12 02 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                

Katowice, dnia 22 lutego 2016  r.

 

 

INFORMACJA Nr 5/2016/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym, zaistniałym w dniu 12.02.2016 r., o godz. 2120, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ ślusarz–spawacz p/z, pracownik Przedsiębiorstwa Usług Górniczych i Budowlanych – BUD Sp. z o. o., lat 35, pracujący w górnictwie 10 lat.

     Wypadek zaistniał w chodniku W-522, przecinka P-17 oddziału górniczego G-5, pole XVII/2, rejon LG. Do wypadku doszło podczas wykonywania robót spawalniczych, związanych ze spawaniem (elektrycznym), poziomego, stalowego kątownika o wymiarach 50×50×6 mm, usytuowanego  na wysokości ok. 4,3 m, do pionowej konstrukcji wsporczej budowanego punktu wysypowego z dozownikiem urobku (zał. nr 1, zał. nr 2 - szkic miejsca wypadku). Prace wykonywane były z drabiny aluminiowej przystawnej, trójelementowej o wysokości ok. 3,8 m, z wykorzystaniem spawarki inwertorowej typu MAX 503 IP54 – ATX, produkcji STEL, o numerze fabrycznym LH 217058 i numerze zakładowym 03/3/PUG.

     W dniu 12.02.2016 r. na zmianie III WSP (Wielozmianowego Systemu Pracy) trwającej od godziny 1800 do godziny 2400 (6 godz. czas pracy), w chodniku W-522, prowadzone były przez pracowników PUGiB-BUD, roboty montażowe przy budowanym przenośniku taśmowymW-522/2, w tym roboty spawalnicze związane z zabudową punktu wysypowego z dozownikiem urobku. Roboty spawalnicze były wykonywane na podstawie pisemnego zezwolenia spawalniczego okresowego miesięcznego o numerze 164, wystawionego w dniu 20.01.2016 r. i podpisanego przez Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Sztygar zmianowy z PUGiB-BUD, nadzorujący powyższe roboty, polecił spawaczowi dokończenie zabudowy i przyspawanie poziomowego kątownika do konstrukcji wsporczej po stronie północnej budowanego punktu wysypowego z dozownikiem urobku. Na poprzedniej zmianie, został przyspawany odcinek kątownika o długości ok. 3,3 m. Około godziny 2120 , spawacz przystąpił do spawania stalowego kątownika do pionowej konstrukcji wsporczej. Powyższe prace wykonywał z drabiny aluminiowej, której  górny koniec oparł o  pionową, stalową  belkę, wykonaną z dwóch pospawanych ceowników (2×C 180 mm), a dolny posadowił na betonowym spągu, w odległości ok. 1,0 m od ociosu. Podczas tych prac odczuł działanie prądu elektrycznego. Spawacz zszedł z drabiny i o tym fakcie powiadomił sztygara zmianowego. Spawacz, w towarzystwie drugiej osoby, został odwieziony pod szyb L-I, a po wyjeździe na powierzchnię odprowadzony do punktu pomocy medycznej, gdzie zgłosił porażenie prądem elektrycznym. Został odwieziony zakładową karetką pogotowia do szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie – oddział kardiologiczny na obserwację i diagnostykę.

     W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji spawarki inwertorowej typu MAX 503 IP54 – ATX o numerze fabrycznym LH 217058 i numerze zakładowym 03/3/PUG, przewodu 500V typu YnOGYek 3x6+6+4 mm2 zakończonego wtykiem 125 A typu Palazzoli, zasilającego ww. spawarkę oraz przewodów spawalniczych, użytkowanych przez spawacza, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego ww. spawarki inwertorowej, wykonania jej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz ocenę stanu technicznego przewodu zasilającego 500V i przewodów spawalniczych, a także wpływu stanu technicznego prostownika i przewodów na zaistniały wypadek. Ponowne eksploatowanie wyżej wymienionej spawarki inwertorowej wraz z przewodami może nastąpić po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości wskazanych w przeprowadzonej ocenie oraz doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, a także uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Lubin” w Lubinie.

      Zobowiązał także Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do przeprowadzenia przez właściwą jednostkę, badania i ocenę stanu technicznego:

  • spawarki inwertorowej typu MAX 503 IP54 – ATX o numerze fabrycznym LH 217058
    i numerze zakładowym 03/3/PUG w aspekcie jej wykonania zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • przewodu 500V typu YnOGYek 3x6+6+4 mm2 zakończonego wtykiem 125 A typu Palazzoli, zasilającego w/w spawarkę,
  • przewodów spawalniczych,

a także wpływu stanu technicznego spawarki inwertorowej i przewodów na zaistniały wypadek oraz przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania

 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry