13 07 2015 1

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20 lipca 2015 r.

I N F O R M A C J A Nr 36/2015/EW

o wypadku lekkim, zaistniałym w dniu 13.07.2015 r., ok godz. 1100, w upadowej D-2 przy przecince P-78, oddziału górniczego G-1 PUGiB-BUD, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ górnik pod ziemią, lat 47, pracujący w górnictwie 16 lat, pracownik Przedsiębiorstwa Usług Górniczych i Budowlanych – BUD Sp. z o.o. w Częstochowie.

 

Do wypadku lekkiego doszło podczas podwieszania rurociągu odwadniającego o średnicy 110 mm do kotwy stropowej. Robota była wykonywana przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Górniczych i Budowlanych – BUD Sp. z o.o. w Częstochowie (dalej PUGiB) zatrudnione w ruchu O/ZG „Rudna”. W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość 3,3 m i szerokość 6,6 m. Strop upadowej D-2 zabezpieczany był obudową kotwiową o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Spąg wznosił się od przecinki P-78 w kierunku przecinki P-79 pod kątem 2°.

W dniu 13.07.2015 r. na zmianie I, trwającej od godz. 645 do godz. 1245, podczas podwieszania rurociągu odwadniającego o średnicy 110 mm do kotwy stropowej, wykonywanego z drabiny przystawnej przez górnika, w upadowej D-2 przy narożniku przecinki P-78, nastąpiło zerwanie dwóch zawiesi rurociągu odwadniającego. Jedno zawiesie wykonane było z drutu stalowego a drugie z łańcucha stalowego. W wyniku zerwania zawiesi opadający rurociąg odwadniający uderzył górnika w głowę.

Poszkodowany zgłosił się do punku pomocy medycznej, skąd został odwieziony do Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie. Po wykonaniu tomografii komputerowej głowy został skierowany do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie po przeprowadzeniu badań i udzieleniu pomocy specjalistycznej został skierowany do domu. Według opinii lekarskiej wydanej przez lekarza  z Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie  z dnia 13.07.2015 r. poszkodowany doznał: „złamania kości jarzmowej, szczęki oraz dna oczodołu po stronie prawej ”. Natomiast według opinii lekarskiej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu poszkodowany doznał: „rany tłuczonej skóry czoła po stronie prawej, zaopatrzono szwami, otarcie naskórka okolicy łuku jarzmowego prawego oraz policzka prawego. Krwiak powieki dolnej prawej, podbiegnięcie krwawe szyi po stronie prawej, otarcie szyi okolicy prawego ramienia”. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 13.07.2015 r. o godz. 2200.

Przyczyną wypadku lekkiego było uderzenie pracownika w głowę opadającym rurociągiem o średnicy 110 mm spowodowane zerwanymi zawiesiami. Wykonane i zastosowane zawiesia były  niezgodne z DTR i instrukcją nr 15/MK/KGHM .

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej prowadzenia ruchu w upadowej D-2 od przecinki P-77 do przecinki P-79. Ponadto uzależnił oddanie do ruchu powyższej upadowej od:

  • usunięcia zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego – niezgodnego z projektem technicznym odwadniania zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego/dokumentacją techniczno-ruchową podwieszenia do kotew stropowych rurociągu odwadniającego o średnicy 110 mm, zabudowanego w upadowej D-2,
  • przeprowadzenia nadzwyczajnej kontroli wykonanych podwieszeń rurociągów do stropu
    w upadowej D-2 i usunięcia nieprawidłowości, jeśli zostaną stwierdzone w wyniku tej kontroli.

Przed wznowieniem ruchu w upadowej D-2 od przecinki P-77 do przecinki P-79 należy pisemnie powiadomić o podjętych czynnościach i ich wynikach  Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu o podjętych czynnościach i ich wyniku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry