13 06 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 19 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 17/2020/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 13.06.2020 r. o godz. 1119 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych p/z.

Do wypadku doszło w dniu 13.06.2020 r. na zmianie I, w chodniku kanałowym 1 pomiędzy przecinką 7 i 8, w którym urządzona była stacja osobowa nr 52 komory przeglądowo-naprawczej samojezdnych maszyn górniczych oddziału mechanicznego C-50B. W miejscu wypadku (chodnik kanałowy 1 - stacja osobowa nr 52) szerokość wyrobiska wynosiła około 7,3 m, a wysokość około 5,4 m. Ociosy wyrobiska były obmurowane do wysokości około 1,6 m, a strop i ociosy były zabezpieczone obudową kotwową i osiatkowane powyżej obmurzy.

Podczas wykonywania odstawy urobku wozem odstawczym (dalej zwanym „wozem”), operator samojezdnych maszyn górniczych (dalej zwany „operatorem”), zauważył obniżenie lewej strony kabiny operatora, spowodowane ubytkiem ciśnienia powietrza w oponie. Operator, po zabezpieczeniu wozu przed przemieszczeniem, powiadomił o awarii sztygara. Do uzupełnienia powietrza sztygar polecił wykorzystać gaśnicę śniegową znajdującą się w składzie zapasowym gaśnic oraz prowizoryczne przyłącze do butli gaśnicy. Gaśnicę z założonym przyłączem, zastępującym w butli zawór, sztygar załadował do pojazdu transportowego SWT (obsługiwanego przez „drugiego operatora”) i polecił przewieźć do miejsca, gdzie znajdował wóz, który uległ awarii. Podczas pompowania uszkodzeniu uległ zawór w feldze, co uniemożliwiało kontynuowanie czynności. Butlę z prowizorycznym przyłączem pracownicy załadowali na pojazd i odjechali w stronę komory mechanicznej C-50B. Operator wyjmując butlę z pojazdu pochwycił prawą dłonią za zawór a lewą za podstawę butli. W tym momencie nastąpiło wyrwanie połączenia gwintowego. Przemieszczające się prowizoryczne przyłącze wraz z zaworem uderzyło w twarz operatora. Sztygar i współpracownicy udzielili poszkodowanemu pomocy przedmedycznej. Powiadomiony przez sztygara dyspozytor wezwał z JRGH zespół sanitariuszy z lekarzem. Poszkodowany został przewieziony na podszybie szybu SW-1, gdzie został przejęty przez ratowników. Po zaopatrzeniu medycznym poszkodowany został wydany na powierzchnię i przewieziony karetką pogotowia do Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, a następnie do Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Przyczyną wypadku było uderzenie operatora przemieszczającym się prowizorycznym przyłączem, wyrwanym z butli ciśnieniem rozprężającego się skroplonego CO2.

Do powstania wypadku przyczyniło się wykorzystywanie podręcznej gaśnicy 5 kg ze skroplonym CO2, niezgodnie z jej przeznaczeniem, do pompowania opony koła samojezdnej maszyny górniczej z użyciem prowizorycznego przyłącza własnej konstrukcji.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:

  • zabezpieczyć elementy uszkodzonej podręcznej gaśnicy śniegowej o masie 5 kg (ze skroplonym CO2), tj. butli stalowej wraz z zaworem szybkootwieralnym, wężem i prądownicą, produkcji KZWM OGNIOCHRON S.A. w Andrychowie oznakowanej numerem 11/17, oraz przekazać je w stanie nienaruszonym do właściwej jednostki, celem przeprowadzenia niezbędnych badań,
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego elementów przedmiotowej gaśnicy 5 kg i jego wpływu na zaistniały wypadek,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu

 

do góry