14_02_2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  20 czerwca 2023 r.

INFORMACJA Nr 4/2023/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 14 lutego 2023 r. o godzinie 2025, w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach.

Wypadek zaistniał w ścianie 06 w pokładzie 510 na poziomie 900 m.

Pokład 510 o grubości do 6,5 m i nachyleniu do 9o zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pokład eksploatowany był ścianą 06 o wysokości do 4,5 m i nachyleniu do 7o wyposażoną w kombajn ścianowy typu FS 400/3,3, 92 sekcje liniowe obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-22/46-POz, 6 sekcji skrajnych typu TAGOR-22/46-POz/S oraz przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu FFC-9. Do dnia 14 lutego 2023r., ścianą 06 osiągnięto średni postęp 1122,5 m. W tym dniu, w ścianie 06 na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 50 do nr 58, występowały pogorszone warunki górniczo - geologiczne objawiające się opadem skał ze stropu i odspajaniem się węgla z ociosu. Na zmianie, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy górniczego oddziału G-2, skierował do tego rejonu w ścianie 06 zespół 5 górników. Zadaniem zespołu było poprzeczne ułożenie stropnic drewnianych, na uprzednio zabudowanych stropnicach stalowych o profilu „V” wspartych na stropnicach sekcji obudowy zmechanizowanej i wprowadzonych do otworów wywierconych w ociosie węglowym. Stropnice o profilu „V” powiązano z podciągiem stalowym zabudowanym w odległości około 0,5 m od krawędzi stropnic sekcji obudowy zmechanizowanej. O godzinie 2025, podczas wprowadzania kolejnej stropnicy drewnianej, nastąpił opad skał stropowych. Jeden z trzech stojących w tym czasie na kombajnie górników, został uderzony opadającymi bryłami skalnymi z niedostatecznie zabezpieczonego stropu i zrzucony pomiędzy kombajn a ocios ściany. W wyniku zdarzenia górnik został częściowo przysypany rumoszem skalnym i doznał obrażeń kończyn. Po uwolnieniu górnika spod rumoszu skalnego, pierwszej pomocy udzielił mu sanitariusz oraz ratownicy zastępu dyżurującego pracujący w sąsiedztwie ściany 06. Górnik został umieszczony na noszach i transportowany w kierunku szybu Andrzej VIII. Podczas transportu pod szyb Andrzej VIII, skierowany w rejon ściany 06 przez dyspozytora ruchu lekarz, stwierdził u górnika złamanie obu kości udowych. Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika o zalegający na spągu rumosz skalny i przysypanie go skałami opadającymi ze stropu. Przyczyna ta była następstwem utraty równowagi i upadku z kombajnu górnika, podczas opadu skał stropowych. Do zaistnienia wypadku mogło się przyczynić się wykonywanie pracy przez górnika będącego pod wpływem alkoholu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:

  • wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonywania prac w ścianie 06 w pokładzie 510 - robót związanych z usuwaniem skutków opadu stropu do czasu zweryfikowania „Technologii prowadzenia eksploatacji w strefie pogorszonych warunków geologiczno-górniczych”, stanowiącą integralną część „Projektu technicznego wraz z technologią eksploatacji pokładu 510 ścianą nr 06, partia zachodnia, poziom 900 m”, w aspekcie występowania zagrożeń powstałych przy usuwaniu skutków opadu skał stropowych i ociosowych, z uwzględnieniem między innymi konieczności wykonywania prac na wysokości oraz możliwości opadu skał stropowych z dużej wysokości, powodującego łamanie drewna wyłożonego na podciągach stalowych zabudowanych na stropnicach sekcji i wprowadzonych do ociosu węglowego,
  • wymienić uszkodzone osłony czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej,
  • zapoznać załogę zatrudnianą do wykonywania robót w ścianie 06 z ustaleniami zweryfikowanej technologii.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry