13 12 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                         

 Katowice, dnia 17 lutego 2020 r.

INFORMACJA Nr 87/2019/EW

w sprawie awarii przekładnika prądowego 110 kV zabudowanego w stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Bronisław”, zaistniałej w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 1809 w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach.

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach zrealizowano liniami napowietrznymi 110 kV poprzez trzy stacje elektroenergetyczne 110/6 kV: „Karlik”, „Bronisław” oraz szyb „Wacław”. Dodatkowe zasilanie stacji w sytuacjach awaryjnych zrealizowano wzajemnie rezerwującymi się liniami kablowymi 6 kV ułożonymi pomiędzy rozdzielniami 6 kV ww. stacji. Zasilanie maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w rejonie szybów głównych zakładu górniczego zrealizowano z zbudowanej w układzie H-3 stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Bronisław” z dwoma transformatorami 110/6 kV, 16 MVA każdy. Stację zasilono dwoma liniami napowietrznymi 110 kV z sieci dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. a poprzez transformatory Nr I i II 110/6 kV zasilono rozdzielnię 6 kV „R-01”. W polach linii zasilających 110 kV i w polu sprzęgła stacji zabudowano wyłączniki mocy typu WMS_110/10/35 i odłączniki szynowe typu ON III 110W/6. W polu nr 2 (transformatora Nr II 110/6 kV) zabudowano miedzy innymi trzy przekładniki prądowe 110 kV typu J110-4a oraz odłącznik szybki typu ON III 110W/6P.

W dniu 13 grudnia 2019 r. stacja elektroenergetyczna 110/6 kV „Bronisław” zasilana była dwoma liniami napowietrznymi 110 kV, pole sprzęgła 110 kV było załączone i pracował transformator Nr II 110/6 kV zasilając poprzez pole sprzęgła poprzecznego 6 kV system I i II rozdzielni 6 kV „R-01”- transformator Nr I 110/6 kV został przekazany w maju br. do remontu.

W tym dniu, o godzinie 1809, w wyniku zadziałania zabezpieczenia różnicowego transformatora Nr II 110/6 kV nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia urządzeń stacji, spowodowane uszkodzeniem wewnętrznym a następnie pożarem przekładnika prądowego typu J110-4a zabudowanego w fazie L3 pola nr 2. W wyniku zdarzenia przekładnik prądowy został zniszczony, a w polu nr 2 transformator Nr II 110/6 kV, uszkodzeniu uległy ponadto:

  • izolacja porcelanowa przekładnika prądowego 110 kV typu J110-4a zabudowanego w fazie L2,
  • izolatory odłącznika szybkiego typu ON III 110W/6P w fazach L1 i L2.

Awaryjne wyłączenie stacji 110/6 kV „Bronisław” spowodowało pozbawienie zasilania w energię elektryczną maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów na powierzchni i częściowo w wyrobiskach w rejonie szybów głównych zakładu górniczego, w tym górniczych wyciągów szybowych szybu „Bronisław” i szybu „Piotr”, pompowni głównego odwadniania na poziomach 230 m i 465 m i stacji sprężarek przy szybie „Bronisław”.

Po odłączaniu i zabezpieczeniu urządzeń stacji przed przypadkowym załączeniem napięcia służby kopalniane przy współudziale oddziału ochrony pożarowej zakładu górniczego ugasiły pożar przekładnika prądowego. Następnie, po wykonaniu niezbędnych czynności łączeniowych, rozdzielnię 6 kV „R-01” zasilono liniami kablowymi z rozdzielni 6 kV „R-03” stacji elektroenergetycznych 110/6 kV szybu „Wacław” i przywrócono zasilanie maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów na powierzchni i w wyrobiskach w rejonie szybów głównych zakładu górniczego. W związku z brakiem zasilania urządzeń wentylacji odrębnej w wyrobiskach dyspozytor ruchu zakładu górniczego wycofał łącznie 20 pracowników zatrudnionych w pochylniach 580 i 580a na poziomie 665 m. Załoga, bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych, została wycofana pod szyb wdechowy „Wacław” a następnie wyjechała na powierzchnię. W trakcie awarii stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń metanu w trzech wyrobiskach, w których nie prowadzono eksploatacji i nie zatrudniano załogi tj. w chodniku 02 badawczym na poziomie 865 m – do wartości 12%, pochylni 06 wschodniej na poziomie 665 m – do wartości 2,36% i chodniku 515 na poziomie 865 m – do wartości 4,2%.

W czasie trwania awarii nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych. Stacje elektroenergetyczne 110/6 kV „Karlik” i szyb „Wacław” oraz wentylatory główne przy szybach „Wacław” i „Wentylacyjny II” pracowały bez zakłóceń.

W dniu 15 grudnia 2019 r. około godziny 1500, po wymianie uszkodzonej aparatury urządzenia stacji elektroenergetyczną 110/6 kV „Bronisław” załączono do ruchu, przywracając zasilanie rozdzielni 6 kV „R-01” z transformatora Nr II 110/6 kV.

Przyczyną awarii było uszkodzenie, a następnie pożar przekładnika prądowego typu J110-4a zabudowanego w fazie L3 w polu nr 2 transformatora Nr II 110/6 kV stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Bronisław”, spowodowane prawdopodobnie zwarciem wewnętrznym w układzie izolacyjnym przekładnika.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wstrzymał ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, w części dotyczącej urządzeń stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Bronisław” zabudowanych w polu nr 2 transformatora Nr II 110/6 kV w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, powstałym w wyniku awarii przekładnika prądowego typu J110-4a, określając jednocześnie warunki wznowienia ruchu tych urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry