14.04.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.04.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 22/2011/EW

w sprawie wypadku bez kwalifikacji, zaistniałego w dniu 14.04.2011 r. ok. godz. 1515 w Kopalni Odkrywkowej Piaskowca „Tenczyn” w Tenczynie, należącej do przedsiębiorcy Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A. , któremu uległ sztygar zmianowy, podczas nadzorowania mechanicznego ramowania ściany, lat 60, pracujący w górnictwie 27 lat.

Kopalnia Odkrywkowa Piaskowca „Tenczyn”, prowadzi eksploatację piaskowców magurskich w wyrobisku stokowym, systemem ścianowo-zabierkowym na czterech poziomach, przy zastosowaniu robót strzałowych oraz przy użyciu młota hydraulicznego instalowanego na wysięgniku koparki. Wydobycie piaskowców prowadzono z piętra poziomu I o wysokości ściany ok. 12,0 m. i nachyleniu 85o. Złoże nie było zawodnione. W piętrze poziomu I występowały zaburzenia tektoniczne o zmiennych kierunkach i kątach zapadania warstw.

W dniu 14.04.2011 r. na zmianie I, wykonano strzelanie urabiające ściany ze stropu piętra poziomu I.

W dniu 14.04.2011 r., na zmianie II sztygar zmianowy sprawujący nadzór nad ruchem zakładu górniczego, po dokonanej kontroli ściany, skierował koparkę CAT 325 C z osprzętem młota hydraulicznego do wykonania ramowania ściany poziomu I.

Operator przejechał koparką na strop piętra poziomu I do wskazanego przez sztygara miejsca i przystąpił do mechanicznego ramowania ściany. Ramowanie wykonywane było, pod bezpośrednim nadzorem sztygara zmianowego, który stojąc na stropie piętra poziomu I, koordynował jej pracę z operatorem przy użyciu radiotelefonu. Ustalony minimalny pas bezpieczeństwa dla koparki od górnej krawędzi ściany wynosił 3,0 m.

Około godz. 1515 , podczas ramowania ściany nastąpiło nagłe zsunięcie się jej fragmentu wraz ze stojącym sztygarem, powodując jego upadek na zgromadzony pod ścianą urobek i przysypanie go opadającymi bryłami skalnymi. Operator koparki, powiadomił o wypadku załogę kopalni. Do akcji uwalniania sztygara spod brył skalnych natychmiast przystąpiło czterech pracowników. Dwaj inni pracownicy obserwowali w tym czasie ścianę, jeden z góry na stropie piętra poziomu I, drugi z dołu na poziomie I. Ręcznie odrzucono bryły skalne i uwolniono poszkodowanego sztygara.

Po wyprowadzeniu poszkodowanego z zagrożonego rejonu, lekarz udzielił mu pomocy. Poszkodowanego przetransportowano helikopterem do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał w wyniku wypadku złamania lewej ręki i siedmiu żeber oraz ran ciętych głowy.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego opadającymi bryłami skalnymi podczas osunięcia się wraz z nim fragmentu ściany w czasie jej ramowania.


W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie nakazał :

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w ścianie na poziomie I znajdującej się pomiędzy punktami załamania nr 9 i nr 10 granic obszaru górniczego, w części południowo-zachodniej wyrobiska do czasu wykonania ramowania ociosu ściany po wykonanych robotach strzałowych.
  2. Zabezpieczyć odcinek ściany w miejscu zagrożenia obrywania się luźnych odłamków skalnych z ociosu.
  3. Dalszą eksploatację w ścianie prowadzić na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia obrywania się luźnych odłamków skalnych z ociosu ściany.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry