14 09 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 21 lutego 2023 r.

INFORMACJA

o pożarze samojezdnego wozu wiercącego typu SWW-1HS, do którego doszło w dniu 14 września 2022 r. o godz. 1638, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do pożaru samojezdnego wozu wiercącego typu SWW-1HS (z ramą wiertniczą RT-1B umożliwiającą również zabudowę kotew) o numerze fabrycznym 105/2021 i numerze zakładowym 50 (dalej „wóz”), należącego do Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. (dalej: „PeBeKa”), doszło w dniu 14 września 2022 r. o godz. 1638 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, na skrzyżowaniu upadowej F-203 z przecinką P-14 w polu eksploatacyjnym SI-XVII/7F oddziału górniczego G-10, na poziomie 1200 m, w odległości ok. 2 600 m od szybu SG-1.

W dniu 14 września 2022 r. na zmianie II WSP, trwającej od godz. 1130 do godz. 1730, w oddziale górniczym G-10 zaplanowano m. in. zakotwienie stropu skrzyżowania upadowej F‑203 z przecinką P-22. Do powyższych robót zostali skierowani dwaj pracownicy firmy PeBeKa, górnik-operator (dalej: „operator”) i pomocnik. Operator po przeprowadzeniu OC pojechał do wskazanego miejsca pracy, w którym, zgodnie z poleceniem sztygara górniczego oddz. G-10 PeBeKa, miał zabudować w stropie 20-30 kotew. Po założeniu trzech 3 kotew doszło do awarii przyłącza posuwu wiertarki. Operator powiadomił o awarii sztygara mechanicznego z komory maszyn PeBeKa, który, ok. godz. 1540 dostarczył na miejsce olej hydrauliczny i przyłącze. Awarię usunięto i przystąpiono do dalszych prac. Ok. godz. 1620, po zabudowaniu kolejnych czterech kotew, operator zakończył pracę i wraz z pomocnikiem udali się maszyną w kierunku komórki górniczej G-63. Na skrzyżowaniu upadowej F-203 z przecinką P-14 pomocnik zauważył płomienie w części silnikowej i powiadomił o tym operatora. Operator zatrzymał wóz i obaj, po zabraniu rzeczy osobistych i aparatów ucieczkowych, oddalili się z miejsca pożaru nie podejmując próby jego ugaszenia. Po dotarciu do komórki górniczej G-63 poinformowali dyspozytora kopalni o pożarze wozu. Dyspozytor rozpoczął akcję pożarową, ustalił strefę zagrożenia i liczbę osób przebywających w strefie zagrożenia, a następnie wycofał załogę z wyznaczonej strefy. Powiadomił o zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej: „KRZG”) oraz wezwał Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „JRGH”). KRZG po przybyciu przejął kierowanie akcją ratowniczą. Zmobilizowano sześć zastępów ratowniczych (po trzy z JRGH i Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”). Przybyłe na miejsce pożaru zastępy ratownicze rozpoczęły aktywne gaszenie pożaru. Po ugaszeniu pożaru oraz uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz na drogach odprowadzenia powietrza, kierownik akcji ratowniczej o godz. 1937 zakończył prowadzenie akcji pożarowej. Profilaktycznie kontynuowano schładzanie wodą konstrukcji wozu oraz kontrolowano miejsca pożaru.

Z zagrożonego rejonu wycofano 97 pracowników. Pięciu pracowników użyło aparatów ucieczkowych.

Powietrze świeże do miejsca pożaru doprowadzane było od szybu SW-4 chodnikiem wentylacyjnym 7 i 8 do chodników wentylacyjnych 1 i 3, upadową F-205 i upadową F-204, a następnie do rejonu robót górniczych prowadzonych przez PeBeKa. Powietrze zużyte odprowadzane było upadową F-203 (m.in. przez skrzyżowanie z przecinką P-14), chodnikami objazdowymi 1 i 2, dalej chodnikami wentylacyjnym 2 i 3 do wiązki upadowych F-5÷F-9, a następnie upadowymi F-3a i F-3b do szybu SG-2.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze w dniu 14.09.2022 r. o godz. 1721.

Przyczyną pożaru było zapalenie się rozpylonego, gorącego oleju hydraulicznego po jego kontakcie z rurą wydechową i kolektorem wydechowym silnika spalinowego, co następnie doprowadziło do zapalenia zgromadzonych na podeście opakowań z papieru i ładunków klejowych.

Do pożaru przyczyniły się:

  • rozszczelnienie przewodów hydraulicznych napędu wentylatora silnika hydraulicznego chłodnicy oleju układu przekładnia hydrokinetyczna - skrzynia biegów,
  • brak ciągłości izolacji termicznej na rurze odprowadzającej gazy spalinowe z kolektora wydechowego i turbosprężarki,
  • przegrzewanie się oleju hydraulicznego spowodowane jego niskim poziomem w zbiorniku podczas eksploatacji maszyny,
  • przewożenie na maszynie łatwopalnych ładunków klejowych umieszczonych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, tj. na podeście nad silnikiem elektrycznym w tylnej części ciągnika wozu.

Zalecenia organizacyjno-techniczne:

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  • eksploatacji samojezdnego wozu wiercącego typu SWW-1HS o numerze fabrycznym 105/2021 i numerze zakładowym 50, produkcji KGHM ZANAM S.A., do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego wozu na zaistniały pożar, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta wozu. Ponowna eksploatacja wozu może nastąpić po przeprowadzeniu tej oceny przez właściwą jednostkę oraz usunięciu uszkodzeń spowodowanych przez pożar, doprowadzenia jej do stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,
  • wyrobiska górniczego upadowej F-203/p-ka P-14 w polu SI-XVII/7F oddziału górniczego G-10, do czasu bezpiecznego usunięcia skutków pożaru ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu z miejsca zdarzenia do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego samojezdnego wozu oraz jego wpływu na zaistniały pożar, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry