12 10 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                               

Katowice, dnia 19 października 2016 r.

INFORMACJA Nr 48/2016/EW

w sprawie awarii jednego z zasilań w energię elektryczną rozdzielni 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzny V”, zaistniałej w dniu 12 października 2016 r.  o godzinie 309  w zakładzie górniczym Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach.

Rozdzielnia 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzny V” posiada dwa niezależne zasilania w energię elektryczną. Jedno zasilanie zrealizowane jest linią napowietrzno-kablową z pola nr 6 rozdzielni 20 kV Leon III do pola nr 2 natomiast drugie linią napowietrzną z pola nr 8 rozdzielni 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzny I” do pola nr 9.

W dniu 12.10.2016 r. około godziny 309 nastąpiło awaryjne wyłączenie pól nr 1 i nr 6 w rozdzielni 20 kV Leon III przez zabezpieczenia zwarciowe, spowodowane zwarciem powstałym na przyłączu 20 kV zabudowanym na zewnętrznej ścianie budynku rozdzielni 20 kV Leon III. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy przewody oraz izolatory przyłącza 20 kV. W związku z powstałym zakłóceniem w sieci elektroenergetycznej 20 kV zakładu górniczego zasilania w energię elektryczną pozbawione zostały obiekty na powierzchni zakładu górniczego, w tym między innymi: stacje wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” i „Powietrzny V”, górniczy wyciąg szybowy szybu Leon III i wyciąg podstawowy szybu Leon IV, urządzenia przeróbki mechanicznej węgla oraz częściowo urządzenia w wyrobiskach zakładu górniczego. Służby elektryczne zakładu górniczego, po wykonaniu niezbędnych przełączeń, przystąpiły do przywrócenia zasilania wyłączonych spod napięcia urządzeń. O godzinie 319 uruchomiono stację wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” a o godzinie 335 stację wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny V”. Następnie przywrócono zasilanie wyłączonych spod napięcia pozostałych urządzeń na powierzchni i w wyrobiskach.

W związku z ww. awarią dyspozytor ruchu zakładu górniczego wycofał łącznie 15 osób z zagrożonych rejonów w kierunku szybu wydechowego Leon IV. Największe przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu, o wartości 6 %, odnotowano na czujniku nr 542 w chodniku nr 8-E1 w pokładzie 703 oraz o wartości 2,16 % na czujniku nr 616 w chodniku nr E1w pokładzie 713. W czasie trwania awarii nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych oraz nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi. Wycofaną bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych załogę, po uruchomieniu stacji wentylatorów głównych i przewietrzeniu wyrobisk, skierowano do miejsc pracy.

Przyczyną awarii było zwarcie na przyłączu 20 kV zabudowanym na zewnętrznej ścianie budynku rozdzielni 20 kV Leon III, do którego była przyłączona linia napowietrzno-kablowa 20 kV zasilająca rozdzielnię 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzy V”, spowodowane uszkodzeniem jednego z izolatorów odciągowych w fazie L1 przyłącza.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. w Katowicach ruch zakładu górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Kamiennego ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach w części dotyczącej rozdzielni 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzny V” w zakresie napowietrzno-kablowej linii 20 kV stanowiącej zasilanie przedmiotowej rozdzielni. W dniu 13 października 2016 r. usunięto skutki awarii i około godziny 910 przywrócono zasilanie rozdzielni 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzny V” z napowietrzno-kablowej linii 20 kV.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry