12 12 2017

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia    

 Katowice, dnia 22 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 72/2017/EW

w sprawie awarii podstawowego zasilania w energię elektryczną napięciem 15 kV, zaistniałej w dniu 12 grudnia 2017 r. około godz. 600 w zakładzie prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze – Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Rabka Zdrój Tunel Mały Luboń.

Dnia 12 grudnia 2017 r. o godz. 600 w zakładzie prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze – Budowa drogi ekspresowej S 7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Rabka Zdrój Tunel Mały Luboń – Portal Północny, wystąpiła awaria zasilania podstawowego w energię elektryczną napięciem 15 kV, co spowodowało zanik zasilania napięciem 15 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej STb2 15/0,4kV typu SOLAR IG20-1250 nr 80083, stanowiącej podstawowe zasilanie zakładu w energię elektryczną. Po zaniku napięcia 15 kV zasilania podstawowego zakładu w energię elektryczną, nastąpiło automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe 400/230 V zakładu z agregatu prądotwórczego 400/230 V typu Genpower GD700. Agregat prądotwórczy zasilił instalacje oświetleniowe 230 V oraz silniki elektryczne 400 V dwóch wentylatorów głównego przewietrzania w obydwu drążonych tunelach. Przerwa w zasilaniu w energię elektryczną trwała około 30 sekund i związana była z automatycznym przełączeniem zasilania elektrycznego z zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe. Taki czas uruchomienia agregatu prądotwórczego jest ustawiony w elektronicznym module sterowniczym typu ATyS P 4P układu SZR (samoczynne załączenie rezerwy), zainstalowanym w stacji transformatorowo-rozdzielczej STb2 15/0,4kV typu SOLAR IG20-1250 nr 80083.

W związku z zanikiem zasilania napięciem 15 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej STb2 15/0,4kV typu SOLAR IG20-1250 nr 80083 Kierownik Ruchu Zakładu wstrzymał wykonywanie prac w przodkach drążonych tuneli Portalu Północnego i nakazał wycofanie 7 pracowników w rejon wlotu do tunelu, bez konieczności użycia sprzętu ochronnego górnych dróg oddechowych.

Około godz. 950 przywrócone zostało zasilanie podstawowe w energię elektryczną.W związku z przywróceniem zasilania podstawowego w energię elektryczną 15/0,4 kV i po przywróceniu przewietrzania, Kierownik Ruchu Zakładu, zezwolił na kontynuowanie przerwanych prac w obydwu tunelach Portalu Północnego. Nie zgłoszono zaistnienia wypadku lub innych zdarzeń.

Przyczyną awarii był zanik zasilania napięciem 15 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej STb2 15/0,4kV typu SOLAR IG20-1250 nr 80083, stanowiącej podstawowe zasilanie zakładu w energię elektryczną, spowodowany awarią napowietrznej sieci przesyłowej z głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ Jordanów 110/15 kV związaną z silnym wiatrem.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry