13 07 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                           

Katowice, dnia 19 lipca 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 35/2017/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 13.07.2017 r. o godz. 1410 w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

Pożar zaistniał w drążonej pochylni wentylacyjnej C 510 badawczej z odcinkiem kamiennym w pokładzie 510 na poziomie 900 m. Pokład 510, o miąższości około 7,5 m i nachyleniu od 2º do 5º, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz czwartej grupy skłonności węgla do samozapalenia. Pochylnia przewietrzana była wentylacją odrębną kombinowaną.

Pochylnia przebiegała przez liczne uskoki o zrzutach od 0,7 m do 10,0 m. W strefie przyuskokowej od około 125 m postępu obserwowano w wyrobisku wzrost stężeń tlenku węgla, w zawiązku z czym, od czerwca 2017 r. prowadzono prace profilaktyczne.

W dniu 13.07.2017 r., po wykonaniu około 318 m pochylni wentylacyjnej C 510 badawczej, stwierdzono sukcesywny wzrost stężeń tlenku węgla pod stropem do wartości 100 ppm. O godzinie 1400 analizator tlenku węgla, zabudowany w wylotowym rejonowym prądzie powietrza z pochylni, wskazał wzrost stężeń do 30 ppm. Po zarejestrowaniu przekroczeń dopuszczalnych stężeń tlenku węgla oraz stwierdzeniu w prądzie powietrza wypływającego z pochylni dymów  i ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, w dniu 13.07.2017 r. o godz. 1410 naczelny inżynier kopalni – zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego, nakazał wycofać pracowników z zagrożonego rejonu i rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej przeciwpożarowej.

W ramach akcji przystąpiono do wyłączenia z sieci wentylacyjnej pochylni wentylacyjnej C 510 badawczej z odcinkiem kamiennym, poprzez wykonanie na wlocie do wyrobiska tamy izolacyjnej o konstrukcji przeciwwybuchowej w postaci korka podsadzkowego. W rejonie wykonywanych robót prowadzono zdalne pomiary składu powietrza przy pomocy linii chromatograficznej. W dniu 16.07.2017 r., po wyłączeniu z sieci wentylacyjnej  pochylni wentylacyjnej C 510 badawczej oraz w związku z  ustabilizowaniem się, zgodnego z przepisami, składu atmosfery kopalnianej w wyznaczonej strefie zagrożenia i brakiem oznak zagrożenia pożarowego w rejonie objętym akcją ratowniczą, o godzinie 620 Kierownik Akcji zakończył prowadzenie akcji ratowniczej.

Akcję prowadzoną od dnia 13.07.2017 r. do dnia 16.07.2017 r., z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, innych kopalń oraz jednostek ratownictwa górniczego, nadzorował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla w strefie uskokowej w pochylni wentylacyjnej C 510 badawczej z odcinkiem kamiennym w pokładzie 510 na poziomie 900 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry