12 09 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                              

Katowice, dnia 22 listopada 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 58/2019/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu spowodowanym zawałem stropu, który wystąpił w dniu 12.09.2019 r., ok. godz. 1511, na skrzyżowaniu upadowej D-21 oraz chodnika W-226b, w oddziale G-3, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

 Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu D-21/W-226b w oddziale G-3, na poziomie 980 m, w rejonie szybów głównych kopalni KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, podczas prowadzenia rozpoznania partii złoża wyrobiskami korytarzowymi o wysokości 3,5 m oraz o szerokości ok. 6 m pod stropem.

W rejonie zdarzenia złoże rudy miedzi o miąższości od 6 m do 18 m występuje w formie pseudopokładu utworzonego przez białe piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki i dolomity. Złoże o rozciągłości NW-SE zapada pod kątem 1-4° w kierunku północno-wschodnim. W rejonie występują uskoki o biegu NW-SE lub NE-SW o zrzucie od 0,3 m do 15,2 m odpowiednio na NE lub SW, lokalnie tworząc zręby i rowy tektoniczne. Uskokom towarzyszą spękania pionowe i nachylone wypełnione kalcytem, gipsem, anhydrytem lub substancją ilastą o kierunkach spękań NW-SE (305°), oraz NE-SW (45°). Rejon robót zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobiska zabezpieczane były obudową podstawową kotwową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m × 1,5 m. Według poleceń Kierownika Działu Górniczego stosowana była obudowa dodatkowa w postaci kotew linowo-spoiwowych od długości 5 m oraz stosem podporowym, zabudowanym przy skrzyżowaniu upadowej D-21 z wyrobiskiem W-226. Dla robót górniczych w rejonie wiązki chodników T,W-226a,b, został opracowany i zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego projekt techniczny.

W dniu 12.09.2019 r., o godz. 1511, w zrobach pola G-1/5 wystąpił wstrząs górotworu o energii 5,8×104J, którego ognisko zlokalizowano w odległości ok. 50 m od skrzyżowania D‑21/W-226b. W związku z utratą łączności z operatorem ładowarki łyżkowej LKP 1601 nr 392, prowadzącym odstawę urobku z przodka chodnika W-226b, sztygar zmianowy udał się w miejsce pracy operatora. Na skrzyżowaniu D-21/W-226b stwierdził opad skał stropowych na całą szerokość upadowej D-21 w kierunku chodnika W‑226, który uwięził operatora w kabinie. Uruchomiona akcja ratownicza polegała na ręcznym przebieraniu gruzowiska w celu uwolnieniu operatora z kabiny maszyny. Akcja prowadzona była przez około 2 h i została zakończona po uwolnieniu i wyprowadzeniu pracownika. W wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

Po przeprowadzeniu przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu w dniu 13.09.2019 r. na zmianie I oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono opadnięcie skał stropowych na skrzyżowaniu D-21/W-226b, na odcinku ok. 16 mb. od W-226b w kierunku W-226 na całej szerokości wyrobiska i głębokości od ok. 0,5 m do ok. 2,5 m, tj. powyżej długości stosowanej obudowy podstawowej. Ponadto, na skrzyżowaniu D-21/W-226b stwierdzono uwiezioną ładowarkę łyżkową o numerze zakładowym 392 organem roboczym skierowanym do przodka chodnika W‑226b.

Na podstawie oceny skutków opadu skał, zjawisko zakwalifikowano jako zawał stropu.

Przyczynami zawału były widoczne po opadzie skał zaburzenia w zaleganiu warstwy węglanowej w stropie skrzyżowaniu D-21/W-226b oraz wystąpienie samoistnego wstrząsu górotworu o energii 5,8×104J w pobliskich zrobach starego pola eksploatacyjnego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję, którą wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w części dotyczącej skrzyżowania D-21/W-226b oraz upadowej D-21 pomiędzy W‑226b i W-226 oddziału G-3 do czasu:

  1. Przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska D-21 od przecinki p-ka 1 do W-226 oddziału G‑3 i jego obudowy oraz doprowadzenia go do stanu zgodności z ustaleniami projektu technicznego, usunięcia skutków zawału oraz określenia możliwości wyprowadzenia maszyny pozostawionej w wyrobisku na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
  2. Dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Rozpoznawania i Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy zaistniałego zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania profilaktyki zawałowej oraz obowiązujących zasad i rygorów prowadzenia robót do zaistniałych warunków geologiczno-górniczych z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego skutków.

Ponadto, wstrzymał ruch ładowarki łyżkowej o numerze zakładowym 392, do czasu sprawdzenia jej stanu technicznego, usunięcia uszkodzeń i doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na ponowne oddanie do ruchu.

do góry