13 06 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy                                                        

        Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 22 czerwca 2018 r.

I N F O R M A C J A   Nr 43/2018/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu polegającym na osunięciu się półki skalnej pomiędzy skarpami roboczymi 1-go i 2-go podpiętra w 2-gim piętrze wyrobiska górniczego, zaistniałym w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 1430 w zakładzie górniczym „Stok II” w miejscowości Stok, województwo łódzkie, należącym do Przedsiębiorcy – Tomasz Brol „TOMBUD”.

Zdarzenie miało miejsce w środkowo-wschodnim rejonie wyrobiska górniczego, na półce roboczej pomiędzy skarpami roboczymi 1-go i 2-go podpiętra w 2-gim piętrze podczas prowadzenia robót związanych z pogłębianiem rząpia, z którego pobierano wodę do zakładu przeróbczego.

Eksploatacja złoża „Stok II” w wyrobisku górniczym prowadzona była z warstwy suchej, dwoma piętrami. Wysokość 1-go piętra wynosiła ok. 8 m. Drugie piętro podzielone zostało na dwa podpiętra: 1-sze o wysokości ok. 4 m oraz 2-gie o wysokości od 2,5 do 3,3 m. Szerokość półki roboczej pomiędzy podpiętrami wynosiła od 4 do 6 m. Rząpie zlokalizowane było w dnie wyrobiska, przy ścianie wschodniej i posiadało wymiary: długość ok. 43 m i szerokość ok. 16 m. Głębokość wody w rząpiu wynosiła ok. 1m.

W dniu 13.06.2018 r. na zmianie I Przedsiębiorca polecił osobie dozoru ruchu pogłębienie rząpia w jego północnej części koparką DOOSAN typu DX300LC. W realizacji powyższego osoba dozoru zleciła operatorowi ładowarki kołowej wyposażonej w widły przewiezienie 8 sztuk prefabrykowanych płyt drogowych z placu przy drodze na poziomie I wyrobiska w rejon istniejącej półki roboczej pomiędzy skarpami roboczymi 1-go i 2-go podpiętra w 2-gim piętrze. Następnie osoba dozoru poleciła operatorowi koparki ułożenie tych płyt na ww. półce przy użyciu koparki. Płyty o wymiarach 2,5 m x 1,25 m zostały ułożone obok siebie, w pobliżu górnej krawędzi skarpy roboczej podpiętra 2-go. Około godz. 1400 operator koparki wjechał koparką na ułożone płyty drogowe i przystąpił do wybierania piasku z rząpia i jego załadunku na samochód, ustawiony za koparką, na pochylni transportowej, łączącej ww. półkę z poziomem I wyrobiska. O godz. 1430 nastąpiło osunięcie się do rząpia półki wraz z 6-cioma płytami oraz koparką. Osunięcie się półki skalnej nastąpiło na długości ok. 8 m i szerokości ok. 2,5 m. Podjęta przez operatora próba natychmiastowego wyjechania z rząpia nie przyniosła rezultatu. Również podjęte próby wyciągnięcia koparki z rząpia za pomocą ładowarki kołowej nie powiodły się. Operator o własnych siłach opuścił kabinę koparki i przedostał się na półkę pomiędzy podpiętrami. Poziom wody w rząpiu gwałtownie się podniósł – do 2,7 m, zatapiając kabinę koparki. W dniu 20 czerwca 2018 r. ok. godz. 1725 koparka za pomocą żurawia została wyciągnięta z rząpia.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku.

Dyrektor OUG w Kielcach nie został powiadomiony o zaistniałym niebezpiecznym zdarzeniu. Informację o utonięciu koparki w wyrobisku powziął drogą mailową od mieszkańca miejscowości Stok. Po wstępnych ustaleniach prowadzonych przez OUG kierownik ruchu zakładu górniczego o godz. 1320 w dniu 15.06.2018 r. potwierdził fakt utonięcia koparki i dokonał telefonicznego zgłoszenia tego zdarzenia.

Wstępne ustalenia nie dały podstaw do sformułowania wniosków w zakresie przyczyn niebezpiecznego zdarzenia.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego „Stok II”, w części dotyczącej eksploatacji koparki DOOSAN typu DX300LC.

W decyzji tej określono następujące warunki wznowienia ruchu:

1)  Podniesienie koparki z rząpia w wyrobisku i jej przetransportowanie na strop piętra 2-go za pomocą specjalistycznego żurawia, w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, zapewniający bezpieczne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia;

2)  Doprowadzenie koparki do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową koparki DOOSAN DX300LC;

3)  Zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie koparki do ruchu w zakładzie górniczym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry