14 02 2017

Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                     

Katowice, dnia 21 lutego 2017 r.

INFORMACJA Nr 5/2017/EW

w sprawie pożaru stacji zwrotnej przenośnika nadkładowego Z-31 zaistniałego w dniu 14 lutego 2017 roku  ok. godziny 0414, w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A. – Odkrywka „Jóźwin”.

W dniu 14 lutego 2017 r., na zmianie III trwającej od godz. 2200 do 600, prowadzone było urabianie nadkładu na O/„Jóźwin”, nadzorowanego przez oddział JG-3. Urabianie i odstawa urobku odbywała się w układzie KTZ III, w skład którego wchodziły: dwie koparki typu: SRs-1200/2 i SRs-1200/1 współpracujące z przenośnikami przesuwnymi P-32 i P-31, przenośnik stały S-30 oraz przenośnik zwałowy Z-31 współpracujący ze zwałowarką typu A2RsB-8800/3. Długość przenośników pracujących w III układzie KTZ wynosiła 3781 m wg stanu na 25.01.2017 r.

Przenośnik taśmowy Z-31 typu B-1800, długości 1075 m, zmontowany był z 182 sztuk członów powtarzalnych konstrukcji typu B-1800. Przenośnik wyposażony był w taśmę przenośnikową typu 1900 ST 2500 14+7 H1 (zbrojoną linkami stalowymi), której prędkość przesuwu wynosi 5,24 m/s. Moc stacji napędowej przenośnika wynosi 4 x 630 kW. Przenośnik został oddany do ruchu zezwoleniem KRZG nr 47/2015 z dnia 21.12.2015 r. w systemie zdalnego sterownika bez stałej obsługi na O/Jóźwin.

Po przejęciu zmiany III od godz. 2200 układ KTZ III był na ruchu a urabiany nadkład był transportowany na zwałowisko wewnętrzne. Ok. godz. 0410 nastąpił poślizg i wyluzowanie taśmy na stacji napędowej przenośnika Z-31, co spowodowało wyłączenie napędu stacji napędowej i całego układu KTZ III. Operator stacji napędowej przenośnika Z-31 skierował brygadzistę – obchodowego, będącego w tym czasie na stacji napędowej przenośnika P-32 w rejon stacji zwrotnej przenośnika Z-31, celem sprawdzenia przyczyny wyluzowania taśmy. Będąc w odległości ok. 1,2 km od stacji zwrotnej przenośnika zauważył ogień w tym rejonie. Poinformował niezwłocznie o tym fakcie drogą telefoniczną sztygara zmianowego oddziału JG-3, który powyższą informację przekazał do dyspozytora ruchu odkrywki „Jóźwin”. Dyspozytor polecił służbom elektrycznym wyłączenie zasilania układu KTZ III w rejonie pożaru oraz powiadomił o zaistniałym zdarzeniu Zakładową Straż Pożarną w Kleczewie. Przed przystąpieniem do akcji gaszenia pożaru dyspozytor przekazał informację do Centrum Dowodzenia Zakładowej Straży Pożarnej o wyłączeniu zasilania w rejonie zaistniałego pożaru.

Około godz. 0433 straż pożarna rozpoczęła akcję gaszenia pożaru stacji zwrotnej Z-31. W akcji gaszenia i dogaszania pożaru brały udział trzy jednostki straży pożarnej. Akcja gaszenia pożaru stacji zwrotnej zakończona została o godz. 0630.W czasie prowadzenia akcji pożarowej nikt nie został poszkodowany.

Pożar objął stację zwrotną przenośnika Z-31 oraz rejon leja wsypowego stacji napędowej przenośnika S-30. W wyniku pożaru spaleniu uległo ok. 25 m taśmy przenośnikowej, natomiast uszkodzeniu uległo ok 100 m taśmy typu B-1800 na przenośnikach Z-31 i S-30. Częściowemu zniszczeniu uległa stacja zwrotna przenośnika wraz z bębnem zwrotnym oraz zestawami krążników górnych i podtrzymujących taśmę, prawa górna przekładnia napędowa 630 kW oraz poszycie leja wsypowego stacji napędowej S-30. Częściowemu przepaleniu uległy dwa przewody oponowe 6kV zasilające zwałowarkę A2RsB 8000/3 i stację napędową przenośnika Z-31. Zniszczeniu uległo również wyposażenie elektryczne stacji napędowej S-30 w rejonie wsypu znajdującego się nad stacją zwrotną przenośnika Z-31.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej miejsca pożaru stacji zwrotnej Z-31 w dniu 14.02.2017 r.
na zmianie „A” Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego PAK KWB „KONIN” S.A. odkrywka Jóźwin, w części dotyczącej odstawy urobku z wykorzystaniem ciągu technologicznego KTZ III, w skład którego wchodzą: zwałowarka A2RsB-8800/3 oraz przenośniki taśmowe Z-31 i S-30, z określeniem następujących warunków wznowienia ruchu:

  • doprowadzić stan techniczny: zwałowarki A2RsB 8800/3, przenośnika taśmowego nadkładowego S-30 i przenośnika taśmowego nadkładowego Z-31 do pełnej sprawności zgodnej z dokumentacją techniczną,
  • dokonać komisyjnego odbioru technicznego przenośników i zwałowarki oraz na podstawie pozytywnych wyników dopuścić do ruchu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu prowadzi badania przyczyn i okoliczności powstałego pożaru. Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną pożaru stacji zwrotnej było nawinięcie się linki stalowej zbrojenia uszkodzonego fragmentu taśmy przenośnika Z-31 w przestrzeń pomiędzy lewe ułożyskowanie bębna stacji zwrotnej, a jego dennicę, na skutek czego nastąpiło wypchnięcie osi bębna z łożyska. W miejscu tarcia linki stalowej, na skutek wysokiej temperatury w kontakcie z substancjami łatwopalnymi, stanowiącymi uszczelnienie łożyskowania bębna zainicjowany został pożar, który rozprzestrzenił się w kierunku stacji zwrotnej Z-31 oraz leja wsypowego stacji napędowej S-30.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry