godło Polski
PL EN

14 05 2021

Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                  Katowice, dnia  25 maja 2021 r.

INFORMACJA Nr 18/2021/EW

o wypadku, bez określenia stopnia ciężkości, zaistniałego w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 250, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ górnik-operator p/z.

Do wypadku doszło w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 250, w przecince P-20 pomiędzy komorami K-23 i K-24, w polu SI XXV/5 oddziału górniczego G-14, na poziomie 1100 m, na zmianie IV WSP, trwającej od godz. 030 do 630. Górnik-operator, pracownik firmy NITROSYSTEM Sp. z o.o. w Lubinie, na polecenie osoby dozoru oddziału strzałowego S-2, udał się wozem strzałowym SWSA typu WS-170 o numerze zakładowym 122, w rejon wyrobisk górniczych T-152, w celu załadowania materiałem wybuchowym emulsyjnym dwóch odwierconych przodków (w komorze K-23 z przecinki P-19 i komorze K-21 z przecinki P-18). W drodze na miejsce pracy zabrał z komórki oddziału S-2 instruktora strzałowego kopalni. Po dojechaniu komorą K-23 do przecinki P-20, operator kontynuował jazdę przecinką P-20 ciągnikiem w kierunku komory K-25. Nachylenie spągu przecinki P-20 pomiędzy komorami K-25 i K-24 wynosiło 7,9o stopnia w kierunku komory K-23 oraz 7,7o przy komorze K-23. Na polecenie instruktora strzałowego, operator zatrzymał wóz pomiędzy komorami K-24 i K-25, a górnik strzałowy wysiadł z wozu by skontrolować przodki wskazane do załadowania MW. Po odejściu instruktora strzałowego, górnik-operator z niewiadomych powodów opuścił kabinę wozu. Pozostawiony na upadzie wóz zaczął samoczynnie przemieszczać się w kierunku komory K-23, a górnik-operator został przejechany kołem wozu po nogach. Staczający się wóz zatrzymał się uderzając w ocios narożnika przecinki P-20 z komorą K-23. Z uwagi na brak bezpośrednich świadków, przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane podczas prowadzonego postępowania. Powracający przecinką P-20 instruktor strzałowy, po minięciu wozu, zauważył leżącego na spągu operatora. Operator był przytomny, uskarżał się na ból dolnych kończyn. Instruktor strzałowy udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, zakładając opatrunek na lewym udzie. Wyłączył silnik spalinowy w wozie i z najbliższego telefonu zabudowanego w punkcie rozładunku rudy, powiadomił dyspozytora o wypadku. W pobliże punktu rozładunku rudy podjechał pojazdem sztygar zmianowy oddziału strzałowego S-2 (będący ratownikiem górniczym) i wraz z górnikiem strzałowym udał się pojazdem do poszkodowanego. W tym czasie dyspozytor górniczy wezwał lekarza-ratownika z sanitariuszami z JRGH i karetkę pogotowia. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez sztygara poszkodowany został przetransportowany pod szyb R-IX. Na podszybiu poszkodowanemu została udzielona pomoc medyczna przez zespół z JRGH. Po wyjeździe na powierzchnię, poszkodowany został przetransportowany karetką pogotowia do Szpitala w Głogowie, z którego po dalszym zaopatrzeniu medycznym został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego w Nowej Soli. Według opinii z punktu pielęgniarskiego kopalni, poszkodowany operator doznał urazu nogi lewej na wysokości podudzia oraz urazu nogi prawej w okolicach kostki. Brak opinii lekarskiej ze szpitala.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 620

Przyczyna wypadku

Przyczyną wypadku było przejechanie dolnych kończyn górnika-operatora kołem samoczynnie staczającego się wozu strzałowego.

Do wypadku przyczyniło się niewyłączenie silnika spalinowego w wozie strzałowym oraz niewłączenie hamulca awaryjno-postojowego przed opuszczeniem kabiny przez górnika operatora, a także niepodłożenie płóz hamulcowych pod koła w celu zabezpieczenia wozu przed samoczynnym stoczeniem.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „RUDNA” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji wozu strzałowego SWSA typu WS 170, numer fabryczny niezidentyfikowany, numer zakładowy 122, z uwagi na niesprawności techniczne, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego ww. wozu, a w szczególności oceny układu hamulcowego, roboczego i wyposażenia elektrycznego oraz dodatkowego, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w wozu, a także wpływu jego stanu na zaistniały wypadek. 

Ponowną eksploatację wozu strzałowego SWSA typu WS-170 o numerze zakładowym 122 uzależnił od przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego oraz doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu. 

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę wpływu stanu technicznego wozu strzałowego SWSA typu WS-170, numer fabryczny niezidentyfikowany, numer zakładowy 122, na zaistniały wypadek, a w szczególności ocenę układu hamulcowego, roboczego i wyposażenia elektrycznego oraz dodatkowego, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w wozu,
  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu strzałowego typu WS-170 o numerze zakładowym 122, z przecinki P-20 pomiędzy komorami K-23 i K-24, oddziału górniczego G 14, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,- przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry