14_05_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  13 sierpnia 2021 r.                                                                                                                                                                          

INFORMACJA Nr 17/2021/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - osuwisku zaistniałym na zwałowisku wewnętrznym w dniu 14.05.2021 r. w zakładzie górniczym Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Miedzianka” w m. Miedzianka, gm. Piekoszów należącym do przedsiębiorcy - Nordkalk Sp. z o.o. z/s w Krakowie.

Zdarzenie miało miejsce w zachodnim rejonie wyrobiska górniczego,w którym prowadzona była eksploatacja wapieni dewońskich ze złoża „Ostrówka” ośmioma poziomami eksploatacyjnymi I-VIII do rzędnej + 150 m n.p.m., z postępem robót na kierunku wschodnim i północnym przy użyciu środków strzałowych. W zachodniej, wyeksploatowanej części wyrobiska zlokalizowano zwałowisko wewnętrzne mas ziemnych i skalnych, na którym prowadzone było zwałowanie: utworów nadkładowych, przerostów płonnych oraz odpadów pochodzących z płukania kamienia w procesie przeróbki. Roboty górnicze związane z formowaniem skarpy podpoziomowej trzeciego (roboczego) piętra zwałowego wykonywane były ostatnio 12.05.2021 r. Wyrobisko i zwałowisko wewnętrzne zaliczone zostały do II stopnia zagrożenia osuwiskowego. Wyrobisko zaliczono także do I stopnia zagrożenia wodnego.

W dniu 13.05.2021 r. w godzinach porannych kierownik ruchu zakładu górniczego zauważył pęknięcia o przebiegu północ-południe na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego. W związku z powyższym wstrzymał wszelkie prace ziemne na zwałowisku wewnętrznym oraz nakazał wykonanie wałów ziemnych zabezpieczających wjazdy na obszar zwałowiska od strony północnej i południowej.

W dniu 14.05.2021 r. o godzinie 10:00 kierownik ruchu zakładu górniczego stwierdził przemieszczenie się mas ziemno-skalnych budujących zwałowisko, w pionie ok. 15 m i poziomie ok. 10 m. W ciągu dnia proces osuwiskowy postępował na kierunku wschodnim. Odspojone masy ziemno-skalne przemieściły się na niższe - drugie piętro zwałowiska wewnętrznego, w wyniku czego doszło do powstania szczelin podłużnych w jego obrębie.

Osuwisko objęło swym zasięgiem wschodnie zbocze najwyższego, trzeciego (roboczego) piętra zwałowiska wewnętrznego. Wymiary osuwiska obejmujące: skarpę główną, skarpy wtórne i jęzor osuwiska, wynosiły na podstawie pomiarów geodezyjnych do ok. 200 m na kierunku północny zachód - południowy wschód i od 70 m do 140 m na kierunku północny wschód - południowy zachód. Zrzut pionowy w rejonie skarpy głównej wynosił do ok. 20 m w części północno-zachodniej.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku, ani uszkodzeniem maszyn, urządzeń i obiektów zakładu górniczego. W tym czasie na zwałowisku nie wykonywano żadnych robót.

Bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia zagrożony rejon został zabezpieczony poprzez ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych oraz poprzez usypanie wałów ziemnych na drogach dojścia w rejon wierzchowiny zwałowiska wewnętrznego.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia - osuwiska zaistniałego na zwałowisku wewnętrznym było naruszenie stanu równowagi zezwałowanych mas ziemnych i skalnych skutkujące utratą stateczności roboczej skarpy wschodniej najwyższego trzeciego piętra, najprawdopodobniej spowodowane przez zwiększenie obciążenia tej skarpy zezwałowanymi wilgotnymi masami z przeróbki i uplastycznianiem się w wyniku infiltracji wód, ilastych mas występujących w obrębie drugiego piętra (roboczego) stanowiącego podstawę dla najwyższego piętra.

W dniu 14.05.2021 r. w następstwie oględzin osuwiska Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch odkrywkowego zakładu górniczego Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Miedzianka” w części dotyczącej:

  • prowadzenia robót górniczych związanych ze zwałowaniem mas ziemnych i skalnych na zwałowisku wewnętrznym,
  • użytkowania odcinków dróg technologicznych, biegnących w sąsiedztwie zwałowiska wewnętrznego,

do czasu:

  • ustabilizowania się wschodniego zbocza zwałowiska w rejonie gdzie nastąpiła utrata jego stateczności,
  • wykonania przez służbę geologiczną ponownej oceny warunków stateczności oraz parametrów skarp i zbocza zwałowiska wewnętrznego,
  • dokonaniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego oceny zagrożenia osuwiskowego, występującego na zachodnim zboczu wyrobiska,
  • określenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasad bezpiecznego poruszania się pojazdów i maszyn po odcinkach dróg technologicznych, biegnących w sąsiedztwie zwałowiska wewnętrznego.

Jednocześnie Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję nakazującą niezwłocznie dokonać czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego ruchu zakładu górniczego, polegające na ustabilizowaniu wschodniego zbocza zwałowiska wewnętrznego, gdzie widoczne są oznaki utraty jego stateczności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry