12.07.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.07.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 48/2012/EW

o awarii przewoźnej stacji transformatorowej, zaistniałej w dniu 12.07.2012r. o godzinie 120 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”, Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej,

Awaria miała miejsce w dowierzchni transportowej w pokładzie 418/1 w partii „F” na poziomie 830 m, drążonej kombajnem chodnikowym typu AM-75.

Pokład 418/1 zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia tąpaniami. Obudowę wyrobiska, o szerokości 4,1m, wysokości 5,5 m i nachyleniu +70, stanowiły odrzwia typu ŁP11/V29. Maszyny i urządzenia, zainstalowane w rejonie przodka, zasilane były z rozdzielni 6 kV Rd-80, poprzez przewoźną stację transformatorową typu EH-d30-900/6,0/1,0/0,5/4/01, o nr kopalnianym 202. Stacja ta zabudowana była w odległości 167 m od przodka drążonej dowierzchni transportowej. Ze stacji transformatorowej zasilany był napięciem 1 kV kombajn chodnikowy oraz napięciem 500V podajnik typu PDT-SIGMA i urządzenie chłodnicze typu DV-290.

W dniu 12.07.2012 r. na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godzinie 030 dowierzchnia transportowa obłożona była do drążenia. Około 120, gdy w drążonym wyrobisku zatrudnionych było 16 pracowników, zaistniało zwarcie doziemne w komorze przyłączowej 6kV stacji transformatorowej nr kopalniany 202. Spowodowało to zadziałanie zabezpieczenia typu UPZ-12/M/IPm w polu nr 2 rozdzielni 6 kV Rd-80 i wyłączenie napięcia zasilającego stację transformatorową. Ślusarz, przebywający w pobliżu stacji transformatorowej usłyszał huk i zauważył dym wydobywający się z komory przyłączowej 6 kV. Powiadomił o tym telefonicznie dyspozytora ruchu, który polecił mu wycofać się z wyrobiska. Na polecenie dyspozytora wszyscy pracownicy wycofali się z drążonej dowierzchni transportowej używając aparatów ucieczkowych izolujących KA-60. Ponadto dyspozytor wycofał wszystkich pracowników zatrudnionych w rejonie ściany 1 w pokładzie 418/1. Łącznie wycofano 43 pracowników, z których żaden nie uległ wypadkowi.

Przyczyną awarii było zwarcie doziemne w komorze przyłączowej 6 kV przewoźnej stacji transformatorowej typu EH-d30-900/6,0/1,0/0,5/4/01.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:

  1. Przewoźnej stacji transformatorowej typu EH-d30-900/6,0/1,0/0,5/4/01 nr fabryczny 0110/2010, nr kopalniany 202 zabudowanej w dowierzchni transportowej w pokładzie 418/1 w partii „F” na poziomie 830 m, do czasu usunięcia skutków zwarcia doziemnego w komorze przyłączowej 6 kV.
  2. Przenośnika taśmowego typu Gwarek-1000 nr kopalniany 2 zabudowanego w dowierzchni transportowej w pokładzie 418/1 w partii „F” na poziomie 830 m, do czasu uzyskania odległości co najmniej 0,25 m pomiędzy trasą ww. przenośnika a przewoźną stacją transformatorową typu EH-d30-900/6,0/1,0/0,5/4/01 nr fabryczny 0110/2010, nr kopalniany 202.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry