12_11_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 15 grudnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 55/2020/EW

o wypadku powodującym niezdolność do pracy (powyżej 60 dni), spowodowanym opadem brył skalnych ze stropu i przystropowej części czoła przodka, do którego doszło w dniu 12.11.2020 r., o godz. 150 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Lubin”, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych p/z.

Do wypadku doszło w dniu 12.11.2020 r., ok. godz. 150, w O/ZG „Lubin” w przodku przecinki 9 z pochylni C-245 (dalej w teście ,,przodek”) pola LU-XI/15F (dalej w tekście ,,pole”), oddziału górniczego G-8, na głębokości 740 m, w odległości ok. 3 480 m na północny-zachód od szybu L-VI, gdzie wskutek opadu brył skalnych ze stropu operator samojezdnej maszyny górniczej doznał obrażeń prawej łopatki oraz głowy.

Pole zlokalizowane jest w zachodniej części obszaru górniczego „Lubin-Małomice”. Złoże rud miedzi, o sumarycznej miąższości od 1,6 m do 4,0 m, rozciągłości NW-SE i upadzie 2-5⁰ na NE i N, występuje w łupkach ilastych i ilasto-dolomitycznych o miąższości od 0,1 m do 0,4 m oraz w piaskowcach kwarcowych o miąższości od 0,0 m do 3,6 m. Piaskowiec złożowy w części stropowej jest silnie zwięzły, o spoiwie węglanowym przechodzącym ku spągowi w ilaste. Nad serią złożową zalega dolomit ilasty o średniej miąższości 1,0 m, przechodzący wyżej w dolomit smugowany z wtrąceniami gipsu, o średniej miąższości 1,8 m. Powyżej tych utworów występuje dolomit wapnisty o wysokich parametrach wytrzymałościowych, o średniej miąższości 3,7 m oraz wapień mikrokrystaliczny z przewarstwieniami dolomitu i gniazdami gipsu, o  średniej miąższości 55,3 m. Skały węglanowe powyżej furty wybierania mają budowę ławicową ze średnio zaznaczoną podzielnością, w których występują spękania zabliźnione gipsem i kalcytem. W polu występują zjawiska mikrotektoniczne w formie spękań i szczelin, najczęściej zabliźnionych substancją gipsową lub ilastą. Złoże w polu zaliczone zostało do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami i do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego.

Roboty górnicze w polu polegały na drążeniu wyrobisk przygotowawczych o szerokości około 7,0 m pod stropem i wysokości 3,1 m. Dla drążenia wyrobisk został opracowany projekt techniczny robót udostępniająco-przygotowawczych, który został zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Stropy wyrobisk były zabezpieczane obudową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce 1,5 m x 1,5 m.

W dniu 12.11.2020 r. na IV zmianie wielozmianowego systemu pracy (WSP) rozpoczynającej się o godz. 2245 dnia 11.11.2020 r, operator wiertnicy miał za zadanie m.in. odwiercenie 41 otworów strzałowych w czole przodka przecinki 9 z pochylni C-245. Po sprawdzeniu stanu wyrobiska, ustawieniu i podłączeniu maszyny w miejscu pracy, operator przystąpił do wiercenia przodka. Ok. godz. 150, podczas zawiercania kolejnego, dziesiątego otworu, pracownik spostrzegł nieprawidłowe działanie układu roboczego. Pracownik złożył ramię, wysięgnik i podpory maszyny, a następnie wycofał maszynę ok. 1 m od czoła przodka i udał się do organu roboczego. Podczas sprawdzania stanu koronki wiertniczej, na stojącego w odległości 0,5 m od czoła przodka operatora opadły odspojone ze stropu i przystropowej części czoła przodka skały, uderzając go w prawą łopatkę. Poszkodowany upadł uderzając twarzą w rumosz skalny na spągu wyrobiska. Operator wyjechał maszyną z przodka do przecinki 11 przy pochylni C-243, gdzie był zasięg łączności radiowej, by poinformować sztygara zmianowego o zdarzeniu. Sztygar zmianowy górniczy zawiadomił przodowego pola i sztygara zmianowego mechanicznego, którzy przybyli na miejsce zdarzenia i razem udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Współpracownicy odwieźli poszkodowanego pod szyb L-VI, skąd został przetransportowany do oddziału ortopedii Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, a następnie został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Według opinii ustnej lekarza, przekazanej przez poszkodowanego, w wyniku opadu skał poszkodowany doznał pęknięcia prawej łopatki i urazów okolic twarzy. Dyrektor OUG we Wrocławiu, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o hospitalizacji poszkodowanego przeprowadził oględziny miejsca wypadku oraz podjął czynności wyjaśniające nieprawidłowości stwierdzone podczas wizji. We wstępnej opinii lekarskiej wydanej dnia 09.12.2020 r. lekarz określił urazy poszkodowanego jako: wielokrotne złamania kości twarzoczaszki (złamanie jarzmowo-szczękowo-oczodołowe oraz przemieszczenie górnego masywu twarzy) z przypuszczalnym okresem niezdolności do pracy do 28.02.2021 r.
Przyczyną wypadku było uderzenie operatora bryłami skalnymi, które odspoiły się i opadły do wyrobiska z niezabezpieczonej obudową części stropu i przystropowej części czoła przodka. Do wypadku przyczyniło się nieprawidłowe zabezpieczenie stropu przy przodku przecinki 9, jak i niewłaściwe postępowanie operatora, polegające na podejmowaniu diagnostyki stanu maszyny w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Po przeprowadzeniu w dniu 12.11.2020 r. na zmianie I WSP oględzin stanu wyrobisk w rejonie zaistniałego wypadku w polu, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie w części dotyczącej postępu przodka przecinki pk-9 z pochylni C-245 w polu LU-XI/15F oddziału G 8, do czasu wykonania obrywki stropu i ociosów na odcinku 10 m od czoła przodka, zabezpieczenia stropu przodka zgodnie z projektem technicznym obudowy kotwowej, doprowadzenia do prawidłowego, zgodnego z przepisami sposobu przewietrzania wyrobiska, na zasadach określonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry