12_10_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 26 października 2020 r.


INFORMACJA Nr 45/2020/EW
o niebezpiecznym zdarzeniu - znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałym w dniu 12.10.2020 r. około godz. 1345 w odkrywkowym zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „Borowiec” w miejscowości Rudka, pow. tarnowski, należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA, ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów.


Eksploatacja kruszywa naturalnego w ZEK „Borowiec” prowadzona jest jednym piętrem spod lustra wody przy użyciu koparki pływającej chwytakowej KG-2,5. Wydobyty urobek transportowany jest ciągiem przenośników pływających i lądowych do zakładu przeróbczego. 

W dniu 12.10.2020 r. na pierwszej zmianie rozpoczynającej się o godz. 600 kierownik kopalni skierował dwóch pracowników do obsługi koparki pływającej KG-2,5 i ciągu pływających przenośników taśmowych. Pracownicy pełnili obowiązki operatora i pomocnika rotacyjnie w okresach dwugodzinnych. 

W czasie zdarzenia koparka KG-2,5 zacumowana była w centralnej części obszaru górniczego „Rudka IV część A” w odległości około 21 m od brzegu basenu eksploatacyjnego. Wyrobisko w miejscu pracy koparki miało głębokość około 7-8 m. Pomiędzy godziną 1330 a 1400, operator wykonał kolejny cykl pracy (opuszczenie chwytaka pod wodę i urabianie złoża, wyciągnięcie chwytaka z urobkiem, jazda wózka zabezpieczonego kratą pod chwytak, wysypanie urobku do wózka (nadgabaryty pozostają na kracie), przejazd wózkiem do pozycji odwadnianie, następnie nad wysyp na przenośnik taśmowy), po którym zauważył na kracie metalowy przedmiot kształtem przypominający pocisk. Operator koparki zatrzymał wydobycie, przełączył sterowanie na pozycję „0” i wezwał pracownika obsługującego w tym czasie ciąg pływających przenośników taśmowych oraz niezwłocznie powiadomił kierownika kopalni. Kierownik kopalni nakazał wyłączyć zasilanie, zabezpieczyć maszynę i opuścić stanowisko pracy oraz poinformował o znalezisku KRZG, który wstrzymał ruch zakładu górniczego. Następnie kierownik kopalni powiadomił Policję. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przybyli na teren zakładu górniczego około 1430. Policjanci zabezpieczyli teren wokół niewybuchu i powiadomili saperów z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie. Nadzór nad zabezpieczeniem terenu do czasu przybycia saperów przejęła Policja. 

W dniu 13.10.2020 r. w godzinach 1000 - 1030 patrol saperski usunął z terenu wyrobiska pocisk w celu zdetonowania go na poligonie. Usunięty z koparki niewybuch miał średnicę 150 mm i długość 46 cm.

 Z uwagi na znaczną odległość znaleziska od zabudowy mieszkalnej i brak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości nie zachodziła konieczność ewakuacji. 

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nikt nie uległ wypadkowi.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego Zakład Eksploatacji Kruszywa „Borowiec” w zakresie prowadzenia robót eksploatacyjnych w obszarze górniczym „Rudka IV część A” w związku ze znalezieniem niewybuchu podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych, do czasu:

  1. Usunięcia zagrożenia przez wyspecjalizowane służby.
  2. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu objętego zakresem robót górniczych złoża „Borowiec”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry