13 12 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                   

Katowice, dnia 19 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 65/2016/EW

w sprawie wypadku – upadku z wysokości, zaistniałego w dniu 13 grudnia 2016 r. ok. godz. 1100  w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” należącej do przedsiębiorcy: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno,  któremu uległ pracownik lat 59, pracujący w górnictwie 36 lat, zatrudniony na stanowisku operatora urządzeń przeróbczych flotacji.

Wypadek zaistniał w budynku młynowni i flotacji Działu Przeróbki Mechanicznej, będącym obiektem budowlanym zakładu górniczego Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.  

W dniu 13.12.2016 r. na zmianie I, około godziny 930, brygadzista Działu Przeróbki Mechanicznej wraz ze ślusarzem – spawaczem i ślusarzem udał się do naprawy poszycia podestu technologicznego na poziomie +10 m. Po oględzinach stanu technicznego podestu, brygadzista stwierdził zły stan blach podestu, na których zalegał urobek i szlam, w rejonie zbiornika siarczanu miedzi. Brygadzista ustalił z osobą dozoru oddziału flotacji, że do oczyszczenia podestu zostanie skierowany operator urządzeń przeróbczych flotacji. Po przybyciu na miejsce pracy, około godz. 1100 operator urządzeń przeróbczych wszedł na podest technologiczny w rejonie zbiornika siarczanu miedzi. Gdy zbliżył się do zbiornika, blacha podestu załamała się i operator spadł z wysokości ok. 4,90 m na posadzkę betonową poziomu + 5,0 m.

Przyczyną wypadku było zarwanie się blachy podestu i upadek operatora urządzeń przeróbczych flotacji z wysokości około  4.90 m na betonową posadzkę. Przyczyna ta była następstwem niewłaściwego stanu technicznego oblachowania podestu technologicznego, który nie wytrzymał obciążenia po wejściu na niego operatora .

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję  na podstawie art. 171 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, nakazującą:

  • wstrzymanie eksploatacji podestu technologicznego (+ 10 m.) z rezerwowymi zbiornikami odczynników technologicznych w budynku flotacji, będącym obiektem budowlanym zakładu górniczego Działu Przeróbki Mechanicznej kopalni „Olkusz-Pomorzany”, do czasu gwarantującego jego bezpieczne użytkowanie zgodniez dokumentacją techniczną.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry