12 12 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                             

 Katowice, dnia 27 maja 2020 r.

INFORMACJA Nr 85/2019/EW 

w sprawie wypadku zbiorowego (3 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy) – zaistniałego w dniu 12.12.2019r. o godzinie 432, w wyniku wstrząsu górotworu o energii 9x103J w PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

Wypadek zaistniał w przodku drążonej Upadowej XXVIbS w pokładzie 510, w polu „S” na poziomie 900 m. Wyrobisko o wysokości około 3,8 m, szerokości około 5,5 m i nachyleniu około 5o wykonywane było w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii zagrożenia metanowego. Obudowę Upadowej XXVIbS, drążonej z zastosowaniem kombajnu chodnikowego typu R-130, stanowiły odrzwia typu ŁP10/V32/A, w rozstawie co 0,8 m z opinką stropu i ociosów z siatek stalowych, stabilizowanej rozporami stalowymi, a jej przewietrzanie realizowano przy zastosowaniu wentylacji odrębnej kombinowanej.  Do dnia 12.12.2019 r. przodek Upadowej XXVIb–S uzyskał postęp około 254 m, a do wydrążenia pozostało około 1356 m. W dniu 12.12.2019 r. na zmianie nocnej (z dnia 11.12.2019 r.), rozpoczynającej się o godzinie 000, sztygar zmianowy oddziału GRP1 skierował do rejonu przodka Upadowej XXVIb–S pięcioosobową brygadę pracowników. Około godziny 140 rozpoczęto urabianie organem kombajnu pomimo, że wentylator ssący i urządzenie odpylające typu UO-630 były niesprawne, a zasadniczy lutniociąg tłoczący, zbudowany był w odległości około 16 m od czoła przodka. Po urobieniu czoła przodka przystąpiono do zabudowy kolejnych odrzwi obudowy ostatecznej. O godzinie 432, podczas prowadzenia tych prac, zaistniał wstrząs górotworu o energii 9x103J, którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 5 m na wschód i około 50 m na południe od czoła przodka Upadowej XXVIb–S. Na skutek wstrząsu nastąpiło odspojenie się węgla z czoła przodka, co spowodowało jego nadmierne otwarcie do głębokości 2,4 m, a trzech pracowników przebywających w przodku doznało obrażeń. Po zaistnieniu zdarzenia, poszkodowani pracownicy – o własnych siłach – wycofali się z przodka i udali na wyjazd. Poszkodowani, po przebadaniu przez lekarza w punkcie opatrunkowym, zostali przewiezieni do Szpitala w Murckach. Rejon Upadowej XXVIb–S został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie wstrząsu górotworu o energii 9x103 J i jego skutków na pracowników zatrudnionych w Upadowej XXVIb-S, w pokładzie 510.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszego drążenia Upadowej XXVIbS, do czasu:
  • przeprowadzenia analizy stanu zagrożenia tąpaniami, przez kopalniany zespół ds. tąpań, poszerzony o specjalistów z zakresu zwalczania tego zagrożenia, w aspekcie prawidłowości stosowanych rozwiązań organizacyjno – technicznych określonych, w projekcie technicznym oraz innych możliwych do zastosowania, przy prowadzeniu przedmiotowych robót,
  • doprowadzenia odrzwi obudowy ostatecznej, w przodku Upadowej XXVIbS, do stanu zgodnego z wymogami „Projektu technicznego drążenia przodków: Przecinki XXVIbS oraz Upadowej XXVIbS w pokładzie 510/III polu S na poziomie 900 m”,
  • określenia przez kierownika działu górniczego sposobu zabudowy odrzwi obudowy ostatecznej w przodku Upadowej XXVIbS, w związku z powstaniem otwarcia stropu większego niż maksymalne przewidziane w projekcie technicznym,
  • doprowadzenia układu przewietrzania przodka Upadowej XXVIbS w pokładzie 510 w polu S na poziomie 900 m, do stanu zgodnego z wymogami przepisów oraz ustaleniami projektu technicznego.
  1. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku zbiorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry