13 09 2019 1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

 Katowice, dnia 23 września 2019 r.

INFORMACJA Nr 60/2019/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego w dniu 13 września 2019 r., około godziny 804, polegającego na pojawieniu się stężeń metanu powyżej 5%, w wyniku zawału skał stropowych,  w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach.

Zdarzenie zaistniało w pochylni 04 w pokładzie 510 w partii A wschód na poziomie 665 m. Stężenie metanu powyżej 5% w pochylni 04 powstało na skutek opadu skał stropowych w rejonie  skrzyżowania z chodnikiem III”.  

Pochylnia 04 o wysokości około 4,0m i nachyleniu 30 wykonana była  w przystropowej warstwie pokładu 510 w obudowie ŁP 12/V32/4/A, z rozstawem odrzwi, co 0,75 m. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe. Obudowa stabilizowana była rozporami dwustronnego działania, łuki ociosowe obudowy posadowione były na stalowych stopach podporowych. Skrzyżowanie pochylni 04 z chodnikiem III” było w trakcie przebudowy. Ostatnie prace prowadzono w dniu 10 września 2019 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800. Pokład 510, w tym rejonie, zaliczony został do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz czwartej kategorii zagrożenia metanowego. Pochylnia 04 na południe od skrzyżowania z chodnikiem III” przewietrzana była wentylacją odrębną tłoczącą.

W dniu 13 września 2019 r. około godziny 300, dyspozytor metanometrii zaobserwował, na czujnikach metanometrii automatycznej zabudowanych w pochylni 04, na południe od skrzyżowania z chodnikiem III”, wzrost stężeń metanu o wartościach powyżej 5%. O zdarzeniu poinformował dyspozytora ruchu zakładu górniczego, który w miejsce zdarzenia skierował osobę dozoru ruchu. Pracownik, po skontrolowaniu rejonu skrzyżowania pochylni 04 z chodnikiem III”, poinformował dyspozytora ruchu zakładu górniczego o: opadzie skał stropowych w pochylni 04, braku możliwości wejścia do części południowej pochylni 04 oraz przerwaniu lutniociągu w rejonie skrzyżowania z chodnikiem III”. W dniu 13.09.2019 r. o godzinie 804, kierownik ruchu zakładu górniczego rozpoczął  akcję ratowniczą, polegającą na zabezpieczaniu części stropowej wyrobiska w miejscu opadu skał stropowych, przywróceniu przewietrzania oraz usunięciu zagrożenia metanowego w pochylni 04.

W dniu 15 września 2019 r., po wybraniu części gruzowiska skalnego, zabezpieczeniu stropu pochylni 04, w miejscu opadu skał stropowych, przewietrzeniu, zlikwidowaniu zagrożenia metanowego oraz po przeprowadzeniu penetracji pochylni 04 na odcinku na południe od skrzyżowania z chodnikiem III”, kierownik ruchu zakładu górniczego, o godzinie 1300 zakończył akcję ratowniczą.  W wyniku oględzin miejsca zdarzenia w pochylni 04, w rejonie skrzyżowaniaz chodnikiem III”, stwierdzono: w części stropowej wyrobiska pustą przestrzeń nad obudową o wysokości do około 4,5 m i szerokości do około 6,5 m, brak pierwszego odrzwia obudowy typu ŁP12/V32/4/A w pochylni 04 od strony południowej skrzyżowania oraz zdemontowane łuki ociosowe, po stronie wschodniej, w trzech kolejnych odrzwiach obudowy, znajdujących się pod gruzowiskiem. 

Według wstępnych ustaleń:

  • przyczyną pojawienia się stężeń metanu powyżej 5% był opad skał stropowych w pochylni 04, w rejonie krzyżowania z chodnikiem III, powodujący przerwanie lutniociągu przewietrzającego tę pochylnię,
  • przyczyną zawału skał stropowych w pochylni 04, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z chodnikiem III”, był brak wzmocnień obudowy oraz zabezpieczenia stropu po stronie wschodniej, na odcinku zdemontowanych elementów obudowy typu ŁP12/V32/4/A.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał usunąć skutki zawału pochylni 04 w pokładzie 510 w partii A wschód na poziomie 665 m, w sposób ustalony w technologii prowadzenia robót zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, pod nadzorem osoby wyższego dozoru ruchu wyznaczonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry