13 11 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

  Katowice, dnia 28 listopada 2019 r.

INFORMACJA Nr 77/2019/EW

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 13.11.2019 r. o godz. 046 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach.

Pożar zaistniał w pochylni kamiennej odstawczej na poziomie 720 m, pomiędzy przecinką kamienną transportową, a pochylnią kamienną wentylacyjną. W wyrobisku, wykonanym w obudowie typu ŁP10/V29/4A i przewietrzanym prądem powietrza wytwarzanym przez wentylatory główne, zabudowane były tamy wentylacyjne: murowane o numerach kopalnianych TW-11 i TW-11A, drewniane, obite płótnem, o numerach kopalnianych TW-11B i TW-11C oraz trasa  przenośnika taśmowego typu B1200S. Tamy zabudowane były w wyrobisku stanowiącym połączenie między prądem powietrza prowadzonym od szybu wdechowego II, a odprowadzanym do szybu wydechowego V. Przenośnik, z taśmą trudnopalną, służył do odstawy urobku z robót górniczych prowadzonych w partii S na poziomie 900 m, do szybu II na poziomie 720 m.

W dniu 13.11.2019 r., około godziny 040 sztygar zmianowy oddziału zbrojeniowo-likwidacyjno-regeneracyjnego GZL-2, przechodząc pochylnią kamienną odstawczą, zauważył żarzący się urobek pod dolną taśmą przenośnika typu B1200S, po stronie zachodniej tamy wentylacyjnej nr TW-11C. Sztygar wyłączył ruch przenośnika i wraz z będącymi w rejonie dwoma osobami dozoru ruchu i pracownikami przystąpił do aktywnego gaszenia ognia gaśnicami i wodą z rurociągu przeciwpożarowego. O godzinie 046 dyspozytor gazometrii zaobserwował wzrost stężeń tlenku węgla na analizatorze tego gazu, zabudowanym w wyrobisku odprowadzającym powietrze z pochylni kamiennej odstawczej i powiadomił dyspozytora ruchu, który skierował do pochylni zastęp ratowników, w celu rozeznania przyczyny wzrostu stężenia tlenku węgla. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili, że pożar został już ugaszony przez osoby dozoru ruchu i obecnych w rejonie pracowników. Następnie ratownicy dodatkowo zlali wodą rejon zdarzenia i powiadomili dyspozytora, że w wyrobisku był pożar, który został już aktywnie ugaszony. Analizator tlenku węgla zarejestrował stężenie powyżej 26ppm utrzymujące się przez 11 minut i 14 sekund, a maksymalna wartość wynosiła 206ppm. W miejscu  palenia się urobku dolna taśma uległa rozerwaniu. W strefie zagrożenia nie było załogi i nie użyto aparatów regeneracyjnych ucieczkowych. W związku z pożarem nie zgłoszono wypadku. O zaistniałej sytuacji powiadomiono Dyrektora OUG w Katowicach o godzinie 216.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się węgla nagromadzonego pod dolną taśmą przenośnika taśmowego typu B1200S, w wyniku tarcia taśmy o urobek, podczas ruchu przenośnika.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:

  1. Wstrzymać eksploatację przenośnika taśmowego typu B1200S zabudowanego w pochylni kamiennej odstawczej na poziomie 720 m, do czasu połączenia taśmy przenośnikowej, wymiany uszkodzonych krążników górnych i dolnych oraz uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu, na podstawie ponownego odbioru technicznego przenośnika, w szczególności w zakresie stosowania taśmy trudnopalnej i urządzeń kontroli ruchu przenośnika taśmowego.
  2. Bezzwłocznie zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry