12 11 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  7  grudnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 80/2018/EW 

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 12.11.2018 r. o godzinie 1705 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

 Pożar zaistniał w dowierzchni transportowej w pokładzie 510, na poziomie 720 m, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem transportowym. Pokład 510 o miąższości od 9 m do 11 m i średnim upadzie do 5o, zaliczony został do: czwartej kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz czwartej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Dowierzchnią transportową, wykonaną w warstwie przystropowej, realizowano odstawę urobku ze ścian 121 i 113, eksploatowanych w pokładzie 510 oraz odprowadzano powietrze z rejonu ściany 407 prowadzonej w tym pokładzie, w kierunku szybów wentylacyjnych. Bezpośrednio w stropie wyrobiska zalegał łupek ilasty.

W dniu 12.11.2018 r. na analizatorze tlenku węgla, zabudowanym w rejonowym prądzie powietrza, stwierdzono sukcesywny wzrost stężeń tego gazu. Ilość tlenku węgla w wyrobisku przekroczyła 25 dm3/min. Jednocześnie pracownik oddziału wentylacji stwierdził występowanie dymów w dowierzchni transportowej. W związku z zaistniałą sytuacją, kierownik ruchu zakładu górniczego, o godzinie 1705, podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. 

Z zagrożonego rejonu wycofano 36 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych. W ramach akcji wyznaczono strefę zagrożenia, zabezpieczono do niej dostęp posterunkami obstawy oraz zabudowano dwie linie chromatograficzne dla zdalnych pomiarów składu powietrza. Zgodnie z planem akcji przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru, polegającego na schładzaniu ociosu węglowego wodą i wypuszczaniu żarzącego się węgla, a następnie na zatłaczaniu podsadzki hydraulicznej w rejon ogniska pożaru. Działania te nie przyniosły pozytywnych efektów. W związku z brakiem możliwości aktywnego ugaszenia pożaru, kierownik akcji podjął decyzję o wyłączeniu z sieci wentylacyjnej zagrożonego rejonu poprzez zabudowę tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej.

W dniu 4.12.2018 r. o godzinie 808, po wykonaniu pięciu tam izolacyjnych oraz ustabilizowaniu się składu atmosfery w zagrożonym rejonie, na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami, kierownik akcji zakończył akcję pożarową.

Akcję prowadzoną z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępów CSRG S.A. i OSRG w Bytomiu, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się spękanego węgla pokładu 510 w otoczeniu dowierzchni transportowej.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Uregulować, w obowiązującym trybie, uzupełnienie planu ruchu kopalni – pkt 15 „Zagrożenie pożarowe”, w związku z powstałym polem pożarowym, obejmującym wyrobiska wyłączone z sieci wentylacyjnej kopalni w ramach akcji przeciwpożarowej.
  2. Zapoznać pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego pożaru.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry