14 03 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  23  marca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 10/2015/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - zerwaniu taśmy w przenośniku taśmowym typu VT-1200 i powstaniu dymów, zaistniałym w dniu 14.03.2015 r. o godz. 150, w KW S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku.

 

Niebezpieczne zdarzenie zaistniało w chodniku Z-9, w rejonie ściany Z-9 w pokładzie 408/1, w napędzie przenośnika taśmowego typu VT-1200 nr kopalniany PT-2, wchodzącego w skład odstawy oddziałowej.

Chodnik Z-9 w pokładzie 408/1 został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wyrobisko, wykonano w obudowie ŁP-9/V29/A. Wysokość chodnika wynosiła 3,7 m, szerokość 6,2 m, a nachylenie spągu wynosiło 10. Chodnik przewietrzano obiegowym prądem powietrza, odprowadzanym do ściany Z-9.

Przenośnik taśmowy PT-2, o długości 325 m, z dwusilnikowym napędem o łącznej mocy 190kW, zasilany był poprzez ognioszczelne wyłączniki stycznikowe typu OWRD-1208K
i wyposażony w układ sterowania oraz sygnalizację typu Diament-2200K. Rejon napędu wraz z przesypem był oświetlony.

W dniu 13.03.2015 r., na zmianie, rozpoczynającej się o godz. 1230, ścianę Z-9 obłożono do wydobycia. Około godz. 1703 został aktywowany tryb diagnostyczny pracy przenośnika taśmowego VT-1200 o nr PT-2, z blokadą działania czujnika ruchu taśmy CP. Powyższe było sygnalizowane na wyświetlaczu w mikroprocesorowym sterowniku Diament-2200K. Po zakończeniu zmiany system stertowania pozostał w trybie diagnostycznym.

Na kolejnych zmianach, rozpoczynających się odpowiednio o godz. 1630 i 2130, w ścianie Z-9 prowadzono wydobycie z zablokowanym czujnikiem ruchu taśmy przenośnika PT-2. Około
godz. 150, w dniu 14.03.2015 r., doszło do unieruchomienia taśmy przenośnika PT-2, w wyniku zanieczyszczenia końcowego odcinka trasy i stacji zwrotnej. Na skutek tarcia bębnów napędowych o unieruchomioną taśmę, doszło do jej przetarcia i zerwania oraz powstania dymów i wzrostu stężeń CO do wartości 11 ppm w obiegowym prądzie powietrza przewietrzającym ścianę Z-9. W wyniku zdarzenia 36 pracowników zostało wycofanych z chodników przyścianowych i ściany Z-9. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w tym rejonie zostali wyprowadzeni drogami ucieczkowymi do niezadymionego prądu powietrza. Jeden z pracowników użył aparatu tlenowego ucieczkowego typu KA-60 i doznał podrażnienie dróg oddechowych. Przewieziono go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na dalsze badania, po których został zwolniony do domu.

W związku ze zdarzeniem nie zgłoszono żadnego wypadku.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu w dniu 14.03.2015 r. o godz. 320.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia, przetarcia i zerwania taśmy w przenośniku taśmowym oraz powstania dymów i wzrostu stężeń tlenku węgla, była eksploatacja przenośnika taśmowego z zanieczyszczoną stacją zwrotną i zablokowanym czujnikiem ruchu taśmy.

 W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku:

  • po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 14.03.2015 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu VT-1200 (nr PT-2), w chodniku Z-9 w pokładzie 408/1, do czasu usunięcia skutków przetarcia i zerwania taśmy w rejonie napędu oraz wyczyszczenia z nagromadzonego urobku końcowego odcinka trasy i stacji zwrotnej tego przenośnika,
  • decyzją z dnia 17.03.2015 r., nakazał Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach przeprowadzić specjalistyczne badania, przez specjalistyczną jednostkę, mające na celu ocenę stanu technicznego aparatu tlenowego ucieczkowego typu KA-60 użytego w czasie tego zdarzenia.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

.

do góry