przedziale dekompresyjnym – mostu szynowego pola o nr 8Ł (pole sprzęgłowe) sekcji B rozdzielni 6 kV Rd-9.2, nie upewniając się o występowaniu napięcia w tej części pola, zdemontował ją. Most szynowy w polu 8Ł sekcji B znajdował się pod nacięciem 6 kV. Po zdemontowaniu powyższej osłony, ok. godz. 1115, przystąpił prawdopodobnie, do dokręcania w fazie L2 nakrętki w śrubie M10 łączącej szyny mostu szynowego w tym przedziale, używając klucza sztorcowego. W czasie zbliżania klucza do śruby szyny znajdującej się pod napięciem 6 kV, elektromonter doznał, porażenia prądem elektrycznym, a powstały łuk elektryczny spowodował u niego oparzenia. Pomimo tego nie zostały pobudzone i nie zadziałały zabezpieczenia elektroenergetyczne w rozdzielni Rd-9.2 i w rozdzielni zasilającej Rd-9.1. Wobec powyższego, prace przerwano, o wypadku powiadomiono sztygara zmianowego oddziału E-10 oraz udzielono przytomnemu poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej. Sztygar zmianowy powiadomił dyspozytora górniczego kopalni
o wypadku oraz polecił przetransportowanie poszkodowanego pod szyb R-I i zabezpieczenie miejsca wypadku. Po wyjeździe na powierzchnię odprowadzono poszkodowanego do punktu pomocy medycznej, gdzie udzielono poszkodowanemu dalszej pomocy, a następnie odwieziono go do szpitala.

Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Przyczyną wypadku było dotknięcie kluczem metalowym przez poszkodowanego śruby szynoprzewodu fazy L2 mostu szynowego w polu o nr 8Ł sekcji B rozdzielni elektrycznej 6 kV Rd-9.2, będącego pod napięciem 6 kV.

Do wypadku przyczyniło się:

 • wykonywanie pracy przy urządzeniu będącym pod napięciem 6 kV, bez uprzedniego jego wyłączenia spod napięcia i stosowanego zabezpieczenia,
 • samowolne rozszerzenie zakresu prac,
 • zdemontowanie osłony wewnętrznej w przedziale dekompresyjnym – mostu szynowego pola o nr 8Ł (pole sprzęgłowe) sekcji B rozdzielni 6 kV Rd-9.2, umożliwiającej dostęp do części będących pod napięciem 6 kV, bez upewnienia się o występowaniu napięcia w tej części pola oraz zignorowanie znaku ostrzegawczego z napisem „Pod napięciem” umieszczonego na tej osłonie,
 • brak zadziałania łączników krańcowych zabudowanych w tylnych częściach: przedziału dekompresyjnego - mostu szynowego oraz odpływowego  w polu o nr 8Ł sekcji B rozdzielni Rd-9.2,
 • brak oznakowania strefy pracy od strony sekcji B rozdzielni 6 kV Rd-9.2.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach,
w części dotyczącej eksploatacji sekcji B zbudowanej z pól rozdzielczych  o numerach 8Ł, 9W, 10W, 11W, 12W,13W i 14P rozdzielni elektrycznej 6 kV Rd-9.2 do czasu:

 • przeprowadzenia w dniu 12.10.2015 r. na zmianie I, dodatkowych oględzin miejsca wypadku zaistniałego w polu o numerze 8Ł sekcji B rozdzielni elektrycznej 6 kV Rd-9.2,
 • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę ocenę stanu technicznego stosowanych w polach rozdzielczych sekcji B o numerach 8Ł, 9W, 10W, 11W, 12W,13W i 14P rozdzielni 6 kV Rd-9.2, łączników krańcowych osłon tylnych zabudowanych w przedziałach dekompresyjnych i przedziałach przyłączowych oraz prawidłowości ich działania. Ponowne eksploatowanie sekcji B rozdzielni elektrycznej 6 kV Rd-9.2, uzależnił od doprowadzenia powyższej sekcji do właściwego stanu technicznego, w wyżej wymienionym zakresie, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonej oceny, a także dokonaniu odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu tej sekcji, wydanego przez KRZG.

Ponadto zobowiązał Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do:

 • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę ocenę stanu technicznego stosowanych w polach rozdzielczych sekcji B o numerach 8Ł, 9W, 10W, 11W, 12W, 13W i 14P rozdzielni 6 kV
  Rd-9.2, łączników krańcowych osłon tylnych zabudowanych w przedziałach dekompresyjnych (mostów szynowych) i w przedziałach przyłączowych oraz prawidłowość ich działania.
 • przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych, czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry