12 06 2019 1

Wyższy Urząd Górniczy

     Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                        

 Katowice, dnia 5 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 37/2019/EW

o zaistniałym pożarze w dniu 12.06.2019 r. na stacji redukcyjnej LPG, zasilającej piec obrotowy suszarni piasków, zlokalizowany na terenie Odkrywkowego Zakładu Górniczego „DĄBROWA I” gmina Nowe Miasto n/Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie, w wyniku którego poparzeniu uległ operator suszarni. Odkrywkowy Zakład Górniczy „DĄBROWA I” należy do Przedsiębiorcy PPHU „EUROKRUSZ” Sp. z o.o.

Do wypadku doszło na I zmianie na terenie stacji redukcyjnej LPG, zasilającej piec obrotowy suszarni piasków. W czasie prowadzonych oględzin instalacji gazowej około godz. 630 zaistniał pożar, w wyniku którego poparzeniu obu nóg poniżej kolan i oparzeniu lewego barku uległ operator suszarni, posiadający również uprawnienia do obsługi w zakładzie górniczym ładowarki.

W dniu 12 czerwca 2019 r. około godz. 600 operator suszarni i ładowarki, wspólnie z drugim operatorem suszarni i ładowarki, pełniącym jednocześnie obowiązki zastępcy kierownika suszarni, przejęli obowiązki od pracowników zatrudnionych na poprzedniej zmianie, na której wstrzymano produkcję piasku. Suszenie piasku wstrzymano około godz. 200 z uwagi na problemy z zasilaniem pieca gazowego ‒ skoki ciśnienia gazu, służącego do suszenia piasku, który zasilany jest poprzez stację redukcyjną LPG. Stacja redukcyjna zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części zakładu górniczego, poza obszarem górniczym, ok. 70 m od drogi wjazdowej na teren zakładu górniczego. Operator suszarni wraz z drugim operatorem pełniącym obowiązki zastępcy kierownika suszarni weszli przez furtkę na teren zabezpieczonej ogrodzeniem stacji redukcyjnej w celu dokonania przeglądu stanu instalacji gazowej, służącej do zasilania pieca obrotowego opalanego gazem propan-butan. Około godz. 630, pierwszy na teren stacji wszedł operator, pełniący obowiązki zastępcy kierownika suszarni, a za nim drugi operator, w celu zamknięcia zasuw zabudowanych na rurociągach instalacji doprowadzającej gaz do odparowywaczy i w celu sprawdzenia stanu instalacji. Wchodząc, poczuli woń ulatniającego się gazu. Operator znajdujący się pomiędzy odparowywaczem, a oddzielaczem zanieczyszczeń w pewnym momencie usłyszał dźwięk iskrownika zabudowanego w odparowywaczu, a po chwili poczuł gwałtowny podmuch ognia, w wyniku którego doznał poparzeń nieosłoniętych części ciała. Drugi operator, zastępca kierownika suszarni, w momencie wybuchu pożaru był najprawdopodobniej zasłonięty obudową nie pracującego odparowywacza, co osłoniło go przed skutkami palącego się gazu. Po wydostaniu się z terenu stacji, na której palił się gaz, niezwłocznie, w krótkim okresie czasu, zastępca kierownika suszarni zadzwonił na telefon alarmowy 112, a poszkodowany sam udał się w kierunku szatni. Po kilku minutach na teren zakładu górniczego przybyły specjalistyczne służby, tj. straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

Z uwagi, iż wypadek miał miejsce w dniu 12.06.2019 r., a organ nadzoru górniczego powziął informację internetową dopiero w dniu 24.06.2019 r. to przebiegu zaistniałego zdarzenia nie udało się precyzyjnie odtworzyć. Stąd przebieg zaistniałego zdarzenia odtworzono na podstawie informacji zawartych w zeznaniach oraz na podstawie informacji uzyskanych od specjalisty ds. BHP, wykonującego obowiązki służby BHP u przedsiębiorcy, który podjął niezwłocznie po zajściu czynności związane z ustaleniem okoliczności i przyczyny wypadku oraz informacji uzyskanych od serwisanta wykonującego zlecone usługi w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Przyczyną wypadku zaistniałego w wyniku pożaru było prawdopodobnie:

  • niekontrolowany wyciek gazu z zaworu bezpieczeństwa, który mógł ulec uszkodzeniu podczas pracy lub z zaworu spustowego znajdującego się w dolnej części odstojnika,
  • niekontrolowany wyciek gazu w rejonie odstojnika, następnie wybuch i zapłon zgromadzonego gazu od palącej się świeczki znajdującej się przy odparowywaczu,
  • brak wyposażenia poszkodowanego, prowadzącego nadzór i kontrolę urządzeń znajdujących się na terenie rozdzielni gazu, w stosowną odzież ochronną i obuwie robocze.

W związku z zaistniałym wypadkiem o nieokreślonym stopniu ciężkości, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie polecił:

  • ponownie przeszkolić operatorów, obsługujących suszarnie piasku, w zakresie wykonywania obowiązków i przeprowadzania czynności kontrolnych;
  • zapewnić prowadzenie ruchu w ZG „DĄBROWA I” przez osoby posiadające przeszkolenie w zakresie kierowania pracownikami;
  • zapewnić konserwację i serwisowanie urządzeń i instalacji gazowych przez osoby do tego upoważnione.

Ponadto, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Dyrektor OUG w Warszawie wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 171 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ‒ Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868), nakazującej przeszkolenie osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, a także zostanie wszczęte postępowanie w stosunku do kierownika ruchu zakładu górniczego, w związku z nie dopełnieniem obowiązku przez kierownika ruchu zakładu górniczego wynikającego z treści zawartej w art. 186 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Warszawie.

do góry