13.06.2013.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 3.07.2013 r.

INFORMACJA Nr 31/2013/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 13 czerwca 2013 r. ok. godz. 2054 w pochylni AW-15a, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, któremu uległ pracownik firmy PUGiB BUD – pomocnik dołowy, lat 27, pracujący w górnictwie 3 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni AW-15a, na skrzyżowaniu z przecinką P-4a, na poziomie 610 m, w odległości ok. 4 km na południe od szybu L-I w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie. Roboty górnicze w wiązce pochylń AW-14a/15a wykonywane były przez oddział G-1 PUGiB „BUD” Sp. z o.o. – podmiotu wykonującego określone roboty górnicze w ruchu kopalni „Lubin”. Skrzyżowanie pochylni AW-15a z przecinką 4a wykonywane było jako potrójne ze skośnym wlotem przecinki 4a od strony pochylni AW-14a. Pochylnia AW-15a zabudowana była trójelementowymi odrzwiami obudowy łukowo–podatnej ŁP-10 o profilu V 25 z rozstawem odrzwi co 1,0 m, skręconych strzemionami dwujarzmowymi V25 SDG i SDD, zastabilizowanymi dziewięcioma rozporami, z opinką pełną okładzinami betonowymi prefabrykowanymi OŁP i wypełnieniem pustki do wyłomu workami ze szlaką. Wlot do skrzyżowania pochylni AW-15a z przecinką 4a wykonywany był poprzez zastosowanie kolejno obudowy ŁP-10, a następnie czteroelementowej ŁP-11, ŁP-12 i ŁP-13 – z zawężanym rozstawem pomiędzy odrzwiami. Skrzyżowanie pochylni AW-15a z przecinką 4a wykonane było w odrzwiach ŁP-12, z rozstawem odrzwi co jeden metr, z zabudowanymi, od osi pochylni w kierunku przecinki 4a, prostkami przedłużającymi o profilu V-25 wspartymi na stojakach typu SV odgradzających niezabudowaną przestrzeń wyłomu od strony przecinki P-4a. Pochylnia AW-15a, w miejscu wykonywanego skrzyżowania, wzmocniona była podciągiem z dwuteownika typu HEB 300, przymocowanym w osi wyrobiska strzemionami kabłąkowymi do potrójnych odrzwi zerowych z każdej strony.

Przodek pochylni AW-15a miał wybieg ok. 3,5 m za skrzyżowanie z przecinką P-4a. Drążenie odbywało się w warstwie piaskowca czerwonego spągowca, poniżej poziomu złoża rud miedzi. W miejscu skrzyżowania wyrobisko miało wysokość ok. 4,6 m, szerokość 6,5 m; nachylenie wynosiło 0,60 w kierunku południowo-zachodnim. Skrzyżowanie przewietrzane było obiegowym prądem powietrza.

W dniu 13.06.2013 r. na zmianie III sztygar zmianowy Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych i Montażowych BUD Częstochowa wyznaczył czteroosobową brygadę pracowników: operatora ładowarki typu ŁK-1, górnika i dwóch pomocników dołowych do postawienia i zastabilizowania drugiego stojaka rurowego Ø400 mm, przy południowym narożu skrzyżowania pochylni AW-15a z przecinką 4a, pod podwieszonym i wspartym już na jednym stojaku dźwigarem. Prace wykonywane były za pomocą ładowarki ŁK-1 nr zakładowy PUGiB-10 – przystosowanej do wykonywania prac na wysokości z łyżki. Podczas ustawiania stojaka rurowego, około godz. 2054, pomocnik dołowy, przebywający w podniesionej łyżce ładowarki, przy południowym narożu skrzyżowania pochylni AW-15a z przecinką 4a, w wyniku opadu brył czerwonego piaskowca, został uderzony i obsypany rumoszem skalnym pochodzącym spoza obudowy łukowo-podatnej.

Poszkodowany został uwolniony przez współpracowników spod rumoszu i wyniesiony z pochylni AW-15a, a następnie przetransportowany przez wezwanego z Jednostki Ratownictwa Górnicz-Hutniczego lekarza-ratownika i sanitariuszy na powierzchnię i odwieziony karetką pogotowia do Szpitala Miejskiego w Lubinie.

Według pisemnej opinii lekarskiej wydanej w dniu 13.06.2013 r. poszkodowany doznał: zmiażdżenia stopy lewej z wieloodłamowymi złamaniami wszystkich kości śródstopia, uszkodzenia ścięgien prostowników z zaburzeniem ukrwienia palców od I do IV stopy lewej, rany tłuczona grzbietu stopy prawej ze złamaniem IV i V kości śródstopia.

Wstępnie ustalono, że przyczyną wypadku było uderzenie pracownika przebywającego w łyżce ładowarki bryłami piaskowca, z których największa miała wymiary 1,9 m x 1,2 m x 0,4÷0,1 m, na skutek ich odspojenia się i opadu spoza łuków obudowy ŁP.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia w dniu 14 czerwca 2013 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie w części obejmującej skrzyżowanie pochylni AW-15a z przecinką 4a, do czasu opracowania szczegółowej technologii wykonania zabudowy południowego naroża skrzyżowania pochylni AW-15a z przecinką 4a, ze szczególnym uwzględnieniem usunięcia zagrożenia od odspojonych, luźnych brył skalnych znajdujących się na łukach obudowy podporowej ŁP i niezabezpieczonego stojaka rurowego, zabudowywanego w powyższym miejscu.

W dniu 27 czerwca br. wg opinii lekarskiej stwierdzono: zabieg amputacji częściowej w zakresie stopy lewej z powodu niedokrwienia palców i kości śródstopia. Kikut w obserwacji. Możliwa konieczność rozszerzenia obszaru amputacji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry