12.08.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.08.2009 r.

INFORMACJA Nr 64/2009/EW

o wypadku lekkim zaistniałym w dniu 12 sierpnia 2009 r., około godz. 2125, związanym z wystąpieniem zawału stropu w polu XII/1, oddziału G-4 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna”

Wypadek lekki miał miejsce w wiązce wyrobisk komunikacyjno-wentylacyjnych prowadzonych wzdłuż zrobów pola G-23/1 na poziomie 1020 m, w rejonie szybów głównych kopalni. Złoże rudy miedzi wybierane jest systemem komorowo-filarowym RG-6, z likwidacją dolnej warstwy podsadzką suchą. Złoże rudy miedzi, o miąższości 4,0÷10,0 m, wykształcone jest w formie pseudopokładu, w którego skład wchodzą jasnoszare piaskowce o spoiwie ilasto-węglanowym, seria łupków miedzionośnych oraz lokalnie seria węglanowa w postaci dolomitów ilastych, smugowanych i wapnistych. Oddział G-4 prowadzi roboty górnicze w rejonach nr XIV, nr XVIII oraz nr XII kopalni „Rudna”. Złoże w rejonie XII zaliczono do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zaliczono do klasy drugiej, a spągu do klasy drugiej.

Dyrektor OUG we Wrocławiu decyzją z dnia 23 grudnia 2008 r, l.dz. WRO/40/28/2008/KG zezwolił na oddanie do ruchu oddziału eksploatującego partię złoża w warunkach specjalnych w polu XII/1. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano kotwie wklejane długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m a w wyrobiskach o docelowej wysokości powyżej 7,0 m kotwie długości 2,60 m. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwie linowo-spoiwowe o długości lin 5 m, drewniane stojaki i stosy podporowe oraz stropnice płytowe typu SP.

W dniu 12.08.2009 r. o godz. 2125 w polu XII/1, w rejonie skrzyżowania chodnika T-344c z pasem P-22 wystąpił samoczynny zawał stropu o wymiarach 12 m x 6 m, na wysokość 1÷2 m, który odciął operatora ładowarki LKP-903 w przodku T-344c. W wyniku podjętej akcji ratowniczej o godzinie 2225 ze strefy zagrożenia wyprowadzono poszkodowanego, który wg opinii lekarskiej doznał: ostrej reakcji na stres, nadciśnienie tętnicze. Po udzieleniu pomocy przez lekarza poszkodowany został przetransportowany na obserwację do szpitala.

Przyczyną wypadku była ostra reakcja poszkodowanego na stres spowodowany zagrożeniem w związku z zaistniałym zawałem skał stropowych.

Przyczyną zawału była nagła, lokalna utrata stateczności skał stropowych.

Po oględzinach przeprowadzonych w dniu 12.08.2009 r. na zm. IV(WSP), decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu nakazano wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej wyrobiska T-344b,c,d pola XII/1 do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy oraz bezpiecznego usunięcia skutków zawału, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionej przez zawał ładowarki,
  • dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Zawałów analizy sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w rejonie drążonych wyrobisk T-344b, T-344c i T 344d,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia zatrzymanych robót z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.

Ponadto nakazał dokonać weryfikacji doboru obudowy stosowanej w polu XII/1, a wznowienie robót w rejonie wyrobisk T-344b, T-344c i T-344d pola XII/1 uzależnił od uzyskania zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry