13 09 2021

   Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                        Katowice, dnia 8 października 2021 r.

INFORMACJA Nr 45/2021/EW

o wypadku porażenia prądem elektrycznym o napięciu 230V, zaistniałym w dniu 13.09.2021 r. około o godz. 1740 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu, któremu uległ  elektromonter w przodku.

Wypadek miał miejsce w zakładzie górniczym Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu - Pole „Szczerców” na półce o rzędnej +130 m n.p.m. pomiędzy III i IV poziomem eksploatacyjnym w południowej części wyrobiska górniczego w koparce typu Esz-2 zasilanej napięciem 6 kV, posiadającej napęd kroczący i wyposażonej w osprzęt typu  włóka. W dniu 13.09.2021 r. na zmianie pierwszej prowadzono prace remontowe przy wciągarce podciągania czerpaka. W trakcie prac odłączono wielożyłowy przewód sterowniczy wyłącznika krańcowego przyciągania czerpaka służącego do wyłączenia wciągarki przy maksymalnym nawinięciu liny na jej bęben wciągarki. Koniec odłączonego przewodu zaizolowano, a obwód sterowania pozostawiono pod napięciem. 

Na zmianie drugiej przystąpiono do wykonania prac elektrycznych polegających na podłączeniu wielożyłowego przewodu sterowniczego do wyłącznika krańcowego podciągania czerpaka. Do tych prac przodowy skierował dwóch elektromonterów wyznaczając jednego z nich kierującym zespołem. Po przybyciu do koparki około godziny 1740 elektromonter kierujący zespołem udał się do jej maszynowni, a drugi elektromonter dokonał wpisu do książki ruchu maszyny o zakresie robót do wykonania. Następnie udał się również do maszynowni w celu pomocy kierującemu zespołem. Kierujący zespołem wszedł pomiędzy obudowę reduktora wciągarki, a jej bęben linowy, a następnie zdjął obudowę wyłącznika krańcowego podciągania czerpaka, i przystąpił do odizolowania odłączonego wielożyłowego przewodu sterowniczego. W trakcie wykonywania tych czynności, przypadkowo, prawą dłonią dotknął odizolowanego przewodu doznając porażenia prądem elektrycznym o napięciu 230 V. Elektromonter słysząc krzyk kierującego zespołem i widząc, że jest rażony prądem uwolnił go od działania prądu. Poszkodowany o własnych siłach i pomocy elektromontera wyszedł na zewnątrz koparki a elektromonter o zdarzeniu telefonicznie poinformował sztygara zmianowego. Poszkodowanego przewieziono do punktu medycznego na kopalni, skąd po udzieleniu mu pomocy lekarskiej został przetransportowany do szpitala w Bełchatowie.

Według informacji ze szpitala poszkodowany nie doznał żadnych obrażeń i został pozostawiony na obserwację a następnego dnia został wypisany do domu. 

Przyczyną wypadku porażenia poszkodowanego prądem elektrycznym o napięciu 230 V było dotknięcie jego prawej ręki do odizolowanego przewodu sterowniczego będącego pod napięciem.

Przyczyna ta była następstwem pozostawienia pod napięciem wielożyłowego przewodu sterowniczego przed przystąpieniem do jego podłączenia do wyłącznika krańcowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wyda decyzje nakazującą zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku oraz ponowne przeszkolenie elektromonterów wykonujących prace przy urządzeniach elektrycznych o zasadach bezpiecznego wykonywania tego typu prac.  

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry